29.3.1803

Afsender

C.F.F. Stanley

Afsendersted

Napoli

Afsenderinfo

Poststempel: NAPOLI [med rødt].

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsieur B. Thorvaldsen / Artiste pensionaire de S. MI Danoise / a / Roma / Chez Mos ZvogaII Consul / du Roi de Dannemark.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Stanley glæder sig over, at Thomas Hopes bestilling af Jason med det gyldne skind, A52, har forlænget Thorvaldsens ophold i Rom.
Han fortæller, at han ikke kan blive kureret for sin sygdom, før han har brugt kurbadene på øen Ischia, hvilket vil udskyde hans afrejse til Rom. Stanley foreslår, at de to venner holder brevkontakt med en uges mellemrum.

Dokument

Napel den 29 Marts 1803.

Snilde Gode Ven!

At have en Ven, naar man er Hiemme og i sidt Fædrene Land er en sand Glæde, men naar man er saa Heldig som jeg, ennu efter saa Lang Tids ForløbIII i et fremmed Land atter at træffes tilsammen med en Ven som Du, min Thorvaldsen, denne Glæde gaaer over alt Beskrivning, ej heller førmaaer min svage PenIV at Udtrøke dig mine Følelser, ved at see og læse et Brev fra digV, da jeg næsten havde opgivet dette Haab, Gud velsigne hin EngelænderVI som haver Forlængret dit Ophold i Rom, dette smager vel af en smule egen Kiærlighed, ja du kan have redt, men dog Glæder det mig Uskrømtet, uendelig paa dine vegne. – Hvor meget jeg haver Længtes efter at komme til Rom, kan jeg ikke sige dig, Dog nu langt meere end tilforne, da jeg med vished ved jeg skal treffe dig der, men disvære Endskiønt jeg kommer mig i Dagge talVII, saa siger min Dockter mig for at blive fulkommen frisk, maa jeg bruge Badene i IschiaVIII saa ieg neppe faaer den Glæde at omfavne min Ven forinden Juli MaanedIX – Dog haver han Laavet at giøre sidt muligste at jeg ikke skulde have denne Cuur nødig, men i alle tilfælde maa du være Over Bevist om jeg iiler med at komme herifra, imidlertid haaber jeg du er eenig med mig i at vedblive med at skrive hinanden til en gang om UgenX, jeg ved ej om du vil finde nogen Fornøyelse heri, men mig vil det glæde redt meget at see Breve fra dig, dog maaske du neppe kan læse denne Miserabele Skrift, og forlængesiden er kied af mit Vaas, men du faaer tage til takke denne Gang, med neste Post skal jeg ennu hiemsøge din Taalmodighed med mere, og tilda lev inderlig vel, og erindre dig iblandt din Oprigtige Ven

C F. Stanley

PS. Naar du seer Her Consul ZoegaXI saa formelXII min Compliment til ham, Lev vel

Oversættelse af dokument

Naples, March 29th 1803

Clever, good friend!

To have a friend, when you are at home and in your native country is a true joy. But when one is as lucky as I am, after such a long time in a foreign country to meet again a friend like you, my dear Thorvaldsen, this joy is beyond description, nor is my weak pen able to express my feelings to you at seeing and reading a letter from you, when I had almost given up this hope. God bless the Englishman who has prolonged your stay in Rome. I suppose this savours a little of selfishness, you may be right, but I feel infinite unaffected joy on your behalf. – I cannot tell you how much I have longed to get to Rome, now, however, much more than before as I know for certain that I shall meet you there, but unfortunately though I recover day by day, my doctor says that to recover completely I must use the Baths in Ischia so I will hardly have the pleasure to embrace my friend until the month of July – But he has promised to do as much as possible so I would not need this treatment, but at any rate you must rest convinced that I hurry to get away from here, however, I hope you agree with me in continuing to write to each other once a week, I do not know whether you will find any pleasure in this, but it will please me very much to see letters from you, but perhaps you can hardly read this miserable writing and have had enough of my nonsense long ago, but you must be satisfied for this time, by next post I shall again try your patience with more, and until then be sound and healthy and remember sometimes your sincere friend

C F. Stanley

P.S. When you see Consul Zoega please bring him my compliments, take care

[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Brevet er hovedsagelig skrevet med gotiske bogstaver. Stanley vekslede mellem gotisk og latinsk håndskrift i sin breve til Thorvaldsen, sandsynligvis som en konkret indikator for hans sygdomstilstand. Om dette, se Et venskab set gennem skriftbilleder.

Arkivplacering

m1 1803, nr. 4

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A52 Jason med det gyldne skind, 1802-1803, inv.nr. A52

Kommentarer

 1. Dvs. Sa Majesté.

 2. Thorvaldsens ven og mentor, arkæologen Georg Zoëga, der også fungerede som dansk konsul i Rom, som det fremgår af udskriften.

 3. De to venner havde ikke set hinanden i al fald siden Thorvaldsens afrejse fra Danmark i 1796.

 4. Stanley var lidet overbevist om sine egne evner som skribent, se fx også hans brev af 9.10.1804 til Herman Schubart, hvor han flere gange peger på dette: “…al for udsel Skribent er jeg, ej heller haver jeg Ord i min magt, for til fulde her paa Papiret at kunde Takke Dem, med de Følelser som jeg Ønskede…”
  Fra et nutidigt synspunkt er det dog svært at være enig i Stanleys vurdering. Hans uformelle breve synes ofte mere underholdende og umiddelbare end de fleste andre breve i Thorvaldsens arkiv.

 5. Dette brev fra Thorvaldsen kendes ikke, men det var svar på Stanleys første brev af 15.3.1803. Thorvaldsens brev må da være skrevet lige efter. Han fortalte øjensynlig om Thomas Hopes bestilling af Jason med det gyldne skind, A52, i marmor, der blev afgivet omkring 20.3.1803.
  Se i øvrigt listen over forsvundne breve.

 6. Dvs. Thomas Hope, der tidligst 19.3. og senest 21.3.1803 bestilte Jason med det gyldne skind, A52, udført i marmor.

 7. Dvs. i dage-tal, som bruges i betydningen dag for dag, se Ordbog over det danske Sprog.

 8. De berømte kurbade i Casamicciola Terme på øen Ischia ud for Napoli. Det vides ikke, om Stanley kom til Ischia i sommeren 1803, men han var der med sikkerhed i sommeren 1804, se fx hans brev derfra af 2.9.1804.

 9. I Stanleys brev af 30.3.1803, dvs. skrevet dagen efter nærværende brev, mener han dog, at han kan tage af sted i maj måned, men Stanley nåede slet ikke til Rom i 1803. Hans sygdom kuldkastede hans rejseplaner, så han måtte blive i Napoli også året efter. Han ankom først til Rom i januar 1805, antagelig 9.1.1805.

 10. Thorvaldsen har næppe indvilget i at skrive en gang om ugen til Stanley, når man tager billedhuggerens ulyst til brevskrivning i betragtning. Stanley synes også her at tvivle på, at det lod sig realisere.
  Stanleys forslag vidner dog om, at forholdet mellem vennerne har været så tæt, at en så hyppig brevfrekvens ville have forekommet naturlig.
  Jf. Thorvaldsens ringe skrivelyst.

 11. Thorvaldsens ven, den danske arkæolog og konsul i Rom, Georg Zoëga.

 12. Dvs. for-meld i betydningen udtal, overbring, lad tilflyde, jf. Ordbog over det danske Sprog.

Sidst opdateret 28.02.2018