28.8.1821

Afsender

J.C. Dahl

Afsendersted

Dresden

Afsenderinfo

Spor af rødt laksegl.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: An / Herrn Prof. A Thorvaldsen / in / Rom.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Dahl beder Thorvaldsen om at skaffe maleren Carl Wilhelm Götzloff bekendtskaber og arbejde, da han kommer til Rom for at studere. Dahl takker Thorvaldsen for arbejdet med sin buste, jf. A229, og stiller ham et landskabsmaleri i udsigt.

Dokument

Dresden d. 28 August 1821.

Høystærede Ven!
Uagtet jeg i Dag har lidt Tid at skrive Breve, saa kan jeg ikke unlade at Anbefale Dem en ung tale[n]tfuld Landskabsmaler Hr GietslövI herfra Dresden der fastII paa egen Haa[n]d tiltræder en Reise til Rom. – Han har her Allerede Leveret meget gode Landskaber, og vel vestIII dersom han ei (hvortil han dog synes at have hang) lader sig formeget blænde af Nutidens tørre udpænslede ManerIV. Jeg beder Dem om Muelig at skaffe ham bekiændtskaberV hvorved han kan faa Leilighed til at Arbeide (fortiene lidt) og at studere. –
Jeg er allerede en Tid af noget over 5 Uger herVI og endskiøndt dette Brev er mit første jeg skriver til Rom, saa bliver det ikke det første De vel [vil] modtage fra mig; eftersom G:VII reis[er] Langsomt og bliver omtrent 4 Maaneder underveis. Med en Anden Reisende Hr Kammerher v. PreüsVIII der om nogle Dage reiser til Italien velIX De og mine Venner samt andre Landsmænd blive underrettet hvordan det er gaaet mig paa min HiemreiseX og ved min Ankomst herXI. – Jeg fandt dog min Historie med, den saa ofte omtalte AnsættelseXII, her ved AcademietXIII, i Forvikling, som alt var skedXIV ved CabaleXV jeg betræder i øvrig ingen PostXVI der inbringer mig Løn, og velXVII vogte mig for, for Fræmtiden at Anholde derom som man har opspundet. – Jeg har ArbeideXVIII er su[n]d og tyk og befinder mig i min Huslige Kreds Løkkelig; men om den Sag en anden Gang. – Jeg har ikke opgivet Haabet om 2 Aar at være i NorgeXIX, og derfra maaske med KoneXX at gaae til Italien igien, og Da bringer jeg Dem et Landskab, som en liden GiendgieldXXI for Deres Umage med min BösteXXII, bliver Tid og Leilighed sænder jeg Dem det inden jeg selv kommer. Hils alle! Prof: BrøndstedXXIII, FreundXXIV, – C: Albert JensenXXV HillerupXXVI. MichelsenXXVII. PontopidanXXVIII, KokXXIX EcXXX: – og jeg beder Dem selv have mig i Deres Erindring som en oprigtig

uforanderlig Ven
Dahl

Oversættelse af dokument

Dresden, August 28th 1821

Dear friend,
Although I now have little time to write letters I can not neglect to commend to you a young, gifted landscape painter Mr Gietslöv here from Dresden, who almost alone begins a journey to Rome. – Here he has already produced very good landscapes, and surely will, if he is not too fascinated by the modern dry, elaborate manner (which he seems to be inclined to). If possible I wish you to help him make acquaintances so that he may have opportunity to work (to earn a little) and to study. –
I have already been here more than 5 weeks and though this letter is the first I write to Rome, it will not be the first you will receive from me; as G travels slowly and will be about 4 months on his way. From another traveller Mr v Preüs, Lord of the Bedchamber, who is going to Italy in a couple of days you and my friends as well as other countrymen will be informed about my home journey and what has happened at my arrival here. – But I found my story about “the so often mentioned appointment”/kommentar/34645 here at the Academy in complications which have come about by intrigues, besides I do not take up any post for which I am paid, and will take care not to apply for one in the future, such as it has been made up.– I have work, am in good health and fat and enjoy domestic happiness; but more about this another time.– I have not given up the hope of being in Norway in 2 years, and from there perhaps with my wife to go to Italy again, and then I shall bring you a landscape as a small return for your pains over my bust, if I find the opportunity I shall send it to you, before I come myself. Give my regards to all! Professor Brøndsted, “Freund”/kommentar/34555, – “C. Albert Jensen””:/kommentar/34561 Hillerup. Michelsen. Pontopidan, Kok etc.– and I beg you to remember me as a

sincere, true friend,
Dahl.


[Translated by Karen Husum]

Arkivplacering

m7 1821, nr. 62

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A229 J.C. Dahl, maj 1821, inv.nr. A229
B187 Indsejlingen til København, 1830, inv.nr. B187

Kommentarer

 1. Dvs. den tyske landskabsmaler Carl Wilhelm Götzloff.

 2. Dvs. næsten el. omtrent, jf. Ordbog over det danske Sprog.

 3. Dvs. vil vist.

 4. Hvad “tørt” og “udpenslet” præcis betyder, er indtil videre et åbent spørgsmål, men det er helt afgjort, at nyklassicistiske malere som Jacques-Louis David og C.W. Eckersberg har været strengere og klarere i deres arbejder end romantikeren Dahl. Dahls ekspressive tag på tingene har tiltalt Thorvaldsen, og de må begge have haft en forkærlighed for den voldsomme og temperamentsfulde skildring af naturen – i hvert fald når det drejede sig om maleri.
   

