The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6480 of 10243
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Antagelig 21.6.1834 [+]

Dating based on

Thorvaldsen skrev 21.6.1834 et brev til Kunstakademiet i København med delvist samme indhold som i nærværende brev. Det er derfor rimeligt at antage, at begge breve til Danmark er skrevet på eller omkring denne dato.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Museet ejer en fotografisk kopi af brevet, men af denne fremgår det ikke, om brevet er forsynet med udskrift, forsegling mm.

Abstract

By mistake, the Roman postal services have delayed delivery of some of Thorvaldsen’s letters. Therefore, seven months have passed before Thorvaldsen sends this letter, in which he thanks the Prince for the Silver Cross of the Order of the Dannebrog. Thorvaldsen regrets that he has not yet begun his journey to Denmark. He is concerned about his daughter Elisa’s dowry, and he asks Christian (8.) Frederik to help him in this matter.

[Translation]

Min naadigste Prinds!

Det smerter mig særdeles, at jeg først nu seer mig istand til at udtrykke Deres Kongelige Høihed min dybeste Tak for Deres naadigste Skrivelse af 15de November 1833, hvori Deres Kongelige Høihed med Deres sædvanlige Bevaagenhed meddeler mig Hans Majestæt Kongens udmærkede Naade i at udnævne mig til Dannebrogsmand. Ved en ubegribelig Feiltagelse af det herværende Postvæsen, er jeg først i disse Dage kommet i Besiddelse af den Paquet, som indesluttede saavel Deres Kongelige Høiheds Skrivelse, som og de øvrige høie Meddelelser om dette nye Beviis paa Hans Majestæts Naade; jeg har saaledes i flere Maaneder været berøvet saavel den Glæde at læse Deres Skrivelse, som og den mig kjære Pligt paa det underdanigste og taknemmeligste at besvare Samme. –

Desværre har mine Arbeider som ogsaa mit Helbred endnu ikke tilladt mig at tiltræde Reisen til Fædrelandet, men jeg beder Deres Kongelige Høihed at være overbeviist om at jeg arbeider daglig til dette Maal, som er blevet mig dobbelt dyrebart ved den høie Velvillie, hvormed jeg seer at jeg ventes i mit Hjem. –

Deres Kongelige Høiheds gunstige Udtryk over mine hjemsendte Arbeider ere mig saameget mere kjære da de komme fra en smagfuld Kjender af Kunsten; jeg har i Anledning af disse Arbeider tidligere tilskrevet saavel Hr Conferentsraad Hansen som og det Kongelige Akademies Secretair, og bør formode at Deres Kongelige Høihed er bleven underrettet om disse Breves Indhold.

Jeg aflægger Deres Kongelige Høihed min underdanigste Tak for Høisammes Forsorg med Hensyn til mit Ønske om 20,000 Species Indsættelse i Nationalbanken til Fordeel for min Datter. Da min Svigersøns bestandige Paamindelse i denne Pengesag skaffer mig en idelig Uro, vilde det være mig yderst kjært at see samme tilendebragt

Jeg har for ikke længe siden tilskrevet de Herrer Conferentsraader Hansen og Collin desangaaende, og detailleret saavel hvad jeg troer at have tilgode hjemme, som og den Sikkerhed Den Kongelige Danske Regjering stedse ville kunde have i mine andre Arbeider og ved den af mig fastsatte Bestemmelse at Pengene forblive i Landet selv. Jeg vover endnu engang at anbefale dette Anliggende til Deres Kongelige Høiheds naadigste Opmærksomhed. –

Jeg slutter, min naadigste Prinds! med saavel mit, som alle danske Kunstneres inderligste Ønsker for Deres høje Vel, og henlever

Deres Kongelige Høiheds
underdanigste og taknemmeligste
Albert Thorvaldsen

Archival Reference
Rigsarkivet, Kongehusarkivet.
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis Ludvig Bødtcher
Subjects
Cancelled Journeys to Denmark · Commission for Christiansborg · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Elisa and Fritz Paulsen's marriage · Elisa Paulsen's Dowry · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833 · Mail Processing Time · Postal Services · Thorvaldsen's Health · Thorvaldsen's Honorary Titles
Persons
Jonas Collin · Frederik 6. · C.F. Hansen · Kunstakademiet, København · Nationalbanken i Kjøbenhavn · Elisa Paulsen · Fritz Paulsen · Just Mathias Thiele
Last updated 12.06.2020 Print