25.10.1842

Afsender

Redaktørerne ved Dagen

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne tekst blev trykt.

Resumé

Avisen Dagen meddeler med et digt på forsiden, at Thorvaldsen er vendt tilbage til Danmark og har aflagt Thorvaldsens Museum sit første besøg.

Dokument

Albert Thorvaldsen.
–––––

Vi har dig atter!I — Du, som lod Dit Navn
Med Skjønheds Aand hensvæve over Jorden
Og vidne: “nu er Kunstens HjemII i Norden!”
Dig trykker Danmark atter i sin Favn.
Med hellig Glæde hun den Søn gjenseer,
Ved hvem hun reiser sig et HædersmindeIII,
Som ingen Cæsar kan ved Seire vinde,
Og beder ømt: “Forlad mig aldrig meer!IV
 
––––––––––––––––––––


Igaar EftermiddagsV mellem Kl. 5—6 ankom vor store Thorvaldsen hertil Staden. Efterretningen om hans forestaaende Ankomst havde overrasket alle hans herværende Venner, thi man vidste, at han havde tilskrevet Capitain ZahrtmannVI, at han ikke agtede at følge hjem med “Thetis”VII. Han forandrede imidlertid sin Beslutning og reiste med et DampskibVIII fra Civita VecchiaIX til Livorno, hvor Fregatten „Thetis” havde indtaget hans Arbeider, men ankom netop 3 Timer, efterat Fregatten var afseiletX. Da han nu engang havde besluttet at reise, tog han den Bestemmelse, skjøndt han var aldeles eneXI, fremdeles at følge med samme Dampskib til MarseilleXII, hvorfra han gjennem Frankrig og Tydskland ankom til AltonaXIII i Begyndelsen af forrige Uge. Efter nogle Dages Ophold og Hvile her reiste han til KielXIV, hvorfra han med Dampskibet „Frederik den Sjette” fortsatte Reisen. Paa Grund af det urolige Veirlig i Søndags maatte Dampskibet anløbe VordingborgXV, saa at Thorvaldsen igaar først ankom hertilXVI. Han modtoges paa Konstacademiet af sammes Professorer, og Indgangen til hans Bolig sammesteds var festligen smykketXVII. Efter Communalbestyrelsens Indbydelse indfandt han sig idag Kl. 12 i det til Optagelse af hans Arbeider bestemte “Thorvaldsens Museum”XVIII. Han modtoges i Vestibulen af Communalbestyrelsen, Studentersangforeningen og de ved Bygningen værende Arbeidere, foruden enkelte Konstvenner og Konstelskere, hvoriblandt Medlemmerne af Committeen for MusæetXIX. Paa Communalbestyrelsens Vegne holdt her Overpræsident KjerulffXX en Velkomsttale til den store Konstner, der kortelig takkede for samme. Man begav sig derefter ind i det tilstødende CapelXXI i Musæet, der er bestemt for Thorvaldsens “Christus”XXII, “Apostlerne”XXIII m. m., hvor Studentersangforeningen afsang følgende særdeles smukke Sang af Digteren H. P. HolstXXIV:

Mel. Längtan till Landet, af LindbladXXV.
–––––
„Mellem disse Mure, som skal gjemme
Dine underfulde Værker trygt,
Byder Sangen Dig velkommen hjemme
I det Tempel. Folket Dig har bygt.
Tomme staae endnu de store Haller —
Lad da Sangen med sin stærke Magt
Smukt dem vie ind, nu Tiden kalder
Til et Værn om hvad Du har fuldbragt.

Har I hørt det, stærke Tempelsider,
Har Du hørt det høie Søilehal!
At med Troskab gjennem alle Tider
Qm en Konstners Arv I frede skal!
Ei hans Arvelod fra Fader, Moder —
Nei, men den, han fik fra Himlens Blaae!
Ei hans Arvelod af Jordens Goder —
Nei, men den, der aldrig kan forgaae.

Veed I og, at mens I kjærligt frede
Om hvad Konsten deiligst har frembragt,
Er en Guddom mellem Jer tilstede
Med sin stærke, underfulde Magt:
Thi et evigt Guddomspræg der luer
Paa hvert Værk, Geniet har fuldbragt –
Hvælver derfor trøstigt Jer, I Buer!
Høie Piller, holder trøstigt Vagt!

Dette Sted vil Tusinder betræde
Med et bøiet sorgbetynget Sind,
Lad dem komme alle de som græde,
Aabner Jer, I Porte! luk dem ind!
De skal see, at Konsten kan husvale
Jordens Smerter med en himmelsk Trøst,
De skal see, at Marmor og kan tale
Med en Guddoms naaderige Røst.

Derfor hører det, I stærke Sider!
Derfor hør det, høie Tempelhal!
At med Troskab gjennem alle Tider
Om en Konstners Arv I frede skal!
Hvælver Eder dristigt, stærke Buer,
Høie Piller, holder trolig Vagt!
Hvad der luttret er i Aandens Luer,
Staaer alt her med Evighed i Pagt.”

Efter Sangen udbragte Hr. Holst nogle Ønsker for Thorvaldsen og hans Musæum, og alle Tilstedeværende istemmede et enthousiastisk Hurra for den hædrede Konstner, der i nogle saa hjertelige Ord bevidnede sin Erkjendtlighed for den velvillige Modtagelse. Efterat denne Festlighed var tilende, besaae dernæst Thorvaldsen med megen Opmærksomhed den hele Musæums Bygning, der i Anledning af Dagens Høitidelighed var decoreret med Guirlander.

–––––

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i avisen Dagen, 40. Aargang, Nr. 292, samme dag, den 25.10.1842, som Thorvaldsens første besøg i museet fandt sted.


