The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9936 of 10246
Sender Date Recipient
J.F. Schouw [+]

Sender’s Location

København

27.11.1845 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Hos en Sagkyndig har jeg søgt Underretning om Værdien af de Bøger som indbefattes under Brøndsteds Pant; han erklærede dog uden detailleret Undersøgelse, at de ved Auction kunde udbringes til 4-500r Netto, og at de for en Besidder, der selv beholdt dem og altsaa sparede Auctions Omkostninger, kunde anslaaes til c. 600r. Da de for største Delen ere af filologisk Indhold vil der neppe være mange af dem, som passende kunne optages i Thorvaldsens Konstner-Bibliothek. Om Antiquiteternes Værdi har jeg ingen Oplysning kunnet indhente, men antager at de neppe kunne vurderes høiere end til nogle hundrede Daler. At bestemme Værdien af de manglende Mynter til 200r forekommer mig vilkaarligt, da man om disse kun veed, af hvilket Stof de vare, og det er uvist om den der har borttaget dem har været Kiender og har haft Tid til at giøre Valg. Endnu mindre begrundet er det at anslaae Værdien af disse manglende Mynter endnu høiere fordi Et. Thomsen hos Br: har seet nogle kostbare Stykker, som maaskee kunne have været blandt de bortkomne. Han har jo ikke seet dem i Samlingen i Rom, da den blev stillet i Pant, og de kunne jo meget gierne forud været udtagne af Br. Saaledes vil altsaa Pantets Værdie ikke naae Restbeløbet af Fordringen, endnu mindre tillige Erstatning for Husleie og Transport; ikke at tale om at Gielden i saa mangfoldige Aar henstod uden Renter, skiøndt Th: vist ikke har troet at den skulde blive saa gammel, dengang han hialp sin Landsmand ud af en Pengeforlegenhed.

Ikke destomindre antager jeg, især med Hensyn til den insolvente Tilstand af Bs Boe, det for rigtigst at beholde Pantet.

Det forekommer mig besynderligt at det i Erklæringen hedder at de manglende Mynter efter Sigende skulle være bortstiaalne. Hvis jeg nemlig ikke feiler, blev dengang begge Boers Executorer mødtes, foreviist et Document af en Mand, som havde Tilsyn med Myntsamlingen, der indeholdt en Erklæring herom med Tilhørende, at han forpligtede sig til at erstatte Tabet. Dette Document synes mig burde udleveres fra Bs til Ths Boe.

Jeg forudsætter at Curator og Et: Blechingberg ville blive erholdt denne Sag til Giennemsyn og Erklæring

d. 27 Novb. 1845. Schouw


Forinden Executorerne tage nogen Beslutning i denne Sag, anseer jeg det aldeles nødvendigt at Curator og Etatsraad Blechinberg afgive deres Erklæringer i samme

d 28 Novb 1845 A. C. Kierulf


At nogen Deel af Pantet er forkommen i Thorvaldsens Værge, maatte Brøndsteds Bo bevise; jeg kjender intet Beviis derfor. Kunde det bevises, vilde 5-7-1 medføre, at Ths Bo maatte nøies med Resten af Pantet, men havde tabt Tiltale til Brs Bo, uanseet at Pantets Forringelse ikke var Th. personlig tilregnelig – Om det Brøndstedske Boes Tilstand har jeg ingen paalidelig Kundskab; er Tiltalen ikke tabt, maatte man da tilkomme en Dividend der, forsaavidt den Klasse hvortil Fordringen fører, ikke bliver uden al Fyldestgjørelse[.] Maaskee existerer der end ikke Haandskrift for Fordringen? I saa Fald er Udsigten saa meget slettere.

Vistnok bør i al Fald det af Prof Schouw omtalte Document udleveres. Modtages Afgjørelsen tilkommer Erstatningen, – om den er Noget værd – Ths Bo. Bl.

Aldeles enig med Hr Etatsraad Blichenberg.

[C. W.] Winther

Jeg kan, efter min Overbeviisning, ikke stemme for, at man i Henseende til dette Krav, hvis Beskaffenhed jeg kiender saa nøie som nogen, gaaer videre end holde sig til Pantet. d 2 Dec 1845

Collin

Det havde været ønskeligt at Sagen havde været vedlagt alle de Documenter hvorpaa Kravet paa det omhandlede Pant [oprinder] sig, thi jeg har vel tidligere i Thorvalds Boe hørt det omtalet men kiender slet ikke det retlige Docum Fundament hvorpaa det hviler. Curator vilde maaskee derfor, af hvad der savnes i Boet i denne Henseende vedlægge det Fornødne, samt [sligt] fra Brøndsteds Boe, at erholde udlaant, eller afskrevet af det af Professor Schou ommeldte Document.

Uden at have [min] Kundskab om alt i formeldte Henseende kan man ingen velgrundet Mening have om hvad der fra Thvldsens Boes Side i denne Sag maatte være at foretage – men saaledes som jeg nu betragter Sagen forekommer det mig at Executorerne der ikke kunne bortgive noget af Thorvaldsens Boes Ret, ei kunne giøre andet end forlange, at naar Brødstd. Boe ei ret indløse Pantet, maae det realiseres til Fyldestgiørelse af Ths Fordring, og det manglende anmeldes i Brd Boe, til [Concurrence] med Boets øvrige Creditorer. d. 4 Decemb 45   A.C. Kierulf

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 260a
Subjects
P.O. Brøndsted's Loan from Thorvaldsen · Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 01.03.2016 Print