The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2836 of 10246
Sender Date Recipient
NN 8.5.1821 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

See Original

Da Thorvaldsen, efterat have besøgt sit Fædreneland, som ikke havde seet ham i 25 Aar, ledsaget af dets bedste Ønsker, var kommen tilbage til Rom, gave hans Konstbrødre og Venner et stort Gjæstebud til hans Ære, bestaaende af 130 Couverts. En tydsk Konstynder, begeistret af den nordiske Phidias’s store Fortjenester, digtede en til denne høitidelige Leilighed Passende Sang, som var sat i Musik af Kocher, en genialsk Tonekonstner fra Würtemberg, som i denne Tid opholder sig i Rom. Digtet blev afsiungen over Bordet, og ved Slutningen deraf traadte H.H. Prinds Christian ind i Spisesalen eg bød sin store Landsmand en hiertelig Velkomst. Thorvaldsen har modtaget mange Bestillinger, hvorved Billedhuggerkonsten i Rom faaer ligesom nyt Liv, og paa hvis Fuldendelse de derværende Konstnere allerede forud glæde sig. Et af ham fuldført Værk er d. 18 Febr. d. A. blevet oprejst i Staden Zante paa den saakaldte Alhelgens Plads. De fornemste Indvaanere paa Øen havde allerede i Aaret 1817 bestilt det hos Konstneren. Det bestaaer af en Büste i Kiæmpestørrelse af Bronze, til Ære for Sir Thomas Maitland, den britiske Lord-Over-Commssair. Mærkeligt nok, at en nordisk Konstners Meisel forherliger Hovedstaden for en ionisk Republik.

General Comment

Denne notits udkom i Iversens fyenske Avis d. 8.5.1821, no. 62.
Den udkom også i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn d. 5.5.1821, 18. årgang, no. 36.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1821, Iversens fynske Avis
Subjects
Commission for the Monument of Thomas Maitland · Sojourn in Denmark, 1819-20 · Celebration 28.12.1820 in honour of Thorvaldsen's return to Rome · Journey to Rome, August-December 1820 · Thorvaldsen as Phidias or Praxiteles
Persons
Christian 8. · Thomas Maitland · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 18.05.2015 Print