  Endnu en repræsentant for det udpenslede og tørre, finder Aubert i Thomas Fearnley. Og i brev af 22.7.1822 peger Dahl på sin egen elev Götzloff, som efter sin rejse til Italien er “forfaldet til det tørre og stive”.
   

  Jf. Andreas Aubert: Den Nordiske Naturfølelse og Professor Dahl, Kristiania 1894. p. 60-61 og p. 120-21.
   
  Jf. Marie Lødrup Bang: Johan Christian Dahl – Life and Works, Vol. 1, Oslo 1987, p. 123.

 5. I Rom stiftede Götzloff bekendtskab med Johann Christian Reinhart, Joseph Anton Koch, Ludwig Richter (1803-1884) og Heinrich Reinhold. Thorvaldsen har sandsynligvis formidlet kontakten, men det kan p.t. ikke dokumenteres.

 6. Dvs. i Dresden.

 7. Dvs. den tyske landskabsmaler Carl Wilhelm Götzloff.

 8. Dvs. den tyske hofembedsmand Friedrich Heinrich Wilhelm von Preuß (17xx-18xx).

   
  Jf. Friedrich Noack: Das Deutschtum in Rom, bd. 2, Berlin und Leipzig 1927, p. 462.

 9. Dvs. vil.

 10. Dahl forlod Rom 27.6.1821.

 11. Dahl ankom til Dresden 27.7.1821.

  Jf. Marie Lødrup Bang: Johan Christian Dahl – Life and Works, Vol. 1, Oslo 1987, p. 19.

 12. Det lader til, at Dahl blev lovet en stilling ved Akademiet i Dresden, men ikke fik løn for sit arbejde samme sted. Man fornemmer i Dahls formulering, at han tidligere har meddelt sin frustration herom til Thorvaldsen. Først i 1824 blev Dahl fastansat som ekstraordinær professor ved Kunstakademiet i Dresden, jf. Bang, op. cit.

 13. Dvs. Kunstakademiet i Dresden.

 14. Dvs. sket.

 15. Dvs. intriger eller lign., jf. Ordbog over det danske Sprog.

 16. Dvs. embede eller erhverv, jf. Den Danske Ordbog.

 17. Dvs. vil.

 18. På sin rejse fra Italien til Dresden rejste Dahl via Tyrol og gjorde undervejs en del skitser. I slutningen af 1821 producerede han en række forestillede bjerglandskaber, som tog udgangspunkt i disse scener fra Tyrol. Se herunder et eksempel:
   
  J. C. Dahl: Alpint Landskab fra Tyrol, 1821, Olie på lærred, 110 x 148 cm. Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg. Gm1639. - Public domain

   
  Jf. Marie Lødrup Bang: Johan Christian Dahl – Life and Works, vol. 1, Oslo 1987, p. 65.

 19. Det er måske netop dette ønske om at vende tilbage til Norge, som dengang afholdt akademiet i Dresden fra at fastansætte Dahl som professor. Desuden var Christian 8. tidligt Dahls vigtigste mæcen, og han havde også planer om at hente Dahl tilbage til Danmark og sørge for hans ansættelse ved Kunstakademiet i København. Man fornemmer, at Dahl har haft succes på mange områder, men at han vælger at være “sund og lykkelig og tyk” med sin kone i Dresden.
   

  Først i 1826 nåede Dahl tilbage til Norge.


  Jf. Petra Kuhlmann-Hodick: ˋEfter Københavneråreneˊ, in: William Gelius & Stig Miss (ed.): J.C. Dahl i Danmark, København 2003, p. 55.
   
  Jf. Marie Lødrup Bang: Johan Christian Dahl – Life and Works, vol. 1, Oslo 1987, p. 176-179.

 20. Dahl giftede sig 12.6.1820 med den unge, tyske Dorothea Franzisca Friederike Emilie von Bloch (1801–1827).  Jf. Marie Lødrup Bang: ˋJohan Christian Dahlˊ, Norsk Biografisk Leksikon, 2009.

 21. Der skulle gå mere end ni år, inden Thorvaldsen modtog maleriet Indsejlingen til København, B187, som i dag hænger på Thorvaldsens Museum. Se evt. brev af 26.2.1831, hvori Thorvaldsen takker for modtagelsen.

 22. Dvs. Thorvaldsens portrætbuste af Dahl, jf. A229. Busten findes i gips på Thorvaldsens Museum, udformet i maj 1821, og i marmor på KODE Kunstmuseene i Bergen. Busten var en gave fra Thorvaldsen.

 23. Dvs. den danske arkæolog, filolog og hofagent P.O. Brøndsted.

 24. Dvs. den danske billedhugger Hermann Ernst Freund.

 25. Dvs. den danske maler C.A. Jensen.

 26. Dvs. den danske forfatter F.C. Hillerup.

 27. Dvs. den norske billedhugger Hans Michelsen.

 28. Dvs. den danske arkitekt Simon Christian Pontoppidan.

 29. Dvs. den danske arkitekt Jørgen Hansen Koch.

 30. “Ec.” er en forkortelse for etcetera, dvs. og så videre.

Sidst opdateret 17.09.2018