Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4154 af 10248
Afsender Dato Modtager
Johan Gunder Adler [+]

Afsendersted

København

17.3.1827 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Hermann Ernst Freund [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Orientering om, at fregatten, der skulle hjemtage flere af Thorvaldsens bestillingsopgaver til København, er udskudt til foråret 1828. Freund skal understøtte og fremskynde processen med marmorhugning i Thorvaldsens værksteder. Adler sender penge, men bemærker, at Freunds fortsatte ophold i Rom burde finansieres af Thorvaldsen.

Khavn d. 17 Marty 1827

Kjæreste Freund

Jeg har i sin Tid modtaget Deres Skrivelse af 27 Jan:, som jeg strax har meddeelt H.K. Hoihed, da den for det Meste angaaer Academie- og Slot-Commissions Sager, som jeg ikke kan sige noget bestemt om uden høiere Autoritet. Nu vil De af Prindsens vedlagte Brev til Dem erfare at Fregattens Afsendelse er udsat til næste Aar og at De har faaet Ordre at forblive endnu eet Aar i Italien, hvoraf følger at vi ligeledes – hvad Indpakning og Indskibning angaaer, har faaet et heelt Aar til at betænke os i. –
Man stoler meget paa Dem ved Udførelsen af et thorvaldsensk Arbeide i Marmor og haaber til næste Aar ikke alene at faa Christus-Statuen, men Frisen, Cariatiderne og Fronton-Figurerne færdige. Men Prindsen har skrevet udførligen herom og Gjentagelse ere til ingen Nytte
Der er gjort Udveie til 300 Sp. nemlig 200 fra Slotsbygnings Commissionen og 100 Sp fra Academiet. Jeg formoder at det overdrages Etatsrd Collin at besørge dem remitterede. Maaske anseer des.[?] 300 Spec., som en Godtgjørelse for Deres Ophold i Italien endnu et Aar, hvorved jeg ikke kan afholde mig fra den Bemærkning, at da Hensigten af dette Ophold dog egentlig er at paaskynde og fremme Arbeidet i Thorvaldsens Attelier, syntes det mig billigt at Deres Ophold og Uleilighed godtgjordes Dem af ham. Men dette er kun en Lægmands enfoldige Tanke.
Hils Thorvaldsen og Bissen og bevar mig fremdeles [i] Deres Venskab

Adler

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Add. 257, 2º
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Kunstakademiet · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 · Marmorhugning · Thorvaldsens assistenter · Thorvaldsens værker, fragt af · Thorvaldsens værker, priser
Personer
H.W. Bissen · Christian 8. · Jonas Collin · Kunstakademiet, København · Slotsbygningskommissionen · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 19.08.2015 Print