The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7610 of 10244
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Sender’s Location

København

16.9.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

Kjøbenhavn, den 16de September 1838.

Fregatten „Rota” er endnu ikke ankommen, men ventes hertil Staden i Morgen. De Beslutninger til, paa en festlig Maade at modtage Thorvaldsen, der uden stor Forberedelse bleve fattede, da et Rygte, der senere ikke stadfæstede sig, bebudede hans nære Ankomst, have saaledes faaet Tid til at modnes, og have, jo mere Sagen er bleven bekjendt, antaget en stedse almindeligere Charakter. Den første Velkomsthilsen her vil blive bragt ham paa Rheden, hvor der vil blive afsunget en af Professor Heiberg forfattet smuk Barcarole af den Mængde, der paa Baade vil drage ham i Møde. Først er dette blevet iværksat af de herværende unge Konstnere, til hvilke senere Studenterforeningen, Industriforeningen og flere andre korporationer have sluttet sig og hvortil sikkert flere ville forene sig f. Ex. Medlemmer af begge militaire Etater, Børsen og deslige. Denne Flotille vil efter en forud aftalt Orden, hver Baad saavidt muligt smykket med Løv og Blomster i Grupper, der for en Deel hver have sit Musikchor, gaae „Rota” imøde, og paa et givet Signal Heise de forskjellige Flag, der i den Anledning ere blevne forfærdigede. Saaledes fremstiller de unge Konstneres Hovedbanner Thorvaldsens berømte tre Gratier, Universitetets Professorer føre i Flaget en Minerva, nogle af de herværende. Digtere en Pegasus, flere yngre Læger en Hygæa, osv. og derhos skulle alle de mindre Baade, der høre til de enkelte Grupper, føre Standarter med Emblemer, der staae i Forbindelse med Hovedtegnet. Alle disse Symboler ere hvide i rød Grund og fremstille saaledes de danske Nationalfarver, der i en Eenhed sammenfatte alle de forskjellige Stænders Særmærker. Fra Konstacademiets Side ville Prof. Freund, der som Vicedirecteur har fungeret i Thorvaldsens Sted, og Academiets Secretair, Prof. Thiele, paa den fraværende Præses Prinds Christians Vegne ombord paa Skibet hilse paa Thorvaldsen; hvorvidt andre Korporationer ogsaa alt ved denne Leilighed ved Deputationer ville byde ham deres Velkommen, er os ikke bekjendt. Flotillen vil derpaa ledsage Thorvaldsen til Toldboden, hvor han vil blive modtagen as Konstacademiets øvrige Professorer og rimeligviis af flere Deputationer. Videre finde vi det ikke passende her at gaae i vor Meddelelse; men da den første Modtagelse paa Rheden dog nu har tabt den Charakter af Improvisation, som den vilde have havt, hvis Thorvaldsen var kommen dengang dette først bebudedes, saa have vi anseet det for rigtigt at offentliggjort, hvad der i den Anledning alt er foranstaltet, for dertil at knytte den udtrykkelige Opfordring, at saamange som muligt ville bidrage hver Sit til at forskjønne denne ægte nationale Fest. Bliver dette lille Søtog, saaledes som der nu er al Udsigt til, ret almindeligt og i Sandhed folkeligt, saa vil det ikke blot blive et af de yndigste Optrin, Kjøbenhavn har oplevet, men den begejstrede Hyldest, som Alle saaledes ville forene sig om at bringe det i Sandhed store Geni, vil ogsaa have en lang dybere Betydning.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 12te Aarg., No. 255.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Kjøbenhavnsposten 16.9.
Subjects
Idolizing Thorvaldsen · Thorvaldsen's Homecoming 1838
Persons
Christian 8. · J.L. Heiberg · Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen
Last updated 07.03.2015 Print