Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1071 af 10246
Afsender Dato Modtager
Gottfried Schmidten [+]

Afsendersted

Wien

7.9.1811 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Wien den 7de September 1811

Kjære Thorwaldsen.

En Begjæring som en af mine ældre Bekjendtere med hvem jeg en Tidlang har levet i Heidelberg har giort til mig, foranlediger mig til at gjøre Dig Uleilighed med disse Linier. Hartman som Du har seet i Rom har bedet mig saa meget at jeg maatte anmode Dig om at sende ham 2 Aftryk af dine udgivne Kobbere her til Wien ved første gode Leilighed. Han beraaber sig til deels paa at Du halvveis har lovet ham det. Du vilde ved at opfylde Hartmanns Begjering gjøre baade ham og mange andre en stor Tjeneste; skulde imidlertid Grunde som jeg ikke kjender gjøre Opfyldelsen af dette Forlangende umueligt da haaber jeg af dit Venskab at Du ikke anseer min Anmodning som nogen Ubeskedenhed.
Min Reise med Knyphausen og Stub har været meget behagelig og heldig; Fra Mayland gik vi over lago majore til Schweitz hvor vi opholdt os henimod 3 Uger, her forlod K. os for at bereise en anden Deel af dette skjønne Land og Stub og jeg gik over Lindau til München hvor vi skiltes ad den 9.de August, han vilde gaae over Dresden Hjem og jeg gik til Tyrol hvor jeg opholdt mig en 14 Dage for at bereise dette mærkelige Land og derfra over Salzburg her til Wien hvor jeg ankom for 8 Dage siden. – Naar jeg undtager nogle Dages Regn i Bayern og Tyrol har jeg havt de skjønneste Veir af Verden. Kornhøsten har i det hele ikke været saa heldig som man havde formodet formedelst den varme Sommer, derimod lover man sig alle en fortreffelig Viinhøst. – I Tyrol seer man mange Spor af den sidste ødelæggende Krig da man finder en stor Mængde afbrændte Huse og Steder især i Inndalen, i øvrigt er Folket ganske roeligt og som det lader tilfreds med den Bayerske Regjering, der saa vidt mig synes gjør hvad der staaer i dens Magt for at ophjelpe Landet saa meget som Europas nærværende politiske Forfatning nu tillader det. – I det Østrigske finder man den største Deel af de i sidste Krig afbrændte Steder, hvis Antal ikke var ubetydeligt, igjen opbyggede, og kun de fatale Papirspenge minder om hvad Staten maa have lidt; Cursen er endnu langt værre end vores, for en Gülden i rede Penge faaer man i gamle Banco Sedler, og disse blive i det mindste i Curs dette Aar ud, 12½ ja endog 13 fl. i Papir. – De 18 Gaarde som her i Wien ved Franskmændene bleve lagt i Aske, er nu igjen smukt opbyggede; de mange skjønne Equipager og velpaaklædte Folk lader ikke formode at Østerrige for 2 Aar siden har ført en saa uhældig Krig og dog er den største Deel af de Fornemme endnu ikke her, disse ere enten med Kjerseren i Ungern eller endnu paa deres Godser. – Mit Ophold her i Wien bliver i det høieste til Udgangen af denne Maanet og da vender jeg med et kort Ophold i Dresden og Berlin tilbage til Kjøbenhavn hvor det vilde glæde mig usigelig at see nogle Linier fra Dig; skulde nu god Genius engang indgive Dig det Indfald at opfylde mit Ønske da beder jeg at adressere mit Brev enten directe til det Kongl. Rentekammer eller ogsaa til Hr Daniel Steenbeck i Nyhavn N.o 27. – Mit sidste Brev hjemme fra var af 3.die August, ogsaa der havde man havt særdeles skjønt Veir og i det mindste i Sjelland en god Høst, som tildeels var til Ende den 3die August hvilket er meget tidlig. Apropos har Du intet hørt fra Brønsted og Koës. – Lev nu vel og hils meget flittig mine gode Landsmænd, Munck, Malling, Limprecht, Hage samt andre gode Venner Stieler ikke at forglemme. – Din bestandig oprigtige og hengivne

G. Schmidten.

NB dette Brev afsendes først den 14.de September; siden den Tiid har jeg havt Brev af 23.de August hjemme fra hvori dog intet videre Nyt var. – Sichler og Meissner har jeg seet her den første er alt afreist herfra igjen jeg troer til Dresden, de bade begge at hilse. – Hartmann’s Adresse her er til: Monsieur Pillat secretaire intime de son Excellence le compte de Metternich minister des affaires etrangers a Vienne en Autriche. – Jeg troer H gjerne vilde skrive noget over Dine Arbeider, han har forelæst mig noget som var sandt og saa at sige ret smuk sagt.

Arkivplacering
m3 1811, nr. 25
Personer
Jacob Munch
Sidst opdateret 19.10.2012 Print