The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1090 of 10246
Sender Date Recipient
Niels Rosenkrantz [+]

Sender’s Location

København

16.11.1811 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift:Til / Hr Professor, Thorwaldsen / Ridder af Dannebrog / i / Rom.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Da ifølge H:s Majestæts Befaling af 12. hujus til Allerhøistsammes Oberhofmarskal, denne har henvendt sig til Departementet i Hensigt at erholde hidsendte de i Departementets Skrivelse til Dem af 31. Aug: og i Deres Svar af 30te Septbr. sidstleden specificerede, i Deres Værge værende og af afgangne Etatsraad West Hs: Majestæt offererede Konstsager, nemlig:

En hvid Marmorbüste af Tiber i naturlig Størrelse
En mindre do af en Faun i halv naturlig Størrelse
Et Fragment af hvid Marmor af Hiørnet til en Sarcophag, og
Deres egen Büste i Marmor;

Saa skulde jeg, ved saaledes at tilkiendegive Dem, at det er Hs: Majestæts Villie, at disse Konstsager nu indsendes, og for Allerhøistsammes Regning, ifølge heraf samt af Deres yttrede Tilbud herved tienstligst anmode Dem at ville iværksætte Indsendelsen af hiine Kunstsager, hvorved De vilde behageligen bemærke, at det er fornødent at til Departementet indberettes naar de afsendes, og naar de kunne forventes ankomne til Francfurt eller Lüneburg samt at Factura over Casserne og sammes Indhold maae baade sendes til Departementet og følge med Casserne. –
Departementet for de udenlandske Sager i Kiøbenhavn, d: 16de Novbr. 1811. –

N. Rosenkrantz

Archival Reference
m3 1811, nr. 34
Last updated 12.12.2013 Print