Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1090 af 10246
Afsender Dato Modtager
Niels Rosenkrantz [+]

Afsendersted

København

16.11.1811 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift:Til / Hr Professor, Thorwaldsen / Ridder af Dannebrog / i / Rom.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Da ifølge H:s Majestæts Befaling af 12. hujus til Allerhøistsammes Oberhofmarskal, denne har henvendt sig til Departementet i Hensigt at erholde hidsendte de i Departementets Skrivelse til Dem af 31. Aug: og i Deres Svar af 30te Septbr. sidstleden specificerede, i Deres Værge værende og af afgangne Etatsraad West Hs: Majestæt offererede Konstsager, nemlig:

En hvid Marmorbüste af Tiber i naturlig Størrelse
En mindre do af en Faun i halv naturlig Størrelse
Et Fragment af hvid Marmor af Hiørnet til en Sarcophag, og
Deres egen Büste i Marmor;

Saa skulde jeg, ved saaledes at tilkiendegive Dem, at det er Hs: Majestæts Villie, at disse Konstsager nu indsendes, og for Allerhøistsammes Regning, ifølge heraf samt af Deres yttrede Tilbud herved tienstligst anmode Dem at ville iværksætte Indsendelsen af hiine Kunstsager, hvorved De vilde behageligen bemærke, at det er fornødent at til Departementet indberettes naar de afsendes, og naar de kunne forventes ankomne til Francfurt eller Lüneburg samt at Factura over Casserne og sammes Indhold maae baade sendes til Departementet og følge med Casserne. –
Departementet for de udenlandske Sager i Kiøbenhavn, d: 16de Novbr. 1811. –

N. Rosenkrantz

Arkivplacering
m3 1811, nr. 34
Sidst opdateret 12.12.2013 Print