The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9937 of 10246
Sender Date Recipient
Gottfried Rosenberg [+]

Sender’s Location

Skanderborg

Information on sender

Stort velbevaret rødt laksegl. Rundt poststempel med teksten: “SKANDERBORG 28 11 1845”

27.11.1845 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: S: T: / Hr: Justitsraad Professor / Thiele / Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand / paa Charlottenborg / i / Kjøbenhavn / betalt.
Tilskrift: S T: / Hoiædle og Velbaaren / Hr: Justitzraad Professor Thiele / Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.

Abstract

Rosenberg reminds Thiele of the missing payment to the sculptor C.F. Holbech in Rome. Earlier in the year, Rosenberg had transferred the money to Thiele, who was to pay Holbech for the reliefs for the monument to Frederik 6. on the hill at Skanderborg Castle.

Skanderborg den 27de November 1845.

Høistærede Herr Justitsraad!

Efterat salig Conferentsraad Thorvaldsen, fra Rom i Skrivelse til mig af 12te September 1842, havde tilmeldt mig, at han havde overdraget Herr Billedhugger Holbek sammested Udførelsen af de til hoisalig Kong Frederik den 6tes Mindestøtte bestemte Skulpturarbeider under Herr Conferenzraadens Raad og Veiledning, og at det af Committeen for Mindestøttens Oprettelse, til disse Skulpturarbeiders Udførelse havede Beløb af 4000rbd, ville være tilstrækkelig til sammes Bekostning efterdie Conferenzraaden alt tidligere skriftlig havde tilmeldt Committeen, at han for at forfærdige Modellerne til disse Sculpturarbeider aldeeles intet ville have; har jeg Tid efter anden forskudsviis sendt Herr Holbek tilsammen 3000rbd nemlig 1000rbd som jeg personlig leverede Conferenzraaden og 1000rbd som jeg sendte Conferenzraaden med Posten samt 1000rbdsom jeg sendte Herr Holbek til Rom saa at Committeen efter Modtagelsen af Sculpturarbeiderne endnu var Herr Holbek 1000 Rbd skyldig hvilke jeg under 27de Junii har været saa frie at oversende Herr Justitsraaden, med Bøn om godhedsfuld igiennem De Herrer Executorer i salig Conferentsraad Thorvaldsens Boe, at ville foranledige Herr Holbek bemeldte Beløb tilstillet; hvilket jeg troede saa meget meere passende, da Sculpturarbeidernes Overdragelse til Herr Holbek var skeet igiennem Herr Conferenzraaden; og Executorerne saaledes erfarede, at Committeens Gield til Holbek behørig var berigtiget. – Imidlertid er her under min Sygdom fra Herr Holbek indløbet en Skrivelse fra Rom af 17de September, hvori han melder, at han befinder sig i den yderste Forlegenhed, fordie han endnu ei har modtaget bemeldte Restbeløb af 1000rbd, og beder Committeen til ham snarest mulig at oversende samme; men da jeg indtil for nogle Dage siden og altsaa i fulde 3 Maaneder har været meget heftig angreeben af en meget haard Sygdom, under hvilken jeg aldeeles har været ude af Stand til at foretage det endog allerubetydeligste Arbeide; saa er jeg derved blevet forhindret i, hor Herr Justitsraaden ærbødigst at forespørge, om det Holbek endnu skyldige, Dem oversendte Restbeløb af 1000rbd, muligen senere end den 7 September d: A:, godhedsfuld maatte være bleven foranstaltet Herr Holbek tilsendt; hvorom jeg ønskede Underrettning inden jeg besvarer Holbeks Skrivelse af 17 Sept: Hvilken Underrettning jeg herved ærbødigst beder mig godhedsfuld meddeelt.

Deres med særdeeles Høiagtelse
hengivenst forbundne
GRosenberg.

[På den anden led i margen er skrevet:]
Summen remitteret ved at trække paa Bravo, 4 Dec 1845

meldt Oberst Rosenberg d. 6 Dec s.A.

General Comment

En rykker fra Holbech til Rosenberg tyder på, at pengene endnu ikke er nået frem.

Archival Reference
Landsarkivet for Sjælland, Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer 1790 – 1919, pk. 445, nr. 86
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Monument to Frederik 6., Skanderborg, Denmark · Monuments, Comtemporary Figures · Thorvaldsen's Works, Payment · Thorvaldsen's Works, Executed by Others
Persons
Frederik 6. · C.F. Holbech · Bertel Thorvaldsen
Last updated 26.11.2018 Print