The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8316 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Jyllandsposten [+]

Sender’s Location

Aarhus

28.1.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af avisen, hvor artiklen blev trykt.

Omnes
Abstract

The letter criticises several aspects of an article in Aarhus Stiftstidende concerning a monument to Frederik 6. on Himmelbjerget. Both the proposed placing on Himmelbjerget and the justification of the monument itself are criticised by the author.

See Original

Anm. Nærværende os tilstillede Annonce skulle vi ikke undlade herved at optage til Efterretning for de Vedkommende, som føle Trang til at bidrage til et Mindes Opreisning i bevidste Anledning, ihvorvel man ved paa denne Maade i Landet at reise flere Støtter for den hedengangne Monark, som i andre Blade er bemærket, bør erindre: at den Tid endnu ei er kommen, da man med uhildet og upartisk Blik kan bedømme, hvorvidt Frederik den Sjette i historisk Henseende frem for Landets tidligere og større Regenter, hvis Daad ingen Monumenter have foreviget, fortjener saadanne, da man endnu ei kan ansee sig selv rolig og uinteresseret nok til at betragte Sagen fra den Side, som var Efterslægt, der ved et friere Overblik vil vide opfatte Forholdene. Den danske Bondestands Erkjendtlighed imod den afdøde Konges store Fortjenester for denne Stand er desuden alt for dybt indprentet i hver Bondes Barm, til at den behøver at tolkes ved nogen Støtte, som i saa Tilfælde ogsaa hellere maatte ønskes reist i en af Jyllands største Kjøbstæder, end, som meldt, i en vild Egn, hvor den var udsaat for Beskadigelse af enhver Art. Himmelbjerget, som nu engang af vor jydske Skjald paa en Maade er indviet til vordende Folkefeste i Ordets egentlige og rette Betydning, synes nu heller ei at være det rette Sted for nogensomhelst Kongestøtte, da Folket ved dette Møde i den frie aabne Natur, uden ydre Tegn, fornemmeligen attraaer Opvækkelsen af det sociale Folke-liv, som den blotte Natur allerbedst, uden indstrøet Kunst efterlader Sjælen. Skulde derfor, som formenes, vor Thorwaldsen ville assistere ved Forfærdigelsen af den Støtte, der muligen bliver reist i Hovedstaden, maa man vist antage, at man hellere giver sin Skjærv dertil, end til en Støtte, som ved den afsondrede Beliggenhed giver liden Garantie for de indsamlede Bidrag. Bliver Støtten desuden ei hvad den skal være, er saadant kun en Uting, og dette kunde let hænde, naar tvende Indsamlinger til samme Øiemed skete over he’e landet. Til Hans Tausens Støtte i Viborg skal circa 1600 Rbd. være indkommet – og vi spørge hver Patriot, som beskuer dette Værk, om det opfylder Bestemmelsen? Saameget erfares flere Steder, at man meget fortryder at have bidraget dertil. Vi haabe derfor, at man nøie vil overveie nærværende Idee, forinden den bringes i Udførelse, og i ethvert Tilfælde helst give Mindet Navn af “Frihedstøtte”, idet den, reist paa Himmelbjerget, snarest burde give Hentydning paa den af den hedengangne Konge indførte “Stænderinstitution”, som ikke alene for en enkelt Stand, men for hele Folket har størst Betydning.

Redactionen.

General Comment

Dette er en trykt tekst, udgivet i Jyllandsposten den 28.1.1840, omhandlende opførelsen af Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke. Indlægget er et modsvar på Aarhus Stiftstidendes indlæg af 21.1.1840. Det er den første avisartikel, der kritisk anfægter et monument over Frederik 6., dets berettigelse, placering samt kunstneriske udformning.

Indlægget kritiserer bl.a. en mulig placering af monumentet på Himmelbjerget, da kun få bidragsydere dér ville få glæde af det. Dertil bliver der sat spørgsmålstegn ved det rimelige i, at en mindestøtte tilegnes kong Frederik 6., som der i datiden var delte meninger om. Se i øvrigt referenceartiklen herom. Indlægget affødte endnu et modsvar i Aarhus Stiftstidende 11.2.1840.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1840, Jyllandsposten 28.1.
Thiele
Omtalt indirekte hos Thiele IV, p. 107.
Subjects
Monument to Frederik 6., Skanderborg, Denmark · Ideals of Liberty · Criticism of the Absolutist Danish Unitary State · Ideals of Equality · Monuments, Comtemporary Figures
Persons
Steen Steensen Blicher · Frederik 6. · Bertel Thorvaldsen
Last updated 20.02.2017 Print