No. 3028 of 10318
Sender Date Recipient
Joachim Grabien [+]

Sender’s Location

Livorno

Information on sender

Brevet har været lukket med et rødt laksegl, motivet synes at have været bogstaverne ‘J’ og ‘G’ som slyngmonogram.

24.4.1822 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: a / Monsieur le Cheval[ie].r A. Thorvaldsen. / Profèsseur de Sculpture / Rome.

Abstract

Joachim Grabien forwards a letter from J.V. Minten to Thorvaldsen and asks him to send the chests which Ekman left with him in Rome to Leghorn, from where they will be sent to Elsinore. He reminds Thorvaldsen that they have met before and sends good wishes.

See Original

Livorno den 24 Aprill 1822.

Högädle Herr Professor och Riddare.

Jag har den äran at herjämte insända ett bref för Tit. från Herr V.J. Minten i Götheborg, som har underrättat mig, att Herr Professorn och Riddaren torda sända mig 2ne kistor Vaser, Böcker &ca., hwilka tilhört Sal. Hr. Doctor Ekman för att härifrån widare Expédiéras till Swerige. Jag får derföre anhålla från Herr Professorn någon notice, om jag snart kan wänta samma kistor till Livorno, hwilket wore desto bättre såsom här nu finnes sjölägenheter till at kunna lasta åt Helsingör, efter Herr Mintens begäran, och hwad Tit omkostningar beträffar, får jag försäkra, att så snart får weta desamma, skall jag dem hafwa äran remboursera, eller om lägligt wore, kunde Tit på mig assignéra desamma hwilket wore för mig än mera beqwämligt.

Jag påminner mig med satisfaction att hafwa haft äran flere år sedan, göra Tit bekeantskap här i sälskap med Herr Baron Schubart och Herr Due och önskar att Tit altsedan bibehållit önskelig wälmåga.

Altid till tjenst härstädes och med största högagtning framlefver

Herr Professorns och Riddarens

ödmjuke tjenare

Joachm. Grabien,

Kong. swensk- och norsk Consul.

General Comment

Brevet har indeholdt J.V. Mintens Brev dateret 27.3.1822. Brevet er led i en brevrække fra den afdøde læge Johan Jacob Ekmans svoger J.V. Minten angående noget gods, som Ekman angiveligt efterlod hos Thorvaldsen i Rom. Se evt. referenceartiklen Ekmans buste og forsvundne kasser herom.

Archival Reference
m7 1822, nr. 23
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Ekman's Portrait Bust · Reply from Thorvaldsen Requested
Persons
Christian Due · Johan Jacob Ekman · J.V. Minten · Herman Schubart
Last updated 07.01.2013 Print