Den citerede sang af H.P. Holst findes også publiceret her, hvor også kommentarerne til den kan læses.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1842, Dagen 25.10.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A82 Kristus, Antagelig november 1821 - Senest januar 1822, inv.nr. A82
A86 Peter, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A86
A87 Matthæus, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A87
A89 Johannes, Primo 1824 - Senest 1827, inv.nr. A89
A91 Jakob den Yngre, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A91
A93 Philip, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A93
A96 Thomas, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A96
A98 Jakob den Ældre, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A98
A99 Bartholomæus, 2.8.1823 - 21.12.1823, inv.nr. A99
A101 Simon Zelotes, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A101
A103 Paulus, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A103
A105 Judas Thaddæus, Ca. 28.3.1842 - 10.4.1842, inv.nr. A105
A108 Andreas, 1.3.1842, inv.nr. A108

Kommentarer

 1. Forfatteren til dette digt er ikke identificeret.
  På tidspunktet, hvor denne artikel så dagens lys, var L.I. Fribert redaktør af avisen Dagen.
  Med ordene “Vi har dig atter!” hentydes der til, at Thorvaldsen dagen i forvejen var kommet tilbage til Danmark efter et 1½-årigt ophold i Rom.

 2. Temaet – at Danmark / Norden nu var blevet “Kunstens Hjem” – blev også anslået i et andet digt i anledning af Thorvaldsens tilbagekomst til København.

 3. Dvs. Thorvaldsens Museum, som i disse år var under opførelse.

 4. Digtets ømme bøn gik i opfyldelse. Thorvaldsen forlod efter 1842 ikke mere Danmark.

 5. Thorvaldsen ankom til København 24.10.1842 med dampskibet Frederik den Sjette fra Kiel.

 6. Dvs. den danske søofficer C.C. Zahrtmann.

 7. Fregatten Thetis var sejlet fra Livorno 2.10.1842 med Thorvaldsens værker m.m., men uden Thorvaldsen.
  Se mere herom i Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842.

 8. Thorvaldsen rejste fra Civitavecchia 2.10.1842 med dampskibet Maria Christina.
  Han havde dagen før forladt Rom.

 9. Civitavecchia fungerede som Roms havneby.

 10. Fregatten Thetis afsejlede fra Livorno 2.10.1842, dagen før Thorvaldsens ankomst 3.10.1842.

 11. Thorvaldsen rejste ikke alene. Han fulgtes med sin danske ven Frederikke Wallick hele vejen fra Rom til København, se Rejsen til Danmark, oktober 1842.
  Når hun ikke nævnes af avisen, kan det naturligvis skyldes, at redaktørerne ikke vidste bedre. Men forklaringen kan også være, at det ikke var passende at omtale, at den berømte billedhugger havde rejst gennem Europa i selskab med en ugift kvinde.
  Thiele omtaler hende først med navns nævnelse, men dernæst som Thorvaldsens “trofaste Ledsagerinde”, jf. Thiele IV, hhv. p. 188 & 198.
  Christine Stampe kalder hende “Demoiselle Wallich” og påstår fejlagtigt, at hun mødte Thorvaldsens tilfældigt om bord på dampskibet, se Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 208.
  At Wallick og Thorvaldsen havde aftalt at følges allerede i Rom fremgår af Wallicks rapport om rejsen af oktober 1842.
  Om diskret omtale af – eller fuldstændig tavshed om Thorvaldsens kvindelige venner, se Bronzebogstavet. Om udeladelsen af Maria Szymanowska fra Bertel Thorvaldsens biografi.

 12. Thorvaldsen fortsatte sin rejse fra Livorno 3.10.1842 med dampskibet, der havde kurs mod Marseille. Herfra fortsatte rejsen over land.

 13. Thorvaldsen opholdt sig i Altona fra 17. – 22.10.1842.

 14. Thorvaldsen var i Kiel 22.10.1842, hvorfra han påmønstrede dampskibet Frederik den Sjette, som det fremgår af det følgende.
  Skibet ankom til København 24.10.1842.

 15. Dampskibet lå for anker i Vordingborg 23.10.1842.

 16. Thorvaldsen blev hentet på dampskibet 24.10.1842 af bl.a. Just Mathias Thiele.
  På Toldbodens kaj blev han mødt af sin datter, Elisa Paulsen og sine børnebørn.

 17. Pyntningen af Thorvaldsens professorbolig blev påbegyndt 23.10.1842.

 18. Museet var på daværende tidspunkt ikke færdigt. Der havde været rejsegilde 18.12.1841 og hvælvet over forhallen var lige blevet færdigt 7.10.1842. Rummene stod tomme uden dekoration og kunstværker.

 19. Dvs. Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum.

 20. Dvs. den danske jurist A.C. Kierulff.

 21. Dvs. den nuværende Kristus-sal.

 22. Dvs. Kristus, A82.

 23. Dvs. de 12 apostle, som Thorvaldsen udførte til Vor Frue Kirke i København: Peter, A86; Matthæus, A87; Johannes, A89; Jacob den Yngre, A91; Filip, A93, Thomas, A96; Jacob den Ældre, A98; Bartholomæus, A99; Simon Zelotes, A101; Paulus, A103; Judas Thaddæus, A105 og Andreas, A108.
  Se desuden Thorvaldsens værker til Vor Frue Kirke.

 24. Dvs. den danske forfatter H.P. Holst.
  Kommentarerne til sangen, der citeres i det følgende, kan ses her.

 25. Dvs. den svenske den svenske komponist Otto Lindblad (1809-1864), der 1839 havde sat melodi til det svenske digt Längtan till landet, også kendt som Vintern rasat. Sangen blev komponeret til et mandskor, og det er antagelig grunden til, at Holst valgte melodien til Studentersangforeningen.

Sidst opdateret 25.02.2016