The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9723 of 10246
Sender Date Recipient
NN 19.6.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

Thorvaldsen.

(Fortsættelse.)

Da Thorvaldsen blev underrettet om den Interesse, man her i Danmark viste for Museets Opførelse, søgte han og saa hurtigt det lod sig gjøre at fjerne alle Hindringer, for saa snart som muligt atter at kunne gjeste Danmark, hvor hans Nærværelse ogsaa i flere Henseender gjordes ønskelig nærmest med Hensyn til den nærmere og endelige Bestemmelse angaaende den paatænkte Bygning. Dog lykkedes det ham først i Aaret 1838 at see sig istand til at kunne foretage Hjemrejsen og han benyttede da dertil den samme Aar til Italien udsendte kongelige Orlogsfregat Rota, som havde faaet Ordre at anløbe Livorno, for der at modtage de Sager, som Thorvaldsen ønskede at sende hjem. En Mandag Eftermiddag, den 17de September, ankrede Fregatten indenfor Trekroners Batterie. Allerede i flere Dage havde Mange af forskjellige Classer af Folket gjort Tilberedelser til hans Modtagelse; og et Flag, som heisedes paa Nicolai Taarn, gav Signal til den hele By, da Øieblikket var kommet. En talløs Menneskemasse strømmede til Havnen og udbredte sig over Toldboden, Lange Linie, Citadelsvoldene og alle de Steder, hvorfra det forventede Syn kunde nydes. Selv Regnen, som faldt, foraarsagede ingen mærkelig Standsning Heri, og en smuk Regnbue, som herved dannedes ligeover Fregatten, bidrog med til at forherlige Festen.

I Hundredetal saae man nu de festlig med Flag og Faner, Blomster, grønt Løv og anden Farvepragt udsmykkede Baade samle sig udenfor Bommen. De vare udrustede af Kunstnerne, Professorerne, Studenterne, Industriforeningen og andre Corporationer og førte hver sit eiendommelige Flagmærke. Ordnede efter hverandre i en lang henstrakt Linie, nærmede de sig under Musik til Skibet, om hvis Styrbordside de groupperede sig, hvorpaa der, efterat et flere Gange gjentaget Hurra var udbragt for Thorvaldsen, blev afsunget en Sang til ham under Ledsagelse af Instrumenter. Da traadte han selv frem, ædel og ærværdig og til Alles Glæde kraftig af Udseende. En ubeskrivelig Begejstring modtog ham, og, som dragne af een Magt, trængte Baadene sig sammen om Skibstrappen, og Enhver, som kunde, banede sig Vei op paa Skibet for at hilse og see den længselsfuldt forventede Landsmand. Endelig vendte denne Strøm tilbage, og sidst steg Thorvaldsen ned i Fregattens Slup, der, roet af hvidtklædte Sluproere, som en Piil gjennemskjar Bølgerne i en stor Bue udenom den tætte Baadevrimmel, og under uafbrudt Hurraraab og Tvingen med Hattene fra den hele befolkede Vandflade, ilede mod Toldbodtrappen og blev modtaget af en endnu langt mægtigere Jubel af de mange Tusinder, der ligesom paa et umaadeligt Amphitheater bedækkede Bredderne. En Kareth, som var i Beredskab, modtog den Nysankomne, men Folket spændte Hestene fra Vognen og trak den selv igjennem den med Tilskuere i alle Vinduer og i to Vognrækker opfyldte Amaliegade, over Amalienborg Plads, under Glæde og Jubel til Kunstnerens Bolig paa Charlottenborg. Her samledes endnu engang den bevægede Strøm til en stor og tæt Masse, der stod i tæt Forventning, indtil Thorvaldsen viste sig paa Slottets Altan og med en Bøining hilste paa sine Landsmænd. Da han trak sig tilbage, ledsagedes han af deres Tilraab. Om Aftenen bragte de yngre Kunstnere og Kunstelever den store Mester et Fakkeltog med Sang og Musik, og ogsaa i de følgende Dage fandt en Mængde Festiviteter Sted til hans Ære, saaledes iblandt Andet paa Skydebanen, hvor han blev hædret ved flere Taler og Sange af Danmarks meest aandrige Mænd og Digtere.

En rum Tid hengik saaledes uden at Thorvaldsen fandt fornøden Tid og uforstyrret Ro til at frembringe synderligt mere end det Basrelief (en Skytsaand med et Barn), som findes over den ene Fattigblok i Frue Kirke, og Skizzerne til de fire Statuer, der skulle staae i Nischerne ved Christiansborg Slots Hovedindgang: Hercules, Minerva, Nemesis og Æsculap. Da var det, at Baronesse Stampe ved sin Hengivenhed for Kunsten og Kunstneren tilveiebragte Thorvaldsen Ro og samlet Tid ved at indbyde ham i Begyndelsen af Sommeren 1839 til at tage Ophold paa Nysø, hvor endog et eget Attelier blev indrettet for ham. Omgivet af en skjøn Natur og af venskabelig Opmærksomhed frembragte Thorvaldsen nu her i en forunderlig kort Tid en Mængde Arbeider, iblandt hvilke vi her nævne: Holbergs Brystbillede; Christus, som velsigner de smaae Børn, et Basrelief; Skizze til Kunstnerens eget Billede, støttet paa Haabet, en Statue; Skizze til Christi Vandring til Golgatha, et Basrelief, bestemt til Frue Kirke; Oehlenschlägers Buste; Kunstnerens egen Statue i Legemsstørrelse, efter den omtalte Skizze; Skizze til Christi Indtog i Jerusalem, et Basrelief, bestemt til Frue Kirke; Christus i Emaus. bestemt til en Altertavle i Jungshoved Kirke; Aarets Genius, Medaillon; Diana, som beder Jupiter om ugift Stand og Jægerliv, Amor, som bekrandser Sandhedens Gudinde, og Amor og Hymen, trende Basrelieffer; en Faun og Bacchantinde dandsende, og Steffens Portrait.

Aaret 1840 opholdt Thorvaldsen sig temmelig stadig her i Kjøbenhavn, og i denne Tid udførte han Skizzerne til Bagsiden af Medaillerne i Anledning af Christian den Ottendes Regjeringstiltrædelse og af Sølvbrylluppet, samt to Skizzer til en Statue af Goethe; men især beskjæftigede han sig med Udførelsen af de to omtalte Basrelieffer til Frue Kirke, hvor de nu og findes opstillede, og med Fuldendelsen af Christian den Fjerdes Statue i Legemsstørrelse, der er bestemt til Roeskilde Domkirke, hvor den nu og snart vil blive opstillet, saaledes som den, støbt i Metal, er udført af Hr. Dalhoff.

(Slutn. følger.)

General Comment

Denne biografi om Thorvaldsen blev trykt i Magasin for Natur- og Menneskekundskab, No. 12. Dette er sjette del ud af syv, og de andre dele kan læses her i arkivet.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Magasin for Natur- og Menneskekundskab 19.6.
Subjects
Torchlight Procession · Characterizations of Thorvaldsen · Nysø · Thorvaldsen's Homecoming 1838
Persons
Christian 8. · Christine Stampe · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 11.04.2018 Print