The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4173 of 10293
Sender Date Recipient
Johan Gunder Adler [+]

Sender’s Location

København

17.3.1827 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Hermann Ernst Freund [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Freund is informed that the frigate which was to transport several of Thorvaldsen’s works to Copenhagen has been postponed to the spring of 1828. Freund is to assist and speed up the carving process in Thorvaldsen’s studios. Adler sends some money but writes that Freund’s continuance in Rome ought to be financed by Thorvaldsen.

Khavn d. 17 Marty 1827

Kjæreste Freund

Jeg har i sin Tid modtaget Deres Skrivelse af 27 Jan:, som jeg strax har meddeelt H.K. Hoihed, da den for det Meste angaaer Academie- og Slot-Commissions Sager, som jeg ikke kan sige noget bestemt om uden høiere Autoritet. Nu vil De af Prindsens vedlagte Brev til Dem erfare at Fregattens Afsendelse er udsat til næste Aar og at De har faaet Ordre at forblive endnu eet Aar i Italien, hvoraf følger at vi ligeledes – hvad Indpakning og Indskibning angaaer, har faaet et heelt Aar til at betænke os i. –
Man stoler meget paa Dem ved Udførelsen af et thorvaldsensk Arbeide i Marmor og haaber til næste Aar ikke alene at faa Christus-Statuen, men Frisen, Cariatiderne og Fronton-Figurerne færdige. Men Prindsen har skrevet udførligen herom og Gjentagelse ere til ingen Nytte
Der er gjort Udveie til 300 Sp. nemlig 200 fra Slotsbygnings Commissionen og 100 Sp fra Academiet. Jeg formoder at det overdrages Etatsrd Collin at besørge dem remitterede. Maaske anseer des.[?] 300 Spec., som en Godtgjørelse for Deres Ophold i Italien endnu et Aar, hvorved jeg ikke kan afholde mig fra den Bemærkning, at da Hensigten af dette Ophold dog egentlig er at paaskynde og fremme Arbeidet i Thorvaldsens Attelier, syntes det mig billigt at Deres Ophold og Uleilighed godtgjordes Dem af ham. Men dette er kun en Lægmands enfoldige Tanke.
Hils Thorvaldsen og Bissen og bevar mig fremdeles [i] Deres Venskab

Adler

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Add. 257, 2º
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1828 · Marble Carving · Thorvalden's Assistants · Thorvaldsen's Works, Transportation · Thorvaldsen's Works, Prices
Persons
H.W. Bissen · Christian 8. · Jonas Collin · Kunstakademiet, København · Slotsbygningskommissionen · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 19.08.2015 Print