28.1.1839

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

København

Recipient

Adam Wilhelm Moltke

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Deres Højgrevelige Excellence Hr Geheime Stats og Finants-Minister, Greve Moltke [x xxxxxx x] No 226.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Deres Excellence

Tilskr. 2 Febr
1839
har tilladt mig at maatte bringe i Deres bevaagne Erindring mit Ønske om at kunne saa meget som muligt benytte mit Ophold her til at fremme de mig betroede Arbeider til Christiansborg Slot.
Til saadanne Arbeider, hvorpaa der, under mit Tilsyn og min Veiledning, strax kunde begyndes, høre: den store Fronton paa Slottet, og Frontonen over Slotskirken, og adskillige udvendige Basrelieffer; ogsaa Frontonen over Raad- og Domhuuset vilde kunne sættes i Arbeid.
Den Bevaagenhed, hvorpaa Deres Excellence har givet mig saa mange Beviser, lader mig haabe, at De undskylder min Bøn om Deres formaaende Bistand til hiint Ønskes Opfyldelse.
Kiøbenh. d. 28 Januar 1839
Deres Excellences
allerærbødigste
Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

Sir,

written
February 2nd
1839
You have permitted me to call your kind attention to my wish to be able to make use of my stay here to advance the works for Christiansborg Palace which have been assigned to me. Among these works are: the large pediment on the palace and the pediment above the church of the palace and several exterior bas-reliefs; besides the pediment above the town hall and the law courts. They could be begun immediately under my supervision and direction.
The many proofs I have had of Your Excellency’s attention give me the hope that you will excuse my request for your assistance to the coming true of my wish.
Copenhagen, January 28th 1839
My respects to
Your Excellency,
Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Document Type

Færdigt dokument af koncipist

Amanuensis

Jonas Collin

Archival Reference

Rigsarkivet, journalnummer: I. Litr D No 226

Thiele

Gengivet hos Thiele IV, p. 63.

Last updated 18.05.2016