The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 300 of 10243
Sender Date Recipient
Fonden ad usus publicos
Ernst Schimmelmann [+]

Sender’s Location

København

7.6.1803 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Frederik 6. [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Application for financial support to C.F.F. Stanley.

Allerundanigst Forestilling

Gesandten ved det Neapolitanske Hof, Kammerherre Schubart, har til det udenlandske Departement indsendt den sub Litr A. vedlagte Ansøgning fra Architect Stanley, hvorudi han forestiller, at han, efterat have været saa hældig at vinde Kunst Academiets Stipendium for ved udenlandske Reiser at perfectionere sig i sin Kunst, har han(!), for at spare Udgifter, søeværts giort Reisen til Italien, men at han under denne Reise, som varede 3 Maaneder, havde ved Ankomsten til Neapel paadraget sig en hæftig Sygdom, hvorfra han dog snart haaber Helbredelse.
Ved at søge Doctor og Apothequer er hans Casse bleven gandske udtømmet, og han tillige sat i en saadan Gield, som han uden Deres Majestæts allernaadigste Mellemkomst ikke seer sig i Stand til at vikle sig udaf.
Han beder derfor, at Deres Majestæt ville i Betragtning af de anførte Omstændigheder forunde ham en Naadegave, for dermed at kunne betale den paadragne Gield og derefter uden Kummer fortsætte sine Studeringer.
Gesandten beretter udi i Bilag Litr B., at Supplicanten ved sin Ankomst til Palermo blev saa farlig syg, at man mistvivlede om hans Redning.
Han kom sig desuagtet nogenledes og fortsatte Reisen til Neapel; men der henfaldt han atter i en haabeløs Tilstand, og er, blottet for Penge, allene bleven reddet ved gode Menneskers, især Consul Heigelins, Bistand.
I denne Forfatning melder Gesandten at have forefundet denne ulykkelige Mand, og ved hans Afreise fra Neapel beretter han at have modtaget den forommeldte Ansøgning fra ham og Consulens Løfte om at sørge for hans Pleie.
Da Gesandten i øvrigt skildrer Supplicantens Tilstand som meget sørgelig, og anbefaler ham til Understøttelse, saa finder Directionen sig heraf foranlediget til i dybeste Underdanighed at henstille til Deres Majestæts allerhøieste Resolution:
om og hvilken Naadegave Supplicanten af Fondet ad usus publicos kunde være at forunde til Hielp i sin nærværende trengende Forfatning.

Directionen for Fondet ad usus publicos den 7de Junii 1803.
E. G. Schimmelmann.

General Comment

Denne ansøgning om økonomisk støtte til den sygdomsramte C.F.F. Stanley blev umiddelbart ikke imødekommet af kronprins Frederik (6.) ifølge hans resolution af 17.6.1803, jf. Rigsarkivet, op. cit., p. 434. Beslutningen må imidlertid være blevet ændret i løbet af det følgende år, for Stanley kvitterede med tak i sit brev af 16.10.1804 til fonden for modtagelsen af 100 rigsdaler. Pengene havde han brugt på et tre måneders kurophold på øen Ischia ud for Napoli, ibid.


Dette dokument er skrevet af efter Rigsarkivet, op. cit.

Archival Reference
Rigsarkivet, Fonden ad usus publicos’ arkiv.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Rigsarkivet (ed.): Fonden ad usus publicos. Aktmæssige Bidrag til Belysning af dens Virksomhed, bind 2, København 1902, p. 433-434 (hele teksten gengives her).

Subjects
Patronage
Persons
Christian Heigelin · Herman Schubart · C.F.F. Stanley
Last updated 06.01.2014 Print