No. 7991 of 10318
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

København

28.1.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Adam Wilhelm Moltke [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Deres Højgrevelige Excellence Hr Geheime Stats og Finants-Minister, Greve Moltke [x xxxxxx x] No 226.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

[Translation]

Deres Excellence

Tilskr. 2 Febr
1839
har tilladt mig at maatte bringe i Deres bevaagne Erindring mit Ønske om at kunne saa meget som muligt benytte mit Ophold her til at fremme de mig betroede Arbeider til Christiansborg Slot.
Til saadanne Arbeider, hvorpaa der, under mit Tilsyn og min Veiledning, strax kunde begyndes, høre: den store Fronton paa Slottet, og Frontonen over Slotskirken, og adskillige udvendige Basrelieffer; ogsaa Frontonen over Raad- og Domhuuset vilde kunne sættes i Arbeid.
Den Bevaagenhed, hvorpaa Deres Excellence har givet mig saa mange Beviser, lader mig haabe, at De undskylder min Bøn om Deres formaaende Bistand til hiint Ønskes Opfyldelse.
Kiøbenh. d. 28 Januar 1839
Deres Excellences
allerærbødigste
Thorvaldsen
Archival Reference
Rigsarkivet, journalnummer: I. Litr D No 226
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis Jonas Collin
Thiele
Gengivet hos Thiele IV, p. 63.
Last updated 18.05.2016 Print