14.11.1803

Afsender

C.F.F. Stanley

Afsendersted

Napoli

Afsenderinfo

Tidligere forseglet med rødt laksegl med slyngmonogram, sandsynligvis: CFS.
Rødt poststempel: NAPOLI

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A: Monsieur / Monsieur B: Thorvaldsen / Artiste pensionaro D: S: M: Danoise / Chez Monsieur Francco RosslerI. Lucandiere / Tedessko nelle Strada Condotti / a / Roma

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Stanley meddeler, at Herman Schubart er kommet til Napoli. Schubart har talt i rosende vendinger om Thorvaldsen og fortalt, at billedhuggeren også vil komme til Napoli. Stanley håber da, at kunne følges med ham tilbage til Rom. Schubart fortalte, at Thorvaldsen nødigt ville tilbage til Danmark, men bekymrede sig for, om han kunne få bestillinger nok til at blive i Rom.

Dokument

Napel d: 14 November 1803 –

Gode Beste Vennen Min!

I LøverdagsII kom Menisteren, vor Brave Baron SchubartIII hertil og i gaaer giorde jeg ham min Visidte, vi Taltte om adskillige ting, men medst om dig min Thorvaldsen, han var utømmelig i din Ros, dette fornøyede mig uendelig, og i mig opsteg det Øndske, kunde du ogsaa bringe det saa hvidt at man kunde Rose og Tahle om digIV da hvilde jeg være uendelig glad,[.] af ham, Menisteren NB. hørte jeg med uendelig Glæde du hvil komme hærV til for at tilbringe en 6 ugers tid i hans Huus. det fornøyer mig i tvende Hendseender, først at faa dig at see snarere en jeg ennu havde ventet, per Secondo, at vi da kan følges ad tilbages til RomVI, kom altsaa snard at jeg kan trykke dig i miine Længselsfulde Arme, og lad mig see at du i nu immer bær det samme Gamle Vendskab for mig som tilforenVII, og Lad ej en HornbeckVIII eller WallingIX berøve mig dette eller tage en størrere Plads deri en jeg. Du faar kun disse faa Linier da du ennu er mig en smule svar skyldig for det sidsteX, Schubardt sagde mig du var en smule Melankolisk som han meente af Frygt for dit udkommeXI og at du Øndskede endnu at være nogle Aar i RomXII, men hav ingen Frygt min Ven, han sagde mig han Vilde giøre alt hvad der stod i hans Magt for dig, og der staar meget i hans MagtXIII. Kan jeg kun saa sandt blive en Berømt og habil Architect som han hielper dig saa er jeg fornøyet. altsaa vær munter og fornøyet, som jeg nu ogsaa er bleven, da jeg er overbeviist om ej at blive LamXIV [i] min Levetid – Kan du Læse dette sammensyrium God for dig, jeg kan det knap, forhen kunde jeg ikke skrive da øndskede jeg det saa meget, nu kan jeg, og nu jager jeg det saadanne af saa jeg neppe selv kan Læse det, Stedse og Evig din –

Carl Ferdinand StanleyXV

Oversættelse af dokument

Naples, November 14th 1803 –

My good and best friend!

Last Saturday the minister the honest Baron Schubart came here and yesterday I paid him a visit. We talked about several things but mostly about you, my Thorvaldsen, he was inexhaustible in his praise of you, this pleased me infinitely, and in me the wish sprang up if only you could go so far so that it would be possible to praise you and talk about you I would be extremely pleased [.] From him, the minister NB, I heard with infinite pleasure that you will come here to spend about 6 weeks in his house. It pleases me in two respects, firstly to see you sooner than I had expected, per secondo that we can accompany each other to Rome, so come soon, so that I can embrace you in my longing arms, and let me see that you still have the old friendship for me as earlier, and do not let a Hornbeck or Walling take this away from me or take a larger place than me. You will only get these few lines as you still owe me an answer to my last letter. Schubardt told me that you were somewhat melancholy, which he thought was due to fear for your living and the fact that you wished still to stay some more years in Rome. But have no fear, my friend, he told me he would do what is in his power to support you, and much is within his power. If I only can become a famous and competent architect just as he helps you I shall be pleased. Then be happy and pleased, just as I have also become, as I am convinced that I shall not become lame during my lifetime – Can you read this jumble, good for you, I hardly can, earlier I could not write and then I wished it very much, now I can, and now I hurry so much so I can hardly read it myself, For always and ever yours –

Carl Ferdinand Stanley

[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Brevet er hovedsagelig skrevet med latinske bogstaver. Stanley vekslede mellem gotisk og latinsk håndskrift i sin breve til Thorvaldsen, sandsynligvis som en konkret indikator for hans sygdomstilstand. Om dette, se Et venskab set gennem skriftbilleder.

