No. 3255 af 10318
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Augustenborg og Odense

2.6.1823 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet, som dog er skrevet over to dage og således er dateret den 2. og 4.6.1823.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Augustenborg & Odense
d. 2 og 4 Juni 1823

Kiære Hr. Etatsraad Thorvaldsen! Jeg er bleven særdeles glædet ved at modtage Deres Skrivelse af 29 April og ved samme Forsikkringen om, at det synderlige Tilfælde, der satte Deres Liv i Fare, ikke har havt mindste skadelige Indflydelse paa Deres Helbred, og at Saaret paa Fingeren af venstre Haand igien er læget. Jeg har takket Gud, der beskiermede Deres, for os alle saa dyrebare, Liv, og jeg seer heri et glædeligt Forvarsel, at det ret længe skal bevares Dem til Held for Kunsten og for alle, der paaskiønne ei blot Deres store Kunstnerværd, men Deres sieldne Menneskeværd. Det er mig en Glæde at høre, at De er tilfreds med de Værker, De skaber og som udføres under Deres Øine. Jeg takker Dem for den Opmærksomhed, De vil anvende paa Prindsesse Wilhelmines Haar, hvilket meget vil bidrage til Ligheden. Min Søns Buste er De vel saa god ved Leilighed at udføre i Marmor.
Ligeledes vilde jeg meget bede Dem, kiære Hr. Etatsraad Thorvaldsen, ei at udsætte at modellere min Kones Statue efter den lille Schize, De udkastede; den havde ganske Hendes Holdning, og ved Hiælp af Maalet og af Hendes Buste, vil det vist fuldkommen lykkes for Dem – Prindsessen er siden den Tid snarere bleven førere end magrere saa at De vil giøre vel i at holde den fyldigere, især hvad Armene angaaer, som ere særdeles vel dannede –
Hvad De siger om Freund, kan ikke andet en glæde mig uendeligen. Hvilken Anbefaling kan være fordeelagtigere for ham, end Deres; ogsaa føier jeg mig gierne efter Deres Ønske og tillader ham at udføre Mercuren for mig i Marmor, istedetfor Eurydice, hvilket Arbeide han vil kunne udføre, naar han ei har andet af Vigtighed at udføre. – Naar kan man tænke paa Freunds Hiemkomst ? Om et Aar ? Maaskee bedst med Fregatten ad Aare, naar Kunstsagerne sendes hiem, thi iaar forbyder den udbrudte Krig at afskibe disse. – Vi skulde dog have en Billedhugger her hiemme, som kunde arbeide og anvise de unge Kunstnere. – Om føie Tid sender Academiet en anden Artist, Bissen, til Rom, og jeg kan ikke noksom anbefale Dem denne unge Billedhugger. Han afgiver Beviis paa, at Geniet uddanner sig selv, naar kun god Grund er lagt ved correct Tegning i Modelskolen. Deres i Kiøbenhavn modelerede Basreliefs gav ham det første Stød til ogsaa at prøve sig i dette Kunstfag. Ved den første Concours til Guldpræmierne, forlod han Penselen, da han følte mere Kald hos sig til at vorde Billedhugger, og han vandt den lille Guldmedaille. At dømme efter de tvende Basreliefs, han har udført til Slotskirken, forestillende Christus, som velsigner de smaa Børn, og Lazari Opvækkelse, hvilke i det Hele taget ere til Forundring skiønne, er der ingen Tvivl om, at han jo i Sommer vinder den store Guldmedaille, og da skal han ikke tøve længe, inden han indfinder sig i Rom for Dem. Først der kan han ved Synet af Deres Mesterværker og ved Deres Anviisning uddanne sit store Genie til det værdigste Maal og, som jeg haaber, engang giøre sit Fædreland Ære. Han er derhos en beskeden, vakker ung Mand, og vil vise sig fortient til al den Godhed, De vil vise ham, og hvortil jeg særdeles anbefaler ham –
Vort Academie for de skiønne Kunster har til afvigte 31 Marts optaget til Æresmedlem blandt andre udenlandske Kunstnere, Cavaliere Cammuccini. Jeg har ikke meddeelt ham noget derom, førend jeg kunde sende ham det trykkede Diplom, men De ville have den Godhed at sige ham det med mange forbindtlige Hilsener fra mig til denne ligesaa udmærkede som elskværdige Kunstner –
Agricola’s Portrait af Prindsessen er lykkelig ankommen til Kiøbenhavn, medens min Fraværelse.
Jeg har nemlig været en Tour her i Fyen og paa Augustenborg. Paa sidste Sted har Hertugen og Hertuginden havt den store Sorg, at miste Deres haabefulde Søn, næsten to Aar gammel, af Strubehoste og Tænder. De ere for faa Dage siden afreiste over Kiel til Badet Ems. Vi ere igaar vendte her tilbage og tage om en 14 Dage til Sielland. Kongen og Dronningen ere i disse Dage seilede fra Kiøbenhavn til Kiel med Dampbaaden, for at tilbringe 6 Uger i Hertugdømmerne – Alle Herskaberne ere velbefindende. Min Søn er i afvigte Vinter meget voxet –
De venligste Hilsener oversendes Dem fra Prindsessen og fra de Personer af vort Følge, der med Glæde mindes den Tid, vi tilbragte sammen i det uforlignelige Rom. Gid den Tid igien kunde oprinde, eller vi glædes ved Deres gientagne Nærværelse i Kiøbenhavn efter den Plan, vi mellem os udkastede, og som De ikke maa forglemme –
Jeg ønsker snart at modtage de bedste Tidender fra Dem, eller giennem Freund, og henlever, kiære Etatsraad Thorvaldsen Deres

forbundne og velvillige
Christian Frederik

Arkivplacering
m8 1823, nr. 45
Thiele
Thiele III, p. 174-177
Emneord
Bestillingen til den danske kongefamilie · Portrætstatuen af Caroline Amalie
Personer
H.W. Bissen · Vincenzo Camuccini · Caroline Amalie · Frederik 6. · Frederik 7. · Hermann Ernst Freund · Marie Sophie Frederikke · Vilhelmine
Værker
Sidst opdateret 10.01.2020 Print