7.6.1803

Sender

Fonden ad usus publicos, Ernst Schimmelmann

Sender’s Location

København

Recipient

Frederik 6.

Recipient’s Location

København

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

Application for financial support to C.F.F. Stanley.

Document

Allerundanigst ForestillingI

Gesandten ved det Neapolitanske Hof, Kammerherre SchubartII, har til det udenlandske Departement indsendt den sub Litr A. vedlagte Ansøgning fra Architect StanleyIII, hvorudi han forestiller, at han, efterat have været saa hældig at vinde Kunst Academiets StipendiumIV for ved udenlandske Reiser at perfectionere sig i sin Kunst, har han(!), for at spare Udgifter, søeværts giort Reisen til ItalienV, men at han under denne Reise, som varede 3 Maaneder, havde ved Ankomsten til Neapel paadraget sig en hæftig SygdomVI, hvorfra han dog snart haaber Helbredelse.
Ved at søge Doctor og Apothequer er hans Casse bleven gandske udtømmet, og han tillige sat i en saadan Gield, som han uden Deres Majestæts allernaadigste Mellemkomst ikke seer sig i Stand til at vikle sig udaf.
Han beder derfor, at Deres Majestæt ville i Betragtning af de anførte Omstændigheder forunde ham en Naadegave, for dermed at kunne betale den paadragne Gield og derefter uden Kummer fortsætte sine Studeringer.
GesandtenVII beretter udi i Bilag Litr B., at SupplicantenVIII ved sin Ankomst til Palermo blev saa farlig syg, at man mistvivlede om hans Redning.
Han kom sig desuagtet nogenledes og fortsatte Reisen til Neapel; men der henfaldt han atter i en haabeløs Tilstand, og er, blottet for Penge, allene bleven reddet ved gode Menneskers, især Consul HeigelinsIX, Bistand.
I denne Forfatning melder Gesandten at have forefundet denne ulykkelige Mand, og ved hans Afreise fra Neapel beretter han at have modtaget den forommeldte Ansøgning fra ham og Consulens Løfte om at sørge for hans Pleie.
Da Gesandten i øvrigt skildrer Supplicantens Tilstand som meget sørgelig, og anbefaler ham til Understøttelse, saa finder Directionen sig heraf foranlediget til i dybeste Underdanighed at henstille til Deres Majestæts allerhøieste Resolution:
om og hvilken Naadegave Supplicanten af Fondet ad usus publicos kunde være at forunde til Hielp i sin nærværende trengende Forfatning.

Directionen for Fondet ad usus publicos den 7de Junii 1803.
E. G. Schimmelmann.

General Comment

Denne ansøgning om økonomisk støtte til den sygdomsramte C.F.F. Stanley blev umiddelbart ikke imødekommet af kronprins Frederik (6.) ifølge hans resolution af 17.6.1803, jf. Rigsarkivet, op. cit., p. 434. Beslutningen må imidlertid være blevet ændret i løbet af det følgende år, for Stanley kvitterede med tak i sit brev af 16.10.1804 til fonden for modtagelsen af 100 rigsdaler. Pengene havde han brugt på et tre måneders kurophold på øen Ischia ud for Napoli, ibid.


Dette dokument er skrevet af efter Rigsarkivet, op. cit.

Archival Reference

Rigsarkivet, Fonden ad usus publicos’ arkiv.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Dvs. indstilling, forslag, henvendelse, se betydning 5.3. af forestilling i Ordbog over det danske Sprog.

 2. Den danske diplomat Herman Schubart.

 3. Den danske arkitekt og Thorvaldsens meget gode ven, C.F.F. Stanley.

 4. Stipendiet blev uddelt efter en konkurrence mellem fem arkitekter, jf. omtalen i Abildgaards brev af 21.7.1800.

 5. Stanley sejlede fra København til Palermo på Sicilien i august 1802, se kvittering af 3.8.1802 fra bådens kaptajn.
  Som det fremgår af det følgende, ankom han tre måneder senere i slutningen af november 1802 til Napoli, se også 15.3.1803.

 6. Stanley blev ramt af en gigtsygdom, som truede med at forkrøble hans hænder og fødder og lammede ham i perioder.
  Sygdommen endte med at tage livet af ham 18.11.1805.

 7. Dvs. Schubart.

 8. Dvs. ansøgeren, i.e. Stanley.
  Se Ordbog over det danske Sprog.

 9. Den danske konsul i Napoli, tyskeren Christian Heigelin.

Last updated 06.01.2014