The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7932 of 10246
Sender Date Recipient
Københavns Magistrat 28.1.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Information on recipient

Tilskrift: Til Committeen for Oprettelsen af det Thorvaldsenske Museum.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Ved at tilstille os de hermed tilbagefølgende 6 Erklæringer og Betænkninger, der indeholde Resultatet af de forskjellige Anskuelser, som have udtalt sig under den ærede Committees Forhandlinger i Anledning af det allerhøieste Rescript af 4de dennes, hvorved Hans Majestæt allernaadigst har skjænket den Deel af Christiansborg Slots Bygninger, der paa den ene Side vender ud til Prinds Jørgens Ridebane, paa den anden Side til Canalen og med den ene Ende støder op til Slotskirken, til Indretning af et Museum for Conferentsraad Thorwaldsens Arbeider, har Committeens Herrer Formænd i behagelig Skrivelse, dateret 18de dennes, anmodet os om at forelægge disse for Stadens 32 Mænd, for derover at erfare Communalbestyrelsens Bestemmelse. Efterat denne Gjenstand har været taget under nøieste Overveielse i en i den Anledning af os med Stadens 32 Mænd under 25de næstefter afholdte Samling, besluttede Communalbestyrelsen, at fornævnte af Hans Majestæt skjænkede Bygninger bør overensstemmende med Conferentsraad Thorwaldsens Ønske, antages til det oprettende Museum for hans Kunstsager og i det efter samme Beslutning, Communal-Bestyrelsens Tak bliver at aflægge til Hans Majestæt for den Kongelige Gave, vedtages derhos at anmode den ærede Committee om fælleds med Communens Bestyrelse at see Planen til Museets Indretning i disse Bygninger fuldstændig lagt, samt de fornødne Overslag tilveiebragte, medens Conferentsraad Thorvaldsen endnu opholder sig her i Staden. Ved at meddele Committeen Foranstaaende, skulle vi, i Medfør deraf herved tjenstligst udbede os Deres gode Betænkning om hvorledes Planlæggelsen til Museets Indretning i oftmeldte Bygninger og Overslag paa Bekostningerne snarest og bedst kunne være at fuldbringe under Conferentsraad Thorvaldsens Tilstædeværelse, og tilføie vi lige tjenstligst, at Communal-Bestyrelsens allerunderdanigste Taksigelse til Hans Majestæt herfra vil vorde aflagt.

Kjøbenhavns Raadstue, den 28de Januar 1839.
Kierulff
Schäffer [Bentlei] [Mundt] Skibsted [Riis Lowson] Dahl
Münter [Driefer]

/ [xxxxxxxx]

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 110
Last updated 30.08.2013 Print