The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1857 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Odense

15.3.1818 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

Antagelig Altona

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Hr. Etatsraad Hansen! Det fornøjer mig særdeles at vide Dem tilbage fra Deres Rejse til Berlin og ved god Helsen. At Deres Modtagelse sammesteds har været overenstemmende med den udeelte Højagtelse alle sande Kunstnere yde Dem det er en fortient Løn som den store Kunstner har Aarsag at vente af et Kunstner Samfund der vil holde Kunsten og sig selv i Ære, mit Venskab for Dem havde undt Dem længere at nyde disse Behageligheder, men jeg bør takke Dem fordi De formaaede at rive sig løs fra samme for at giøre det mueligt at opfylde Løftet – Ikke for at paaskynde Deres Tilbagerejse og berøve Dem et Par maaske dyrebare Dage i Hertugdømmerne men siden De selv er saa god at yttre Deres Hensigt at ville komme til mig før jeg forlader Odense saa pligter jeg at underrette Dem om – at jeg d. 23 allerede rejser til Nyborg, for d. 24 aarle at gaae over Beltet. Meget vilde jeg ønske at vi kunde gaae over Beltet sammen det giver den bedste Tid til at tale sammen[.] Vilde De derimod dog d 25 komme til Odense og De ikke havde noget paa Routen at forsømme derved saa vilde jeg foreslaae Dem d. 22 om Eftermiddagen allerede at indtreffe her, jeg lover Dem da en ønskelig Nydelse, en Concert hvor Størstedelen af Schultz’s Hymner opføres, hvilken vilde glæde Dem.
De veed i øvrigt at Vejen mellem Odense og Nyborg er saare god saa at De uden at forandre Deres Rejsebestemmelse Ret kan indhente mig i Nyborg d. 24 om morgenen tidlig.
I Schlesvig beder jeg min Respect formelt til vor G.Sl. M.
Med Subscribtionen til Thorvaldsens Frise gaaer det godt. I Fyen kan jeg allerede giøre Regning paa over 1000 Species fra Godsejerne alene.
Jeg nævner mig med særdeles Højagtelse Hr Etatsraad og Directeur Hansen


Odense d. 15 Marti 1818
Deres forbundne og velvilligste
Christian Frederik
General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 57
Subjects
Alexander Frieze, Christiansborg Palace, Copenhagen · Accounts of Journeys
Last updated 30.01.2017 Print