6.6.1803

Afsender

C.F.F. Stanley

Afsendersted

Napoli

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet, men det er skrevet i to omgange, først den 6.6.1803 og dernæst den 21.6.1803.

Resumé

Stanleys sygdom tvinger ham til at tage til kurbadene på øen Ischia. Han er frustreret over, at dette forhindrer ham i at rejse videre til Rom.
Han er dog så meget bedre, at han så småt kan begynde at arbejde.

Dokument

Napel d. 6 Juni 1803

Ven Thorvaldsen!

Overbringeren af dette er den MahlerI som for et par Maaneder tilbages brang mig en saa Venskabelig Hildsen fra dig, i det Øyjeblik jeg skriver dette vil hans Navn ikke falde mig ind, det vil du tilgive da jeg kun haver hørd samme en gang i alt Gesvindighed, det er udentvil en Simpel God Fyr, og saaledes som jeg Øndskede alle Kunstnere, om ej alle Mennesker maatte Være, det giør mig kuns und at jeg ej haver kundet være ham til nogen Tieneste hær, da jeg forhindred af min Fatale SygdomII selv er kun meget lidet bekiendt – Han vil best kunde sige dig hvordanne jeg nu befinder mig, og at jeg uumgaaelig maa bruge Badene i IskiaIII forinden jeg kan haabe at blive fuldkommen helbredet, jeg faar dig altsaa vel neppe at se forinden September MaanedIV, hvor dette Smerter mig kan jeg ej sige dig, men disværre tingen staaer ej til at ændre, her er altsaa ingen anden Redning end Taalmodighed, havde Academiet handlet med mig som de burdeV da havde jeg vaaren ude for 2e Aar siden og da havde maaske denne fatale Sygdom ej indfunden sig, dog meere engang Mundlig om saadanne ting. Hils LundVI og HornbeckVII om han alt er kommet. men vær du i Sær hildset af den der af et oprigtigt Hierte Elsker sin Ven Thorvaldsen – Hilsen og Venskab

C F Stanley

P S. formeldVIII min Complement til Consulen Hr ZoegaIX og lad ham vide hvordanne det gaar mig, dog maa du ikke vise ham dette jammerlige TøjX ––

Werte

d: 21 Junii ––
Du faaer som du seer ikke disse Linier med den som jeg meente thi da jeg om Morgenen vilde bringe ham Brevet Da var han alt reist, hilds ham altsaa meget fra mig Nydt er her intet og vad mig selv angaaer, da kan jeg dog nu begynde at Tegne en SmuleXI igen, lad mig nu see du glemmer mig ej, og lad mig vide om det er sandt man siger her at der Graserer saa mange Sygdomme i Rom, Naturens Herre Beskyte dig min Ven ––
Lev Vel ––

Oversættelse af dokument

Naples, June 6th 1803

My friend Thorvaldsen!

The bearer of this is the painter who brought me such friendly regards from you a couple of months ago. At this moment when I am writing, his name does not occur to me. You will forgive it as I have only heard it once very quickly. No doubt he is a simple, good fellow and such as I should wish all artists if not all people to be. I am only sorry that I have not been able to be at any service to him here, as prevented by my fatal illness, I myself am only little known – He will best be able to tell you how I am now, and that I must absolutely use the Baths in Ischia, before I can hope to be cured completely. So I will hardly see you until the month of September, how this pains me I cannot tell you, but unfortunately this matter cannot be changed, so here is no other way out but patience. If the Academy had treated me as they ought to I had been out 2 years ago and then this fatal illness had perhaps not set in. But more some time orally about such things. Give my regards to Lund and Hornbeck if he has arrived. But particular regards to you from he who of a sincere heart loves his friend Thorvaldsen – regards and friendship

C F Stanley

P.S. Give my compliments to Consul Zoega and let him know how I am, but you must not show him this wretched stuff ––

