16.7.1827

Afsender

J.C. Dahl

Afsendersted

Dresden

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Hrr. Professor og Ridder / A. Thorvaldsen / i / Rom.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Dahl anbefaler landskabsmaleren Evelina Stading. Dahl ved, at Frederik 6. vil sende fregatten Minerva til Italien og ønsker at få bragt sin buste, jf. A229 i gips og i marmor, med tilbage til København.

Dokument

Dresden d. 16 July 1827.

Min kjære og ærede Ven!

Med et Par Landsma[nd]inder fra SverigI Madam StadingII og en beslægtetIII af hende benøtterIV jeg leiligheden at lade høre fra mig, den eldereV af disse DahmerVI er den i sin Tid meget berømte Sangerinde ved det Stokholmer TheaterVII, der især for hendes Sundheds skyld et Par Aar har opholdt sig her i Dresden, og da de nu giør en Reise igiennem Tyrol og I[t]alien saa giver jeg mig herved den Friihed, at anbefale Dem. Den yngreVIII er Landskabsmalerinde og reiser for at studere samme. –
Det glæder mig af og til, saavel ved reisende Landsmænd, som andre, at høre De befinde Dem vel, og om Deres skiønne Frembringelser; nylig er her giennemreist en Hr: v. HauckIX. der især har behaget mig ba[a]de som et lyst og talentsfuldt som og godt Menneske, thi jeg har truffet maae jeg oprigtig sige, i den senere Tid mange danske og deriblandt flere, der efter mit Begreb, ei vare saa udmærkede SubiecterX at de fortiente at sendes i Udlandet med understøttelse fra det ikke rige Dannemark, der virkelig i Forhold til andre, rigere Lande, giør meget for Konsten og Videnskaben.
Jeg og mine [b]efinde os Gud skee lov! vel, og over arbeide kan jeg ei klage, dog vel ei fra Saxen. Forige Aar har jeg giordt, den saa længe ønskede, Reise til mit FedrenelandXI Norge, og tilbragt 8 Maaneder i udlandet. (vil sige fra Dresden som mit nuverende hiem) – Flere af mine medbragte Naturstudier har jeg denne Vinter udførtXII hvoraf nogle ere bortsendte og andre er jeg i begreb dermed, og saa er min Malerstue igien tom.
Ved hr HermannXIII som er her, har jeg erfaret at De har været saa god af Deres kostbare Tid, dog at anvende endeel deraf til at udføre min Büste i Marmor, jeg er derved dobbelt i Deres Giæld, men beder at have lidt tolmodighedXIV, saa skal jeg saavidt det staar i min magt, af mine senere medbragte Studier udføre noget for DemXV, i det mindste som Tegn paa min Erkiændtlighed. Jeg ved nu omtrent hvad De harXVI af mig, og skal sørge for at det bliver forskiællige Giendstande. –
Da jeg har hørt at til neste Sommer et Kongl: SkiibXVII igienXVIII skal gaae til Meddelhavet, og da tillige bringe noget a[f] Deres ArbeiderXIX med tilbage til Kiøbenhavn, saa troede jeg at det lod sig giøre, naar FreundXX eengang skriver hiemXXI at han tillige bad for mig om TilladelseXXII at min BysteXXIII maatte følge med til Kiøbenhavn. Tillige vilde jeg bede at De selv vil[d]e lade giøre en god FormXXIV deraf, som og kunne følge med, dog ønskede jeg De vilde lade 2de. Afstøbninger deraf – hvoraf et een skulle sendes for at blive i LevornoXXV hos Handelshuset StubXXVI, for ved Leilighed at sendes til L. SagenXXVII i Bergen – Norge. Den anden bliver i Kiøbenhavn med Formen – og Marmorbysten til nermere Bestemmelse. – Deres Udlæg for alt skal jeg ved HermannXXVIII, der vel til Vinteren, og maaskee tidligere end dette Brev, gaaer tilbage til Rom igien[,] betale. – Hermann er siden hans ankomst her al immerXXIX syg, og da tillige den gamle KongeXXX døde, har det varet noget inden man var enig hvad der nu skulle skee, dog hvem veed hvorfor dette kunne være godt, for ham ? det er afgiordt at hanXXXI nu skal giøre den nye KongesXXXII Byste han har lovet at sidde, og maaskeeXXXIII skal han ogsaa senere giøre den afdødes ? – KuhnXXXIV har udført en Byste i Marmor af den afdøde Konge af Saxen den er efter mit Skiønne smuk og den eeneste lignende Byste jeg har seet af Kongen – Det er nu et Spørgsmaal om han faaer den solgt thi den er kun giordt af egen LøstXXXV til at udføre noget i Marmor eengang, han har bedet mig hilse Dem meget. Fra Kammerher v. BerghXXXVI kan jeg hilse Dem han med Familie, leve vel, og er nu paa landet. –
I Dag havde jeg Besøg af Doct: v. SchiönbergXXXVII der var i Neapel, og som nu vil besøge, som De veed, Dannemark. – Ja! man har dog altid en egen Drift at søge Fædrene=hiemmetXXXVIII, om ei til andet, end som visse indseckter, for at døe og begraves der hvor man først saae Lyset. – Og nu lev vel! hils FreundXXXIX og alle fra mig

