Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3013 af 10246
Afsender Dato Modtager
Joachim Grabien [+]

Afsendersted

Livorno

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med et rødt laksegl, motivet synes at have været bogstaverne ‘J’ og ‘G’ som slyngmonogram.

24.4.1822 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: a / Monsieur le Cheval[ie].r A. Thorvaldsen. / Profèsseur de Sculpture / Rome.

Resumé

Joachim Grabien fremsender et brev fra J.V. Minten til Thorvaldsen og beder ham ekspedere Ekmans angiveligt hos Thorvaldsen i Rom efterladte kasser til Livorno, hvorfra de skal sendes til Helsingør. Han minder om, at han og Thorvaldsen tidligere har mødtes og anbefaler sig som Thorvaldsens ydmyge tjener.

Se original

Livorno den 24 Aprill 1822.

Högädle Herr Professor och Riddare.

Jag har den äran at herjämte insända ett bref för Tit. från Herr V.J. Minten i Götheborg, som har underrättat mig, att Herr Professorn och Riddaren torda sända mig 2ne kistor Vaser, Böcker &ca., hwilka tilhört Sal. Hr. Doctor Ekman för att härifrån widare Expédiéras till Swerige. Jag får derföre anhålla från Herr Professorn någon notice, om jag snart kan wänta samma kistor till Livorno, hwilket wore desto bättre såsom här nu finnes sjölägenheter till at kunna lasta åt Helsingör, efter Herr Mintens begäran, och hwad Tit omkostningar beträffar, får jag försäkra, att så snart får weta desamma, skall jag dem hafwa äran remboursera, eller om lägligt wore, kunde Tit på mig assignéra desamma hwilket wore för mig än mera beqwämligt.

Jag påminner mig med satisfaction att hafwa haft äran flere år sedan, göra Tit bekeantskap här i sälskap med Herr Baron Schubart och Herr Due och önskar att Tit altsedan bibehållit önskelig wälmåga.

Altid till tjenst härstädes och med största högagtning framlefver

Herr Professorns och Riddarens

ödmjuke tjenare

Joachm. Grabien,

Kong. swensk- och norsk Consul.

Generel kommentar

Brevet har indeholdt J.V. Mintens Brev dateret 27.3.1822. Brevet er led i en brevrække fra den afdøde læge Johan Jacob Ekmans svoger J.V. Minten angående noget gods, som Ekman angiveligt efterlod hos Thorvaldsen i Rom. Se evt. referenceartiklen Ekmans buste og forsvundne kasser herom.

Arkivplacering
m7 1822, nr. 23
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Ekmans buste og forsvundne kasser · Svarbrev fra Thorvaldsen udbedes
Personer
Christian Due · Johan Jacob Ekman · J.V. Minten · Herman Schubart
Sidst opdateret 07.01.2013 Print