Arkivet, Thorvaldsens Museum

Eckersbergs Dagbog 1813-16

Det indre af Colosseum i Rom
C.W. Eckersberg: Det indre af Colosseum.
Olie på lærred. 32×25,5 cm. Malet 1813-1816.
Hannover nr. 188. Thorvaldsens Museum, B405.

July 1813

3. Det var da Loverdag den 3 July om Eftermiddagen Kl. 2, at vi ankom til Rom lige samme Tiid og Stund som jeg for 3 Aar siden forlod Kiøbenhavn.
5. betalt i Vertshuset hvor jeg har taget ind med de andre, for to Nætter og et Maaltid og en halv Flaske Viin – 7 p.1
samme Dag flyttet i mit Logie2 i Huset hvor Thorwaldson boer, giordt Bekjendtskab med Hr. Baron Shubardt,3 som just var ankommet fra Napeli med sin Familie.
for at lade min Koffert bære – 3 p.
ligeledes hendtet et Sikkerhedskort paa Policen som skal fornyes hver 3die Maaned
6. betalt til en Cicerone – 2 p.
været i Operaen og seet Griselda4 2 p.
7. I Operaen og seet Agnese5 – 2 p.
været i Capitolinet – 2 p.
8. Spist hos Hr. Baron Schubardt –
9. Været i St. Peterskirken i Raphaels Loger og Stanser, og i Museum Clementinum
Drikkep. – 2 p.
11. kjøbt Olie for – 2 p. 4 b.
13. kjøbt en nye Tegnebog – 8 p.
15. seet Galeriet Doria hvor der findes de to skjønneste Cloude Loreins6 jeg nogensinde har seet – 1 p.
I Operaen – 2 p.
16. seet Hr. Camucinis7 skjønne Malerie Samling, som gandske var udvalgt, seet det smukke Galene Lucian,8 rigt på skjøne Ting, og Farnesiana hvor Psyches Brullup af Raphael findes, med fleere gode Malerier – 2 p.
17. kjøbt en Dug – 4 p.
18. Søndag gjordt en Tour til St. Cicilias Mausolée, seet Katakomberne i St. Stephanus. I et Kapel af St. Andreas to Mesterstykker i fresko af Guido og Dominichino9
20. I Operaen betalt for H. – 4 p.

August 1813

1. Søndag. – Siden den 20 July meeget syg af diarheé –
4. flyttede jeg i mit rigtige Værelse
7. laant af Malling10 10 Scudi
9. for Velinpapir – 1 p.
12. 2 Blyantspenne – 1 p.
13. kjøbt 2 Unzer chinesisk Sinober for 8 p.
dito ordinair – 1 p.
15. var mit Helbred igien tilbagevendt. Søndag Napoleonsfesten.11 Vædeløb med Heste paa piazza Navona. Det samme Mandagen.
16. I Mausolee augosto12 Dyrehidsning og Luftballon –1 p.
17. I Operaen – 2 p.
19. I Galleriet Cassini13 med Prof. Kruse,14 Malling og Oldeland,15 seet tillige Mosaikarbeiderne – 1 p. 2 b.
20. Været i Biblioteket i Vatikan og i det Sixtinske Capel med de same Herrr – 1 p. 2 b.
seet Camuccinis Malerier
21. seet Malerierne i Akademiet St. Luca –
23. afsendt et Brev16 til Clemens,17 Bagge18 og Møller19 – og endt det lille Malerie la bonne mére20
24. reiste Hr. Kruse og Hr. Oldeland, bort til Paris
givet Brev med til Neergaard.21
mit Haar klippet – 3 p.
27. Imodtaget et Brev fra Clemens og Bagge tillige med en Anviisning paa Penger – 15 p.
28. hævet hos Tolonia22 400 fr. som udgiorde 74. romerske Scudi –
Tilbagebetalt til Malling 10 Sc.
kjøbt et par nye Skoe – 9½ p.
kjøbt en Toil for – 15 p.
og for et lidet Glas med bitum 2½ p.
30. seet Canovas23 Værksted og hans sidste Arbeider de 3 Gratier –

