Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1088 af 10246
Afsender Dato Modtager
C.F. Høyer [+]

Afsendersted

München

Afsenderinfo

Rødt laksegl, hvis motiv er et portræt af en mand i profil.
Poststemplet: “R.41 MÜNCHEN 13 OCT.1811”, “MILANO L.T”, ”[XX] OCTOBRE”.

12.11.1811 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Signore / Sigr: Cavalier Alberto Thorvaldsen / Scultore Danese / Strada Felice n.o 50.- / Roma

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Munchen d. 12.d Nov: 1811.

Kiære gode Thorvaldsen!

jeg har været hos Secr: Schilling i den Tanke at erfare noget fra Dem; Men forgiæves. – Jeg vil imidlertiid haabe at ieg hos Baron Humboldt i Wien finder Brev – De har forhaabentlig modtaget mit Brev dateret Florens 22’ fM: og veed altsaa min lykkelige Ankomst der til – Og meddeeler ieg Dem her ved at ieg ligeledes er lykkeligen kommen her til den 10.d Nov: – Eftersom ieg er lige saalidet Elskere af Rejsebeskivelser som af at rejse meddeeler ieg Dem i Korthed alt: det vil sige hvad der paa min Rejse mest har interesseret mig –
Kunst-Academiet i Bologna, som ejer en Mængde slette og midelmaadige Malerier /: thi dersom over alt de beste ere bortførte :/ ejer med alt dette hendelseviis en fortreffelig Dominichin, forestillende tvende Dominikaner Munke som overfaldes af en Soldat der er Liv, Udtryk, Tegning, Farve – I Mantua er seeværdig Pallazzo del T. af Julio Roman han har malet der en Mængde som De veed, og vil ieg blot anføre et Værelse formedelst sin Underlighed; Det er firkantet med en høy-buget Velving, heele Værelset udgiør et Maleri eller Panoram, forestillende Jupiters Strid med Giganterne; Dette Arbejde har den Fortieneste at det fraperer – Det synes her at Julio R: har vildet efterligne Michel Ang: har malt kolossalske Figurer i dristige Stillinger – skade at de hænge ikke altiid saa ganske tilsammen; Et andet Værelse er malt efter Bygherrens Caprise, han har saaledes anbragt over en hver Dør en Hest naturlig Størelse /: Heste af forskiællig Rase :/ disse gottegnede: af Fugtighed næsten ødelagte: – Det seeværdigste i Werona er et antik Amfiteater nemlig Colleceo i det mindre det ydres mere ruineret det indres restureret –
Jeg har vært Øyeblik havt forskiællig Rejse Selskab og følgelig af forskiællig Natur, fra Trente til Brixen rejste ieg med en Cavlr. G: en skarp tænkende Mand, han var mig ganske hengiven – han fortalte mig mange Ting for at caracterisere vores Nutiid – han tænkte som Deres kiære Ven! og andre som ikke lade sig blinde – han gav mig et Brev med til en Italiener som her er anstilt – Ch: Wg: Samme en meget aabenhiertig og tænkende Mand sagde: Jeg beklager inderligen Rs Skiæbne dens totale Ødelæggelse er uungaalig – Pr: taaler ingen Medbeyler – Jeg veed at man for nogen Tiid siden har fundet en Mængde Krudt i W-. Meeningen var at dette Palaz skulle springes i Luften
Han sagde mig der for hvem der har været med for at bringe Krudtet der fra – Maleren B. i Florens har fortalt Samme Mand: at man i P. ville aldeles ikke viide af ham at sige – / ieg at det ikke er gaaet C: bædre / W: K: af M: befatter sig med at være R: – saaledes en vis aldrende G: Cell:nel: har erfaret at i Bosen er en ung Bonde Pige som efter sine Forældre ejer tvende Millioner – Denne som vil gifte hende bruger alle Midler – hendes Paarørende ere mod Partiet dog tviler ingen paa at det nok vil lykkes ham – Nok om Sligt. Rejsen i Tyrol – det vil sige fra Brixen til Insprug har behaget mig det er et meget frugtbar og vel dyrket Land Folket ligne aldeles ikke Tyskere disse ere smukke muntre naturlige Mennesker – Jeg har længe ikke seet saa mange smukke Piger som her – og kan ikke begribe hvorledes vor Ven Cock har vildet tage tiltakke med en tør Stub – Mere en anden Gang –
Jeg længes inderligen efter Brev fra Dem min kiære Thorvaldsen for at erfare om Deres Velbefindende Jeg beder mine Hilsen formældet hvor De finder Samme passende – Malling – Limpriegt etc: – Derso[m De] er saa god at skrive mig til – senere ville De beh[age] at addressere Brevet til Mathei’s Fader i [Dres] den – Lev vel min oprigtigste Ven og elsk Deres inderligste hengivne

CF Høyer

Arkivplacering
m3 1811, nr. 32
Sidst opdateret 28.05.2019 Print