28.7.1810

Afsender

Poul Scheel

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med et rødt laksegl, som dog ikke ses længere. Desuden har brevet under transporten fået postemplet 3 Octobre, herunder med håndskrift påskriften ‘12’, antagelig en portoangivelse.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskr.: All / professore di Scultura ed Cavaliere / di Dannebrog / Thorwaldsen / a Roma
Tilskr.: Til Hr Prof. og Ridder Thorwaldsen.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Scheel fortæller, at han har hørt, at Thorvaldsen endnu ikke har påbegyndt den buste, han har bestilt. Derfor ønsker han og de øvrige subskribenter efter at have ventet en del år at afbestille busten til fordel for et maleri tilvirket af en portrætmaler i København. Han beder om at få de til marmor udbetalte penge retur og afslutter med at ønske sig nyt fra Thorvaldsen og sender sine bedste hilsener til venner i Rom.

Dokument

P.P.I

Jeg hører kiære Herr ProfessorII, at De ey endnu har begyndt paa salig Etatsraad SaxtorphsIII BysteIV; og sandt at sige kan jeg ikke fortænke Dem i at De foretrækker meere genialiskt Arbeyde for Bysten af et Ansigte som man vist ikke tør vove at kalde genialt eller skiønt. Men paa den anden Side ønske Saxtorphs Vener og DisciplerV gierne snart at sætte ham det Minde deres Taknemmelighed har tiltænkt ham; da de nu have biet 7 eller 8 Aar.VI Da nu desuden Krigen berøver os Mueligheden af Søetransporten, og Landtransporten vilde være meget vanskelig, bede vi Dem ey at begynde paa Brystbilledet, som desuden, da det maatte arbeydes efterVII et Profill i KobberVIII, vilde være meget vanskelig og gaae i Langdrag. Vi have nu besluttet at lade vores Kiøbenhavnske Portraitmaler HansenIX male Saxtorphs Billede, for at ophænge samme i AuditoriummetX. De af vores Landsmand WulffenXI i Livorno til Marmor erholdte PengeXII 100 ScudiXIII, beder jeg at maatte igiennem ham med Vexel sendes mig tilbage.
Skulde De imod Forventning iust have begyndt paa den Afdødes Byste imens dette Brev er underveys til Dem, da beder jeg om Underretning, hvor vidt samme er avancert.
Min Deel i denne Afbestilling haaber jeg De venskabeligst undskylde; jeg handler her blot som Commissionair og efter Fleres Ordre.
I lang Tid have Deres Venner slet ikke hørt fra Dem med almindelige Efterretninger: at De ere i Live og i et hæderfuldt Liv; gid vi dog ogsaa sometider maatte høre noget nærmere fra Dem.
Hils Koch; gid jeg ogsaa kundeXIV sige hils ZoegaXV fra
 
Kiøbenh. d. 28 Jul.1810.
Deres
bestandige Ven
Scheel

Til Hr Prof. og Ridder Thorwaldsen.

Generel kommentar

Afbestillingen vedrører som nævnt busten af den afdøde læge Mathias Saxtorph, se referenceartiklen Saxtorphs buste for yderligere informationer herom.

Arkivplacering

m2 1810, nr. 21

Thiele

Omtalt hos Thiele I, p.167, som imidlertid forklarer årsagssammenhængen og dateringen fejlagtigt.

Emneord

Personer

Værker

A899 Mathias Saxtorph, ca 1800, inv.nr. A899

Kommentarer

 1. Formentlig menes “praeter plura” (dvs. med flere titler), hvormed der henvises til udskriftens “Ridder af Dannebrog og professor”, idet Thorvaldsen primo 1810 var blevet udnævnt til ridder af Dannebrog. Se evt. referenceartikel om Thorvaldsens udnævnelser.

 2. Allerede 7.6.1805 var Thorvaldsen blevet udnævnt til professor ved Kunstakademiet.

 3. Den danske læge Mathias Saxtorph.

 4. Den jf. brev af 24.12.1800 fra Poul Scheel til Georg Zoëga bestilte buste af lægen Mathias Saxtorph. Da busten imidlertid ikke blev afsendt af Thorvaldsen rykkerbreve for busten og svar fra Thorvaldsen, afbestiltes busten endeligt i dette brev. Imidlertid fremgår det af Thorvaldsens brev til Abildgaard 23.9.1806, at busten allerede på dette tidspunkt stod færdig (omend han i konceptet til brevet indrømmer, at han ikke selv har gjort den), og af et senere brev fra Scheel 30.11.1810 fremgår, at Friederike Brun havde fortalt, at hun havde set den; et faktum, der fik Scheel til at gentage ønske om at få sin bestilling sendt til Danmark. Trods disse henvendelser fra Scheel om busten og dens hjemsendelse fik Scheel, der døde i 1811, aldrig busten at se. Den blev først hjemsendt sammen med en større mængde værker i Thorvaldsens sidste leveår, jf. Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 80. Se referenceartiklen Saxtorphs buste for yderligere informationer.

 5. Busten var en subskriptionsbestilling under ledelse af Poul Scheel og Saxtorphs søn Johan Sylvester Saxtorph.

 6. Scheels udregning af ventetiden er ganske fair. Eftersom busten blev bestilt omkring årsskiftet 1800-1801, jf. Scheels brev 24.12.1800, kunne han have sat ventetiden til 10 år, men vælger tilsyneladende at regne den fra en rimelig forventet leveringsdato.

 7. Denne indvendig virker måske rimelig, eftersom forudsætningen for tilvirkningen efter kobberstik, jf. Scheels brev 20.5.1801, var, at Thorvaldsen skulle finpudse busten i København. Indvendingen fremstår dog på dette tidspunkt lidt mærkværdig, fordi heller ikke den foreslåede københavnske portrætmaler Hansen ville have andre muligheder end at lægge andre portrætter til grund for portrætligheden med den afdøde læge Mathias Saxtorph. Yderligere var det Scheel selv, der i ovennævnte brev foretog bestillingen, på trods af at han ikke kunne skaffe et eksemplar af den portrætmedaljon af Saxtorph, A903, som Thorvaldsen tilvirkede før sin afrejse til Rom.

 8. Den danske kobberstikker G. L. Lahdes kobberstik af Mathias Saxtorph fra 1798, jf. Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 77.

 9. Den danske portrætmaler Hans Hansen.

 10. Formentlig auditoriummet på Fødselsstiftelsen i København, hvor Mathias Saxtorph virkede som læge. Thorvaldsens buste var, jf. Scheels brev 24.12.1800, bestilt til opstilling i vestibulen.

 11. Købmanden Johann Heinrich Wulffen i Livorno.

 12. Denne betaling var blevet udbetalt allerede i 1801, jf. Wulffens brev 13.7.1801.

 13. Møntenheden scudo, se evt. referenceartiklen om møntenheder.

 14. Årsagen til umuligheden af at sende hilsener var, at den danske arkæolog Georg Zoëga var død 10. februar 1809.

 15. Den danske arkæolog Georg Zoëga.

Sidst opdateret 07.01.2013