The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7930 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavns Morgenblad 27.1.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

Om Museum-Sagens Gang er man nu saa temmelig paa det Klare. Man har nemlig af en Kundgjørelse fra Prof. Clausen erfaret, at Majoriteten af Committeen (9 af de 14) har afgivet det Votum: at H.M. takkes for den skjækede [sic] Bygning; at det overdrages til Architekterne at udarbejde Planer til dens hensigtsmæssigste Omdannelse; men at der samtidigt hermed ogsaa søges fremkaldt Planer til en ny Museums-Bygning, hvis Opførelse ikke maatte koste over 200,000 Rbd., og at Kongen ansøges om, at de indkomne Tegninger maae i sin Tid blive indsendte tilsammen, for at en afgjørende Sammenligning, med Hensyn til Projecternes Hensigtsmæssighed og deres Bekostning, kan blive anstillet. Minoriteten (5 af de 14) har derimod afgivet tvende, for endeel derfra diffentierende Vota, om hvilke man ikke veed videre, end at de ei engang kunne gaae saa vidt som hiint, altsaa vel indskrænke sig til „at takke og modtage”, hvorpaa ogsaa et fra denne Side offentliggjort Brev fra Thorvaldsen til Committeen gaaer ud. Samtlige Vota ere derpaa sendte Magistraten og de 32 Mænd, og Sagen har der været forelagt. Som man i dette Øieblik erfarer, har Magistraten i og Pluraliteten af de 32 Mænd erklæret sig for at takke Hs. Majestæt og uden Forbeholdenhed at modtage Gaven. En stærk Opfordring hertil laae i den skete Tilkendegivelse: at hverken Marmorpladsen eller nogen part af Rosenborg Have kunde ventes overladte til Museet, hvortil endydermere føiedes, at heller ikke den paapegede Deel af Garnisonspladsen kunde undværes dertil; ligesom ogsaa Thorvaldsen i et Brev til Communebestyrelsen paa det indstændigste har urgeret paa Modtagelsen af den kongl. Gave. Ikkun 3 Medlemmer af de 32 Mænds Collegium have dissentierende sluttet sig til Committeens Majoritets-Votum.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavns Morgenblad.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839, Kjøbenhavns Morgenblad 27.1.
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
H.N. Clausen · Frederik 6. · Bertel Thorvaldsen
Last updated 15.05.2015 Print