20.6.1818

Afsender

Slotsbygningskommissionen

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Spor af segl.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Palazzo Tomati / à Monsieur / Monsr Thorvaldsen / Professeur de Skulpture Chevallier / à Rome / Messs Torlonia Comps

Dateringsbegrundelse

Brevet er dateret juni 1818, men da det blev sendt sammen med C.F. Hansens brev af 20.6.1818 er den præcise dato denne. Se også Thorvaldsens svarbrev, hvori han nævner den 20.

Resumé

Frederik 6. bestiller Alexanderfrisen til Christiansborg Slot og takker samtidigt ja til to karyatider til tronsalen sammesteds.

Dokument

Af et BrevI til Hans Høyhed Prinds ChristianII fra Hans Excellence, Geheimeraad Baron SchubartIII, har Commißionen med megen Fornøyelse erfaret Hrr Profeßorens Beslutning at overlade den meget attraaede Prydelse for den nye KongeborgIV af en FrießV i hvid Marmor af Deres Haand, efter det Sujet som De har valgt til det MesterværkVI der pryder Slottet Monte CavalloVII og som har tildraget sig Europas Beundring, hvortil Hrr Profeßoren er villig at føye 2de. af Dem forfærdigede CariatiderVIII.
Efter at Commißionen herover havde giort Hans MayestætIX allerunderdanigst IndberetningX, har den ved Allerhøyeste Resolution af 15de. d.M.XI modtaget Befaling at tilkjendegive Hrr Profeßoren Hans MayestætsXII særdeles Velbehag ved at erholde dette beydelige og skjønne ArbeideXIII fra Deres Haand i det nye Slot, hvorved Commißionen tillige er overdraget paa den Maade og i de Terminer som De maatte ønske det, af Finantserne at anviise de 15000 Specier, for hvilke Fædrelandet, efter ovennævnte Hans Excellences Brev erholder dette Konstværk som dets Eyendom.
Værelset ved RiddersalenXIV i den nye Kongeboelig er bestemt til at prydes med dette Mesterverk, og Commißionen vil opbyde alt til at giøre dette Gemaks Indretning og øvrige Decorationer værdig denne Udmærkelse. Af de 4 Vægges Længde i Værelset har man tilføyet vedlagde MaalXV.
I det Commißionen giver sig den Ære herom at underrette Hrr Profeßoren, udbeder den sig tillige behageligen tilkjendegivet, naar den tør haabe at Deres Tid vil tillade Dem at begynde paa dette Arbeide tilligemed det som De maatte bestemme i Henseende til ovennævnte Sums Anviisning.

Kiøbenhavn i Slotsbygnings Commißionen, den JunyXVI 1818.

HauchXVII JS MøstingXVIII MonradXIX CFHansenXX


HoëXXI

Generel kommentar

Der findes en kopi af dette brev.

Arkivplacering

m5 1818, nr. 44

Thiele

Gengivet hos Thiele II, p. 374-375.

Emneord

Personer

Værker

A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1812, inv.nr. A503
A55 Karyatide, 1813, inv.nr. A55
A56 Karyatide, 1813, inv.nr. A56

Kommentarer

 1. Jf. brev af 9.5.1818 fra Herman Schubart til Christian (8.) Frederik.

 2. Den danske prins Christian (8.) Frederik.

 3. Den danske diplomat og baron Herman Schubart.

 4. Dvs. Christiansborg Slot, jf. artiklen Bestillingen til Christiansborg.

 5. Dvs. Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmorversion, 1818-1833. Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884. Se i stedet A503.
  Se også artiklen Bestillingen til Christiansborg.

 6. Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), 1812, originalmodel, Palazzo del Quirinale, Rom, jf. A503, jf. dokumenter vedrørende emnet Alexanderfrisen, Palazzo del Quirinale, Rom.

 7. Dvs. Palazzo del Quirinale, Rom. Quirinale-paladset ligger på den af Roms syv høje, der tidligere var kendt under navnet “Monte Cavallo”. Se også emnet Alexanderfrisen, Palazzo del Quirinale, Rom.

 8. Karyatider, marmorversioner, tronsalen, Christiansborg Slot, gik til grunde ved slottets brand 1884, jf. A55 og A56.

 9. Dvs. den danske kong Frederik 6.

 10. Inden den endelige bestilling havde Frederik 6. skulle forsikres om, at marmorversionen af Alexanderfrisen til Christiansborg Slot ikke ville være at regne for en kopi af Quirinal-paladsets Alexanderfrise, men derimod et enestående, originalt kunstværk af Thorvaldsen, jf. brev af 9.5.1818 fra Herman Schubart til Christian (8.) Frederik.

 11. Denne befaling af 15.6.1818 fra Frederik 6. til Slotsbygningskommissionen er endnu uidentificeret.

 12. Dvs. den danske kong Frederik 6.

 13. Dvs. Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmorversion, 1818-1833. Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884. Se i stedet A503.
  Se også artiklen Bestillingen til Christiansborg.

 14. Dvs. det såkaldte “Mellemværelse”, der førte fra Drabantsalen til Riddersalen.

 15. Christiansborg-gemakkets mål og udformning blev skitseret af C.F. Hansen i brev af 20.6.1818 til Thorvaldsen.

 16. Se dateringsbegrundelsen ovenfor.

 17. Den danske overhofmarskal A.W. Hauch.

 18. Den danske gehejmestatsminister J.S. Møsting.

 19. Den danske embedsmand Peter Johan Monrad.

 20. Den danske arkitekt C.F. Hansen.

 21. Brevet er konciperet af den endnu uidentificerede person Hoë.

Sidst opdateret 19.02.2020