The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8549 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Sierhagen, Holstein

9.9.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Has asked Thorvaldsen not to go to Rome this autumn. If he insists, the sculptor Wilhelm Matthiä, the physician Jens Arenholt Gottfred Hartmann, and the valet C.F. Wilckens must be the best travelling companions.

Min kiere Thiele! Jeg har modtaget Deres tvende Skrivelser, men forbeholder mig at svare udførligere angaaende Haandbibliotheket saa idag indskrænker jeg mig til at underrette Dem om at jeg har tilskrevet Thorvaldsen til Nysø, at hvis hans Hensigt at rejse end “var grundet saa bede jeg dog endnu at see ham ved min Tilbagekomst eller d. 2n Octbr paa Nysø hvor jeg gierne vilde giøre mig bekiendt med hans Kunstværker sammesteds men jeg tænkte ikke uden Bekymring paa hans Rejsen i den seene Aarstid.”
Bedst var det unægteligen at han rejste med Baronesse Stampe næste Foraar, men vil han endelig rejse i Efteraaret da ere Matth[iä] og Lægen Doct. Hartmann de bedste Ledsagere
Vilkens maae gandske stilles til hans Disposition selv om hans Gage fra Academiet skulde være fortløbende.
Jeg lykønsker Dem hierteligen til Deres lille Søns Fødsel

velvilligst
Christian R

Sierhagen d. 9 Sept 1840

vi vende tilbage til Pløen i aften og forblive der til d. 21 Sept.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 1
Subjects
Christian 8.’s visit at Nysø 3.10.1840 · Nysø · Journey to Rome, May-September 1841 · Thorvaldsen and Danish Kingship
Persons
Jens Arenholt Gottfred Hartmann · Kunstakademiet, København · Wilhelm Matthiä · Christine Stampe · Bertel Thorvaldsen · C.F. Wilckens
Last updated 19.06.2016 Print