Deres stedse hengivne
Ven
Dahl

Oversættelse af dokument

Dresden, July 16th 1827.

My dear and esteemed friend,

With some countrywomen from Sweden Madam Stading and her relative I take the opportunity to write, the elder of these ladies is the once very famous singer at Stockholm’s Theatre, who has stayed for a couple of years here in Dresden because of her health, and as they are now travelling through Tyrol and Italy I take the liberty by this to commend them to you. The younger is a lanscape painter and travels to study this.–
I am pleased now and then to hear from travelling countrymen as well as from others that you are in good health and about your beautiful works; recently a Mr v. Hauck passed through who was particularly pleasant, bright and talented as well as a kind person, because I must say that recently I have met many Danes and among these several who in my opinion were not persons so excellent that they deserved to be sent abroad supported by the not rich Denmark, which compared to other richer countries does much for art and science.
I and my family are all well, thank goodness! And I can not complain about work, but not from Saxony. Last year I made the long wished for journey to my native country Norway and spent 8 months abroad (that means away from Dresden which is my present home) – Several of the studies of nature I brought along I have executed this winter of which I have sent some away and others I am attending to and then my studio will again be empty.
From Mr Hermann, who is here I have learnt that you have been so kind to spend some of your precious time to make my bust in marble. I am then twice indebted to you, but beg you to have patience, I shall then as far as I am able to execute something for you from the studies I have brought, at least as a sign of my gratitude. Now I roughly know what you have from me and I shall see to it that it will be different.
As I have heard that next summer a royal ship will again go to the Mediterranean and then take some of your works back to Copenhagen I thought it possible that Freund once he writes home could ask permission for me to have my bust go with it to Copenhagen. Besides I would like to ask you to make a good mould of it yourself, which could also go with it , but I wish you to make two casts of it – one which should remain in Leghorn at the firm of Stub, so that when there is an opportunity it can be sent to L. Sagen in Bergen – Norway. The other shall remain in Copenhagen with the mould – and the marble bust for further decision.– Your expenses for it all I shall pay by Hermann, who I suppose returns to Rome next winter and perhaps earlier than this letter. – Since his arrival here Hermann is constantly ill, and as the old King also died, it has been some time until it was agreed upon, what was to happen, but who knows why this might not be good to him? It has now been decided that he is to make the bust of the new King, he has promised to sit for it, and perhaps he shall later make one of the deceased? – Kuhn has executed a bust in marble of the late King of Saxony, it is beautiful in my opinion and the only bust in good likeness, which I have seen of the King.– It is now a question whether it can be sold as he has made it only from his own wish once to execute something in marble, he sincerely asked to be remembered to you. Regards from Mr v. Bergh, Lord of the Bedchamber, he and his family are all well and are now in the countryside. –
Today I was paid a visit by doctor v. Schiönberg who was in Naples and who now wants to visit Denmark, as you know.
Well, one always has an inner urge to take to the ancestral home, if only like certain insects to die and be buried where one first saw the light. – And now, all the best! Regards to Freund and all from me,

Your ever affectionate
friend,
Dahl


[Translated by Karen Husum]

Arkivplacering

m12 1827, nr. 84

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A229 J.C. Dahl, maj 1821, inv.nr. A229