September 1813

1. kjøbt et Stykke Glas til at rive Farver paa, og en Løber af Porphyr – 2 p.
betalt for July og August Maaned for Huusleje, Frokost, Vadsk og Lys – ialt
Sc. 5 p. og til den gamle i Drikkep. i Scu.
8. I Giostro24 – 1 p.
11. Velinpapir og Skrivepapir – 2½ p.
12. I Operaen – 3 p.
13. Mandag første Seance af V.25 af 5 Timer – 5 p.
14. dito dito 3 Timer – 3 p.
samme Dag Brev fra Hr. Clemens med Anviisning paa endnu 400 fr. Hans M. Kongen havde givet mig et gratiale af 1000 Rigsbankdaler Navneværdi, som var 600 Rdlr. d.c. uden nogen Forpligtelse. Dette udgjorde noget over 500 francs, deraf tjent 100 fr. deels til Transporten for mine Malerier fra Paris og deels til Afbetaling paa min Gjeld hos Laurent26
15. endnu 3 Timer af V. – 2 p.
Min kjære lille Erlings27 femte Geburtsdag, Gud velsigne ham – skjøndt Vejr –
15. laant til Huth28 ialt 15 Scudi
17. 2 Dugge Stk 6 p. –12 p.
hævet hos Tolonia endnu 74 Sc.
18. endnu 2 andre Dugge af bedste Slags
Stk. 25 paul – 50 p.
20. tre Timer af V. –3 p.
26. laant endnu til Huth – 5 Sc.
27. 4 Timer af V. – 5 p.
28. 3 dito dito – 4 p.
29. Mikelsdag, tegnet en Prospect af Vatikanet29
30. Seance af V. – 5 p.

Oktobre 1813

1. Seance af V. – 5 p
3. laant til Huth end 5 Scudi
4. 4 nye Blindtrammer – 14 p
5. for nogle Blade af Pineli30 – 4 p.
6. betalt for September 7 Scudi 5½ b.
Drikkepenger 5 paul –
Olie og farver for – 14 b.
7. Blyantspenne 3 Stk – 1 p. 5 b.
en Seance af V. – 4 p.
8. dito dito – 5 p.
laant til Huth endnu 5 Scudi faaet ialt 30 Scudi
11. Seance af V. – 4 p.
Et Par nye Skoe 9 p.
12. Seance af V.– 4 p.
13. dito dito 5 p. faaet en første Billet af N.31 og talt sammen med hende – i Operaen – 3 p.
14. laant til V. 1 Scudi
15. Havt en Afskeedssmaus med Hr. Architect Limprecht32 som reiste til Paris – 14 p.
22. Endt Halcyone33 ved Stranden
24. været uden Porten med N. og for – 6 p.
28. Haar klippet – 3 p.
31. I Villa Pampfili med N. – 9 p.
imodtaget et Brev fra Akademiet – 3 p. 3 b.

November 1813

4. Imodtaget et Brev fra Møller, Clemens og Bagge og Gram34 – 4 p. 8 b.
5. Seance af V. – 4 p.
kiøbt noget meer end en Unze Lac for – 10 p.
12. Ankom Thorwaldson igien til Rom laant ennu en Scudi til Huth
Nogle af de ældste Tydske Konstnere bleve befalede at reise bort i Fangenskab i Frankrig, men som dog igien blev bilagt
13. afsendt et Brev til Akademiet, et til Clemens, Bagge og Møller –
14. kiøbt et Par nye Skoe. 8 p.
18. Tænkte paa 18 Nov. 1807 og paa C. og E.35
19. Et Par nye stærke Skoe for 11 p.
20. havde det froset lidt om Natten, døde Katten –
I Operaen Berenice36 – 2 p.
24. kiøbt Farver for – 3 p. 5 b.
Imodtaget igien af Huth 10 Scudi betalt til Madam Buti37 5 Sc.
endnu for Farver – 3 p.
25. Spiist hos Huth med Thorwaldson, Malling og Hetsch,38 været i Operaen – 2 p.
26. var Tiberen steeget saa høyt at Pantheonet var fuld med Vand, en extra + 9 p.
kjøbt mig en nye Ulden Trøye 12 p.
og for en dito med vidre til N. 20 p.
29. aabnedes Udstillingen i Campidoglio39


En sovende kvinde i antik dragt, Alkyones amme
C.W. Eckersberg: En sovende kvinde i antik dragt.
Alkyones amme. Fragment af maleriet Alkyones drøm.
Olie på lærred. 44,5×39,2 cm. Betegnet: Roma 1813.
Hannover nr. 139. Thorvaldsens Museum, B209.


December 1813

2. bekomet af Huth tilbagebetalt 6 Stk til 47½ baioco og Een 5 franc
5. Søndag – N – O –
6. Været paa Bal i Theatret. Kroningsfesten40
7. laant af Malling 5 Scudi
betalt Huusleje – 6 Sc. 62 baj
til den gamle – 5 p.
12. Søndag været i Koliseet og i Badene af Titus, en overmaade skjøn Dag.
15. laant af Malling 5 francs
16. faaet tilbagebetalt af Huth 5 Scudi baiersk som giælder Stk – 9½ paul, givet Malling een af disse.
17. – extra – 7 p.
18. Olie og Farver 2 p.
20. for at see en ung Modell – 1 p.
22. den korteste Dag, et meget skjøndt Vejr, tegnet i Koliseet,41, om Eftermid. i Villa Borghese.
Solens Opgang Kl. 7½ Nedgang Kl. 5 –
25. Juuledag givet Drikkep. i Caffehuset 3 p.–
laant af Malling 25 francs
26. været ude ved St. Paul med Malling
spiist til Aften hos N. – 3½ p.
28. begyndte Frosten lidet at lade sig føle. Nytaarsaften spiist hos Huth med Thorwaldsen, Baron Braun,42 Malling og Hetsch – 6 p. 6 baj
vi hilsede paa det Nye Aar –