Werte

June 21st ––
You will not get these lines, as you see, with the one whom I intended, for as in the morning I wanted to bring him the letter, he had already left, give him my regards. Here is no news and as for me then I can now begin to draw a little again, Let me see that you will not forget me and let me know whether it is true what they say here that many diseases are rampant in Rome, May the master of Nature protect you my friend ––
Take care ––

[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Den første del af brevet fra 6.6.1803 er hovedsagelig skrevet med gotiske bogstaver. Den anden del fra 21.6.1803 er skrevet med latinske bogstaver. Stanley vekslede mellem gotisk og latinsk håndskrift i sin breve til Thorvaldsen, sandsynligvis som en konkret indikator for hans sygdomstilstand. Om dette, se Et venskab set gennem skriftbilleder.

Arkivplacering

m1 1803, nr. 10

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

D852 Råd- og Domhus i romersk stil, opstalt af facade, 1803, inv.nr. D852
D853 Råd- og Domhus i romersk stil, grundplan, 1803, inv.nr. D853

Kommentarer

 1. Det vides ikke hvilken maler, Stanley hentyder til. Hvis maleren var dansk, kunne der være tale om Hans Hansen, der i 1803 var ankommet til Rom, og som kendte Thorvaldsen fra København mindst lige så godt, som den maler, Stanley her omtaler.

 2. Stanley led af en ondartet gigtsygdom, der ufrivilligt holdt ham tilbage i Napoli. Sygdommen viste sig at være fatal, da Stanley døde af den 18.11.1805 i Rom.

 3. De berømte kurbade i Casamicciola Terme på øen Ischia ud for Napoli. Det vides ikke, om Stanley kom til Ischia i sommeren 1803, men han var der med sikkerhed i sommeren 1804, se fx hans brev derfra af 2.9.1804.

 4. Stanley nåede ikke frem til Rom i september 1803. Han måtte pga. sin sygdom udskyde sin afrejse til Rom mere end et år og ankom først til byen i januar 1805, antagelig 9.1.1805.

 5. Stanley hentyder – lidt bittert – antagelig til, at han for det første vandt Kunstakademiets store guldmedalje i 1795, og allerede dengang følte sig berettiget til et rejsestipendium; for det andet, at han siden, i 1800, måtte konkurrere om rejsestipendiet med tre andre; og for det tredje, at stipendiet først trådte først i kraft i 1802.

 6. Den danske maler J.L. Lund.

 7. Den danske arkitekt Christian Hornbech, der dog endnu ikke var ankommet til Rom. Han dukkede først op i oktober 1803, se brev af 18.10.1803 fra C.F.F. Stanley til Thorvaldsen.

 8. Dvs. for-meld i betydningen udtal, overbring, lad tilflyde, jf. Ordbog over det danske Sprog.

 9. Thorvaldsens ven og mentor, arkæologen Georg Zoëga, der også – som det fremgår – fungerede som dansk konsul i Rom.

 10. Stanley mener sandsynligvis, at Thorvaldsen ikke må vise Zoëga dette brev, da han ikke regnede sine evner som brevskriver for noget særligt. Se fx også hans brev af 29.3.1803 til Thorvaldsen og brev af 9.10.1804 til Herman Schubart, hvor han flere gange peger på dette: “…al for udsel Skribent er jeg, ej heller haver jeg Ord i min magt, for til fulde her paa Papiret at kunde Takke Dem, med de Følelser som jeg Ønskede…”
  Fra et nutidigt synspunkt er det dog svært at være enig i Stanleys vurdering. Hans breve synes ofte mere underholdende og umiddelbare end de fleste andre af brevene i Arkivet.
  Det kunne dog også tænkes, at Stanleys bekymring for, om Zoëga så hans brev, skyldtes hans kritiske bemærkning om Kunstakademiet. Han ønskede næppe, at den blev bragt videre.

 11. I sommeren 1803 arbejdede Stanley bl.a. på tegninger til et domhus. Skitserne findes på Thorvaldsens Museum, D852-D853.

Sidst opdateret 10.10.2018