Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10238 af 10246
Afsender Dato Modtager
Emilie Jensine Eckersberg
Albert Thorvaldsen Wilckens
C.F. Wilckens
[+]

Afsendersted

København

16.3.1876 C.F. Wilckens [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Emilie Eckersberg henvender sig til Thorvaldsens tidligere kammertjener for at bede ham hjælpe med at finde en køber til en guldfingerring med en safir, N223, som Thorvaldsen havde givet hendes far, C.W. Eckersberg. Det fremgår af de efterfølgende notater, der er påskrevet med forskellige hænder, at brevet har fulgt ringen fra ejer til ejer. Først købte Wilckens selv ringen. Det fremgår, at han ønskede den givet videre til Theobald Stein, og at Wilckens’ børn overdrog ringen til denne i 1877. Efterfølgende har Carl Jacobsen købt ringen af Stein.

Se original

D. 16. Marts 1876.

Hr. Kammerassessor.

Jeg tager mig herved den Frihed at henvende mig til Dem i et Anliggende, som jeg antager maa have sin Interesse for Dem. Jeg er nemlig Ejer af en Ring, som har tilhørt vor udødelige Thorvaldsen og som han daglig bar paa sin Finger under sit Ophold i Rom. Da min kjære, afdøde Fader, Professor Eckersberg i 1816 havde malet det vidtbekjendte Portrait af Thorvaldsen, som nu hænger i Akademiets Forsamlingssal, tog han Ringen af sin Finger og gav Fader den. Det er en massiv Guldring med en Saphir, hvori Thorvaldsens Basrelief Backus og Amor ere indgraverede. Som Bevis paa Rigtigheden heraf, behøver man kun at betragte Ringen paa Portraitet, hvor man finder et tro Gjenbillede af den.
Det er og har altid været mig en dyrebar Skat, men i disse kostbare og besværlige Tider er jeg nødt til at søge at gjøre den frugtbringende. Det er derfor jeg henvender mig til Dem for at spørge Dem, om De ikke mulig vis kunde kjende Nogen, der har Evne og forstaaer af vurdere saadan Skat, ikke efter Guldets Værdi, men for den historiske og kunstneriske Værd, der knytter sig til denne Ring og som vilde ønske at eje den og betale en klækkelig Betaling for den. Det vilde være mig kjært, hvis De havde Lyst til at tage Ringen i Øjesyn, i mit Hjem: Lille Kannikestræde 4, i Stuen. Og nu haaber jeg, De ikke tager det ilde op, at jeg saa ligefrem har henvendt mig til Dem.

Med Højagtelse
Emilie Eckersberg.

Da Eckersberg 1816 rejste fra Rom, tog Thorvaldsen den Ring af sin Finger som man ser paa det Portrait Eckersberg malede af Thorvaldsen til Kunstacademiet. I Ringen er der indfattet en Saphir, hvori der er udskaaret Amor og Bachus. Den Ring har jeg kjøbt af hans Dottre.

C F Wilckens Kammerassessor


Ovennævnte Ring skjænker jeg Professor Stein naar min Buste er opstillet i Thorvaldsens Musæum som et venligt Minde

C F Wilckens
Forhenværende Kammertjener
hos Thorvaldsen.

Ovennævnte Ring er Dags Dato i Henhold til vor afdøde Faders Ønske overleveret til Herr Profess-
Stein
paa den Afdødes Vegne.

Karoline Florentsen født Wilckens.
Kjøbenhavn 14 Juli 1877.
T Wilckens Custode ved Thorvaldsens
Museum.


Jeg kjøbte Ringen, som Prof Stein tilbød mig for 1000 Kroner Atten hundrede og nogle og Fiirs.
Carl Jacobsen

Generel kommentar

Der er flere forskellige hænder der efter hinanden har skrevet i dette brev: Emilie Eckersberg, C.F. Wilckens, Wilckens’ arvinger og Carl Jacobsen. Angående ringen, se referenceartiklen Eckersbergs Dagbog 1813-16.

Arkivplacering
m30A, nr. 97a
Thiele
Ikke omtalt i Thiele
Emneord
Gaver fra Thorvaldsen, andet · Idolisering af Thorvaldsen · Portrætbuster, samtidige personer · Portrætter, forestillende Thorvaldsen · Relieffer, antik mytologi · Thorvaldsens gemmesamling
Personer
Accademia di San Luca · C.W. Eckersberg · Th. Stein · Albert Thorvaldsen Wilckens · C.F. Wilckens
Værker
Sidst opdateret 03.10.2016 Print