Januari 1814

1. laant af Malling 5 femfrancs
2. min 31 Geburtsdag, extra – 5½ p.
3. Nytaarsgave til Kjærlingen 5 p.
dito i Tratoriet – 2 p.
6. Spiist hos Huth, faaet af ham 1 Sc.
bekomet en skjøn Foræring af N.
11. laant 10 Scudi af Thorwaldsen
betalt Huusleie 7 Scudi 5 bai. og til den gamle 5 paul
12. for Modell – 4 p.
14. Holdt Baron Schubarts Fødselsdag med Malling, Thorwaldsen og Huth
15. for at lade et Par Skoe forsolle 4 p.
end Prospecten af Mars Vainqeur43
16. faaet af Malling 3 Scudi 8 p. som udgiør komplet 20 Scudi som jeg har laant
spiist Aften hos N. – 4 p.
17. – ext. – 5 p.
18. mit Haar klippet – 3 p.
besatte Napolitanerne alle Militair og Civilposter i Rom
21. fødte Madam Huth en Dreng
den franske Regiering ophørdt –
22. laant af Thorwaldsen endnu 5 Sc.
kiøbt Farver for – 2 p.
Papir for – 15 b.
24. Modell – 4 p.
ankom Kongen af Neapel44

Febr. 1814

1. laant af Malling endnu 10 Scudi ialt 30.
3. blev Kastellet beleiret af Napolitanerne, og Kanoner opkørt –
5. til Olie – ialt 2 p. 5 b.
kjøbt 2 cane45 Læret – 8 p.
Blyvidt 1 – 11 b.
3 Stk frandske Penseler 3 p.
havt den ubehagelige Efterretning at Svenskerne vare indtrængt i Holsteen
6. havt Modell – 2 p.
7. 2 Stk Blyantspenne – 1 p.
faaet af Malling endnu 10 Scudi bliver 40 Søm for – 1 p.
og et Naalehuus for N. 4½ p.
betalt Huusleie, og til den gamle – 7 Sc. 6 p. 6 b.
8. Honing og Meel til Klister – 7½ b.
11. 2 Blærer Blyvidt – 2 p.
kjøbt en Sax til N. – 5 p.
været i Teater Valle med N.
12. Løverdag begyndte Karnevalen
17. faaet endnu af Malling 5 Sc.
23. Endtes Carnevalen som var meeget Interessant især i de sidste Dage –
24. faaet af Malling endnu Scudi 15 p.
kjøbt et Par Skoe for 9 p.
kjøbt endnu 2 cani Læred 8 p.
Søm for – 10 b.
– extra – 5 p.
2 cani Læred udgiør omtrendt henved 7 Allen I.M. Dette var 1 Allen 3 Tommer bredt
Olie for – 5½ p.
26. udgivet for en Blindtramme høy 2 Allen 16 Tommer og breed 2 Allen 4 Tommer
6½ p.
½ u Honing – til Klister – 5 p.
1 u Meel, dito 2½ p.
Denne Dug med en mindre af det som blev tilovers, høy 23 Tom breed 17 3/4 Tomer, kom ialt paa 16 p. 8 b.
Det var ogsaa den 26 at man læste Efterretning i Aviserne om at Danmark havde gjordt Fred med England og Sverig.
28. Havde Huth endnu laant af mig 2 Scudi laant end af Malling 2 Scudi

Martii 1814

1. Var jeg med Malling i Museum Pio Clementinum til P. 15 b.
Seet same Dag et meeget vel udført Modell af det skjøne Koliseo – 10 b.
2. Onsdag, fik vi den ey meeget behagelige Efterretning at Norge var afstaaet til de Svenske og at vi havde faaet Svensk Pommeren og Tolden i Øresund i Erstatning –
3. Et Par nye Halvstøvler – 28 p.
10. laant igien af Thorwaldsen 10 Scudi
samme Dag toge de frandske bort fra Kastellet –
10. Farver og Papir – 35 b.
14. En dobbelt Seance af Vincenza og hendes Sødster til Cecrops Dottere46 – 6 p.
15. en dito – 3 p.
dito af Drengen 1 p.
18. Laant igien af Thorwaldsen 10 Scudi
– extra – 5 p.
betalt Huusleje for Febr. 68 p.
til den gamle – 5 p.
19. laant til Huth – 1 Scudi
20. og 21 var en stor og skjøn Illumination i Anledning af Pavens Kroningsfest.47
21. Begyndt Ulysses Hævn paa Frierne48
en Seance – 5 p.–
22. dito – 4 p.
Udlagt for Malling 8 p. 5 baj.
d. 20. været paa Montecavalo49 og seet de for Keiseren af Frankr. vel dekorerede Værelser af de bedste Mestere i Rom
24. faaet igien af Thorwaldsen 10 Scudi
givet Malling deraf 5 Scudi
– extra – 5 p.
29. Giordt en meeget behagelig Fodreise i de herlige Egne af Albano Laricia Genzano Nemi Castelo og Marino, komet tilbage Løverdag d 2 Aprill

