15.6.1833

Afsender

C.F. Hansen

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Hansen er fornøjet over, at Thorvaldsen er tilfreds med udnævnelsen til direktør for Kunstakademiet. Han takker for listen over kunstværker, der vil blive sendt med skib til København i sommeren 1833 og melder, at hesten til Józef Poniatowski-monumentet nok vil være for stor til Kunstakademiets lokale. De øvrige gipsafstøbninger, må Thorvaldsen selv bestemme. Thorvaldsens professorbolig vil stå klar, når han kommer. Peder Malling bygger hovedbygningen til Københavns Universitet, og G.F. Hetsch bygger den jødiske synagoge.

Dokument

Kiøbenhavn d 15 Junii 1833

Høystærede Herr Etatsraad

Meget ærede Ven

Jeg takker Dem min Ven for Deres Skrivelse af 16 May d:A:I der har Fornøyet mig meget da samme bekræfter paa nye den for mig saa kiære Tanke snart at see Dem herII, Lige som det og fornøyer mig at De er tilfreds med Academiets Directeurs ValgIII og villig til at opfylde sammes Ønske, kun maa ieg beklage at min Vens yttering om et kort ophold maa giøre os meget ondt. Jeg kan i Øvrigt ei beskrive Dem den Glæde ieg føler ved end nu een gang at see Dem inden ieg forlader denne Verdens Skueplads
Jeg takker Dem meget min Høystærede Ven for den FortegnelseIV over de Sager vi kan vente med FregattenV, hvad Deres yttrede ØnskeVI betræffer at vide hvilke af de ommelte gibs SagerVII der vil kunde være for ColesalskVIII for at opstille i Academiets Locale Da vilde det vel især betræffe Hesten til Poniotoskys StatueIX, alt det øvrige maa vi overlade til min Høystærede Vens for godt Befindende, Hvor ved det især maa komme i Betragtning hvor vidt disse Sager betimelig nok kan komme til Levorno. Da efter som Rygtet her gaaer saa vil Fregatten allerede Medio JuljX kunde være i Levorno.
Ved Deres ankomst hertil vil De finde Deres Boelig og AtellieXI i behørig orden, da Academiet har sørget for en anden Boelig for Her Professor LundXII. Jeg glæder mig ubeskrivelig over at den Tiid nærmer sig hvor ieg kan have den Ære at høre min Høystærede Vens Tanker over mine udførte ringe Arbeider, der nu først faaer sin sande Vært ved den Prydelse Deres herlige Mester Værker vil give dem, hvor ved ieg i min Høye Alder endnu kan vente at See denne Kunstnydelse. Det vil vist allerede være Dem bekiendt at her opføres 2de (efter vore omstændigheder) ei ubetydelige Bygninger, nemlig en for UniversitetetXIII og en Nye KirkeXIV for Jøderne, den første af Professor MallingXV og den anden af Professor HetschXVI. Mange Hilsener fra mine Børn og især fra mig. Deres med sand skyldig Hoyagtelse.

ganske hengivne

CF Hansen

Oversættelse af dokument

Copenhagen, June 15th 1833

Esteemed Sir,

Esteemed friend,

My friend, I thank you for your letter of May 16 this year, which has much pleased me as it again confirms the to me so dear thought soon to see you here. Just as it also pleases me that you are satisfied with the election for Director of the Academy and prepared to fulfil its wish, I only regret my friend’s remark about a short stay which makes us rather sorry. Besides, I cannot describe the joy I feel at seeing you once more before I leave this world.I thank you, my esteemed friend, for the list of the items we can expect with the frigate. About your expressed wish to know which of the mentioned plaster casts would be too colossal to place in the room at the Academy then it would particularly concern the horse of Poniatowski’s statue. All the rest must be left to you to consider, my dear friend, whether these things can get to Leghorn timely. As it is rumoured here that the frigate will already be in Leghorn by the middle of July.
At your arrival here, you will find your residence and studio in proper condition, as the Academy has provided another residence for professor Lund. Words cannot describe how pleased I am that the hour is at hand when I can have the honour to hear my esteemed friend’s thoughts about my insignificant works, which only now get their true worth by the ornament your glorious master works will lend them, by which I at my great age can expect to see this artistic enjoyment. You will probably already know that two in our circumstances not insignificant building are being built here, namely one for the University and a new church for the Jews, the first by professor Malling and the other by professor Hetsch. Many regards from my children and especially from me. Yours truly, very sincerely

CF Hansen

Generel kommentar

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.​

Arkivplacering

m18 1833, nr. 65

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A123 Józef Poniatowski, 1826-1827, inv.nr. A123
A125 Hest , 1822-1823, inv.nr. A125

Kommentarer

 1. Jf. brev af 16.5.1833 fra Thorvaldsen til C.F. Hansen.

 2. Thorvaldsen planlagde at rejse til København i efteråret 1832, men hjemturen blev udsat gentagne gange og først påbegyndt den 5.8.1838.
  Se dokumenter vedrørende emnet Aflyste rejser til Danmark.

 3. Thorvaldsen var enstemmigt blevet valgt til direktør for Kunstakademiet i København, jf. Thorvaldsen-kronologen 28.3.1833.

 4. Jf. brev af 16.5.1833 fra Thorvaldsen til C.F. Hansen.

 5. Dvs. korvetten Galathea, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833.

 6. I brev af 16.5.1833 havde Thorvaldsen spurgt, hvilke gipsafstøbninger efter hans kunstværker, som kunne være i Kunstakademiets lokaler. C.F. Hansens svar i dette brev er baseret på Christian (8.) Frederiks vurdering, jf. brev af 9.6.1833.

 7. Kunstakademiet i København samlede på gipsafstøbninger efter Thorvaldsens kunstværker, og havde i forvejen en pæn del, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 8. Dvs. for kolossale, jf. Ordbog over det danske Sprog.

 9. Dvs. Hest, jf. A125, til Józef Poniatowski-monumentet, jf. A123.

 10. Jf. Thorvaldsen-kronologien 4.8.1833.

 11. Se artiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

 12. Den danske maler J.L. Lund, der havde boet i Thorvaldsens professorbolig siden 1820 og som skulle flytte, når Thorvaldsen kom tilbage, jf. artiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

 13. Jf. Københavns Universitets hovedbygning, Frue Plads, København, tegnet af Peder Malling og opført 1831-1836.

 14. Jf. Københavns Synagoge, Krystalgade nr. 12, København, er tegnet af G.F. Hetsch og opført 1830-1833.

 15. Den danske arkitekt Peder Malling.

 16. Den tyske arkitekt G.F. Hetsch.

Sidst opdateret 23.05.2019