No. 1093 af 10318
Afsender Dato Modtager
C.F. Høyer [+]

Afsendersted

Wien & Dresden

17.11.1811 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Min kiære gode Thorvaldsen! Jeg har skrevet Dem til den 22.de Sep fra Florens, og fra München den 12te Oct: – Den 25.de Dennes er ieg lykkeligen ankommen til Wien; ieg var Dagen efter hos Humboldts – Baronessen og Samtlige befinde sig vel og yttrede megen Glæde over Efterretning fra gode Venner i Rom; Ansaae det som et særdeles Gode at modtage Breve fra Dem. Per le lettere e la robe dalla Signora Budi, Sig: Ellena, Vitoria etc che io ho portato la Sig.r Baronesse, Carolina, Adelede e Gabrielle, ha fatto qveste un piacere più grande che si può figurarsene, tutte ricordandose li felici giurni in Roma desiderarano di riturnare – Io prego lei tante volti di salutare tutti in casa di Budi – lusingandomi sempre d’esser’ qvalqve volte ricordato. – Ønsker De at have en Idee om München, vil ieg meddeele Dem en Beskrivelse som en Tysk Professor fra Landshut har opvartet mig med. – Folk i München tror: at den som ikke har seet München har intet seet, man taler der med tilsyneladende Interesse om Kunster og Videnskaber, men siælden nogen Begreb om hvad det er; Alle Qvindelige Skabninger som der bære Kurv paa Armen, ere til falds og dem som ingen bære ere lige saa, Det er en Bye som har en hver stor Stads Lyder og ingen af dens Dyder. I de Dage ieg ophold mig der var Udstilling af de der værende Kunstneres Arbeider – Denne Byes Puplicum fandt alt beundringsværdig – Naar ieg untager Kocks Landskab (: Subjago :) nogle ret malte Blomster, nogle Tegninger etc: saa vare nesten alle Mallerierne under Cretik, midelmaadige Portraiter og slette historiske Malerier –
En Bye paa 50000 Inbyggere er dog vel ingen lille Bye; Men denne har ikke et eneste smuk Palas eller i nogen Henseende Caracter af Storhed – Den saa kaldte Engelske Have er ikke ilde og her hos er beliggende Galeriet som man maa have Respecdt for – Og er det her ligesom i Florens tilladt fri Adgang for alle og enhver – Formedelst Kongens Navne Dags Fest blev ieg opholdt 3 til 4 Dage – thi de Herrer som skulle underskrive mit Pas vare aldrig at treffe hiemme – Jeg rejste der paa til Bassow og derfra paa DonoFloden seilede til Wien hvilken Thur om Sommeren maa være smuk, paa denne Aarets Tiid saa ofte en tyk Taage –

Jeg har saaledes begiøndt dette Brev i Wien til Dem kiære beste Thorvaldsen!, men blev forhindret, ender det nu i Dresden – hvor ieg i Dag den 17.de Nov: er lykkeligen ankommen – De er saa god at hilse Mathei: at hans Fader og heele Familie leve vel, og at ieg har sagt til Vedkomm. hvad ieg burde sige om det vil have nogen Virkning vil Tiiden lære – Saa snar ieg har seet Dresdens Mærkværdigheder ig reiser ieg videre fort og lover ieg Dem nu ingen Brev før min Ankomst til Kiøbenhavn – Jeg beder naar De modtager dette at skrive mig til – tillige: ikke at forsømme: at besvare de Breve ieg skriver Dem til fra Dannemark. Jeg som alle andre skriver ugierne i vore Tiider – De tilgiver mig der fore min velmeente Erendring af flere Brevsager – Jeg meddeeler Dem her hos lidet om Wien som De naar De intet gider bestilt kan læse – Det skønneste offentlige Monument i Wien er i mine Tanker; nogle Figurer anbragte ved en Fontaine paa Plassen Meel Mark[t] af Rafael Donner; Ere disse Figurer ekke uden Fejel maae man dog med Billighed tilstaae at de ere af en Kunstner der har havt Følelse for Kunsten, og har ieg ikke vist at Tyskland har ejet saa deilig en Billedhugger – Joseph den 2den. til Hest, colossalisk: af Sauner – har Fortieneste; Staaende paa en vel proportioneret Piedestal af mørk Marmor, med selve Plassen af offentlige Bygninger giør noget heelt – Men ieg vil ikke raade at examinere Sammes foraiye – Hesten er ikke Ideral ikke heller hører til nogen vis Rase Musklerne passe ikke til Bevægelsen – kort sagt den er død. – Det Ksl: Gallerie er betydelig og hvor der udmærker sig: store Malerier af Rubens saa vel conserverede som om de nylig vare malede – Denne Samling har været inpakket i Krigens Tiid, man siger den dog med al dette skal have mistet henimod 200 Kabinet Stykker. –
Den Ligtensteinske Samling, et heelt Palaz er megen stor – bestaaende af Rubensske- og bekiændte Nederlændere, at see dette vilde ieg ikke have unværet formeget – Jeg har nu saaledes sagt Dem i Korthed hvad der har interessaret mig i Wien Füger vilde ieg have besøgt – blev ikke modtaget – han har en smuk Datter og dette er nok hans beste Arbeide; I Galleriet saa ieg et Malerie af ham det var i alt svagt og sygt – De erindrer Abel og hvad han kan giøre, har med al dette saa meget at bestille saa at han haaber om kort Tiid at blive en riig Mand. –
Endnu før end ieg slutter: Et Par Ord om vore Landsmænd i Wien. – Levetsow – carche d’Arfaires, synes en meget vakker Mand. – v: Schmidten kiænder De, han reiste bort her fra et Par Dage efter min Ankomst til Wien – er, trode at treffe ham her men er nu i Berlin – Doctor Schønberg og Søetoft vil De moske lære at kiænde i Rom – Den første fortalte mig strax om sin Flid og Dulighed at han var 28 Aar gammel og havde 28 Dagbøger fulde og at han var desværre altfor beskeden til at giøre Lykke – Den anden er et Menniske som lader sine Bakkenbarder voxe meget store han siger at hans gode Ven Malling – veed Aarsagen – Doctor Mas fra Kiel et smuk beskeden Menniske – fortalte mig at Widemans Kone havde i Mandens Fraværelse economiceret saaledes at hun er bleven anklaget for samme og at W: for Eftertiden er entlediget fra Leverantzen til Hospitalet i Kiel. – Undskyld mit Brev, det vil vanskelig kunde læses. – Hil[s] alle Dem som ikke ganske har glemt mig – Lev vel! Lev vel! kiæreste Thorvaldsen og elsk Deres inderligste hengivne

Dresden d. 17de Nov. 1811. CF Høyer.


H.r Professor Mathei som lader Dem hilse, beder tillige at det maatte siges H.r Malling: at den Pakke eller hvad – som han for ham havde lovet at besørge ikke være ankommet –

Man vilde – fortælle i Wien Politiske Nyheder men egentlig ingen vidste noget – om Ungaren talte man forskiællig men Meeningen er nok at man ikke vil modtage Kejserens Nye Bankosedler.

Arkivplacering
m3 1811, nr. 35
Sidst opdateret 28.05.2019 Print