Kommentarer

 1. Dvs. Sverige.

 2. Dvs. den tyske Franziska Stading (1763-1836), der var operasanger, som det fremgår af det følgende.

 3. Dvs. den svenske landskabsmaler Evelina Stading.

 4. Dvs. benytter.

 5. Dvs. ældre.

 6. Dvs. damer.

 7. Franziska Stading var hofsanger i Stockholm fra 1788-1806.

 8. Dvs. den svenske landskabsmaler Evelina Stading.

 9. Dvs. den danske videnskabsmand og forfatter Carsten Hauch, der rejste fra Rom til København i foråret 1827.

 10. Dvs. subjekter i betydningen personer, jf. Ordbog over det danske Sprog.

 11. Dvs. fædreland.

 12. Under sin rejse til Norge i 1826 udførte Dahl en del skitser, som han efterfølgende udfoldede i sine malerier. Se et eksempel herunder, hvor en tegning lavet om sommeren er blevet til en vinterscene:

 13. Dvs. den tyske billedhugger Joseph Hermann.

 14. Dvs. tålmodighed.

 15. I 1831 modtog Thorvaldsen maleriet Indsejlingen til København, B187, som i dag hænger på Thorvaldsens Museum. Se evt. brev af 26.2.1831, hvori Thorvaldsen takker for modtagelsen.

 16. Jf. afsnit om Thorvaldsens indkøb af Dahls malerier i Rom, 1821. Se Dahls biografi.

 17. Dahl har altså hørt, at Frederik 6. vil sende en fregat (Minerva) til Middelhavet for at fragte Thorvaldsens bestillingsopgaver til Vor Frue Kirke og Christiansborg Slot hjem i 1828. Det blev i midlertid handelsskibet Therese, som i sidste ende bragte værkerne til Danmark.
   

  Læs mere om hjemsendelsen af Thorvaldsens værker i 1828 her.

 18. Et andet kongeligt skib, briggen St. Croix, havde hjembragt flere af Thorvaldsens kunstværker i 1825, jf. referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825.

 19. Bestillingsopgaver til Vor Frue Kirke og Christiansborg Slot, jf. referenceartiklerne Bestillingen til Vor Frue Kirke og Bestillingen til Christiansborg.

 20. Den dansk-tyske billedhugger Hermann Ernst Freund.

 21. Dvs. skriver hjem til antagelig Christian (8.) Frederiks kabinetssekretær Johan Gunder Adler med hvem Freund brevvekslede omkring egne og Thorvaldsens forhold.

 22. Dvs. tilladelse fra Christian (8.) Frederik via dennes kabinetssekretær Johan Gunder Adler til, at portrætbusten af J.C. Dahl, jf. A229, hjemsendes med fregatten.

 23. Dvs. Thorvaldsens portrætbuste af J.C. Dahl, jf. A229.

 24. Dvs. en afstøbningsform.

 25. Dvs. Livorno.

 26. Her menes handelshuset Stub & Co. eller Wulffen & Stub, Livorno, begge ved den norske handelsmand og konsul Gerhard Stub.

 27. Dvs. den norske forfatter Lyder Sagen (1777-1850) – Dahls gamle læremester.

 28. Dvs. den tyske billedhugger Joseph Hermann.

 29. Dvs. stadigvæk, jf. Ordbog over det Danske Sprog.

 30. Dvs. Friedrich August 1. af Sachsen (1750-1827).

 31. Dvs. den tyske billedhugger Joseph Hermann.

 32. Dvs. Anton 1. af Sachsen (1755-1836).

 33. I 1828 udarbejdede Joseph Hermann både busten af Friedrich August 1. og Anton 1. af Sachsen.

 34. Dahl hentyder højst sandsynligt til den tyske billedhugger Christian Gottlieb Kühn.

 35. Dvs. lyst.

 36. Dvs. den danske diplomat Matthias Friis von Irgens-Bergh.

 37. Dvs. den danske læge Albrecht Schønberg.

 38. Dahls hjemve er et tilbagevendende tema. Se evt. Bang, op. cit.

 39. Dvs. den danske billedhugger Hermann Ernst Freund.

Sidst opdateret 04.02.2020