Arkivplacering

m1 1803, nr. 16

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Den tyskejede kro, Locanda Rössler/Tedesca i Via Condotti, der blev drevet af Franz Rösslers (ca. 1700-65) søn, Vincenz Rössler. Thorvaldsen benyttede ofte stedet som poste restante-adresse i sine tidlige Rom-år.

 2. Dvs. den 12.11.1803, se i øvrigt brev af denne dato fra Herman Schubart til Thorvaldsen.

 3. Thorvaldsens ven, den danske diplomat Herman Schubart.

 4. Thorvaldsen var livet igennem kendt for sin selvudslettende beskedenhed.

 5. Thorvaldsen kom først til Napoli o. 20.4.1804. Planerne blev udskudt, fordi Thorvaldsen modtog en bestilling, formodentlig grevinde Vorontsovas første mundtlige bestilling, se brev af 6.12.1803 fra Stanley og Thiele I, p. 200.

 6. Stanleys håb om at kunne rejse med Thorvaldsen tilbage til Rom blev skuffet. Hans sygdom holdt ham tilbage i Napoli indtil januar 1805, da han endelig ankom til Rom.

 7. Dvs. som tilforn, som tidligere kunne staves, som Stanley gør det her, jf. Ordbog over det danske Sprog.
  Stanley og Thorvaldsen kendte hinanden fra Borups Selskab og deres fælles akademitid i København i 1790’erne og havde ikke set hinanden siden Thorvaldsens afrejse fra København i 1796.

 8. Den danske arkitekt Christian Hornbech.

 9. Den danske teatermaler Arnold Wallick. Se breve af 18.10.1803 og 1.11.1803 fra Stanley til Thorvaldsen, hvor Stanley fejlagtigt troede, at bemeldte Walling var Thorvaldsens fejlstavning af arkitekten Peder Mallings navn. I mellemtiden må Thorvaldsen have korrigeret Stanley, som nu skriver Walling – hvilket må have været Thorvaldsens kreative stavemåde af Wallicks efternavn.

 10. Stanleys sidste brev til Thorvaldsen af 1.11.1803.

 11. Det er relativt overraskende, at Thorvaldsen på dette tidspunkt skulle have haft bekymringer om sine muligheder for at kunne få tilstrækkeligt arbejde i Rom. Ifølge den gængse mytologi var Thorvaldsen fra 1803 sikret et udkomme med Thomas Hopes bestilling på Jason fra marts 1803, se referenceartiklen om denne bestilling. Men dette brev synes at pege på det modsatte. Det stammer da også fra et tidspunkt, hvor Thorvaldsen endnu ikke havde modtaget de mange bestillinger, som det kommende år indeholdt, bl.a. grevinde Vorontsovas bestilling, som antagelig indløb allerede i slutningen af 1803, se brev af 6.12.1803 fra Stanley til Thorvaldsen og referenceartiklen om Vorontsovas bestilling, og endvidere Theodor von der Ropps bestilling fra foråret 1804, se referenceartiklen herom.
  Om Thorvaldsen dårlige økonomi i efteråret 1803, se også Thiele I, p. 198.

 12. Spørgsmålet om, hvordan det lykkedes Thorvaldsen at undgå at opfylde den forpligtelse, han ellers havde til at vende tilbage til Danmark, er nærmere behandlet i Thorvaldsens forbliven i Rom omkring 1803-1804.

 13. Schubarts indflydelse på Thorvaldsens tidlige karriere kan næppe overvurderes. Han trak i adskillige tråde for at opfylde Thorvaldsens ønske om at forblive i Rom, se referenceartiklen herom.

 14. Stanley hentyder til sin gigtsygdom, som truede med at forkrøble hans hænder og fødder og gjorde ham i perioder uarbejdsdygtig. Sygdommen, som han blev behandlet for i Napoli, forhindrede hans afrejse til Rom.
  Se hans biografi for mere om hans sygdom.

 15. Når Stanley skulle skrive sit navn fuldt ud, skrev han Carl Ferdinand Stanley som her. I sine andre breve og på sine arkitektoniske projekter, skrev han sædvanligvis C.F. Stanley. Når navneformen C.F.F. Stanley alligevel er valgt overalt i Arkivet, følges Weilbachs kunstnerleksikon, der skelner mellem Stanleys far, C.F. Stanley, og sønnen med det ekstra F til junior.

Sidst opdateret 01.03.2018