Aprill 1814

3. Aprill, hævet igien hos Thorwaldson 10 Scudi
5. laant til Vincenza 5 paul
Givet N. til et Par Skoe – 1 Scudo
9. laant igjen af Thorwaldsen 10 Scudi
fik dem i 25 Stk frandske 2 frankstk. Og 6 paul 5 bajoki
Den 7. og 8. Aprile, Skjærtorsdag og Langfredag, var der i Peterskirken henimod Aften Pasions Concert af bare Syngestemmer uden Instrumenter, og det herlig Iluminerede Kors under den høye Kupel, beege Deele vare skjøne i Høy Grad
Farver for – 4 p. 2½ b.
10. Paaskedag, været hos N.
12. Modele – 3 p.
13. dito – 3 p.
14. Regning med Malling, af ham havde bekomet ialt 60 Scudi.
udgivet i Lariccia 2 Scudi 4 paul som hver havde betalt
Penseler for – 2 p.
Farver for – 15 b.
Givet til en Holstener som havde været ifransk Tjeneste til Reisepenger – 5 p.
18. en liden Pige, for Hovedet til Herse50 – 4 p.
19. Magdalena– 5 p.
Betalt 2 Scudi til den store Fest i Anleedning af Paris Indtagelse –
20. Modele – 4 p.
laant igien af Thorwaldsen 10 Scudi
havt Efterretning at Bonaparte var afsadt –
faaet af Malling 3 Scudi bliver d 19 Aprile 63 Scudi
21. blev den store Glædensfest holdt i Villa Borghese hvor til alle herværende fremede vare indbudne, der var stor Diners og Musik Fyrværkerie, og ret en almindelig Glæde som var interessant at bivaane.
Haarklip – 3 p.
22. og 23 Modell for Herses Figur 11 p.
26. Modell V. – 5 p.
2 ÷
Efterretning om Napoleons Fald, og at Norge ville giøre sig uafhængig.
27. Modele V. 1 ÷ 5 p.
29. dito – 5 p.
udgivet for Modell i Aprill Maaned ialt 5½ Scudi

May 1814

2. atter laant af Thorwaldsen 10 Scudi
4. for en liden Palet – 2 p.
– Farver – 2 p.
8. Med N. ved Porten St. Giovani 7 p.
9. for et Farveskrin til at bære med Vadsketrue – 11 p. 8 b.
og et nyt Jern til en Feldstol 12 b.
og to smaae Blindtrammer 2 p.
16. igien af Thorvaldson 10 Scudi
19. Modell – 2½ p.
20. sendt et Brev til Baron Schubart i Anleedning om Penger –
23. May laant igien af Thorwaldsen 10 Scudi
24. Tirsdag Kl.3 om Eftermiddagen holdt Paven under almindelig Jubel og
Glæde sit høytidelige Indtog i Rom. I tre Aftener var Rom paa det brillanteste
Ilumineret, og den sidste et herligt Fyrværkerie paa Kastellet St. Angelo
27. Et Par nye Skoe – 8 p.
extra 4 p.
29. Pindsedag. Frygtelige Efterretninger fra Norden Paven
gav Benedixion fra Altanen af St. Peter.
Modell – 2 p.

Juni 1814

1. For tre smaae Blindtrammer 3 p.
6. laant af Thorwaldsen 5 Scudi
været i Operaen 2 p.
Papir – 1 p.
7. Farver for – 3 p.
9. Torsdag en stor Fest i S. Pietro, Corpos Dominos. En meget pragtfuld Prosesion hvor Paven blev baaret omkring –
13. Mandag. Fik jeg Brev fra Schubart med en Anviisning paa 100 Scudi Romersk
14. Hævet deraf 20 Scudi hos Baron v. Brown
Penseler for – 21 p.
Farver for – 25 p.
15. Papir og Blyandt – 15 p.
16. En anden skjøn Prosesion ved St. Pietro
17. N. regalo – 1 Scud.
18. faaet et Brev fra Clemens 11 b.
givet Ana – 3 p.
27. Haarklip – 3 p.
30. Optog jeg hos Hr. Baron Brown– 40 p.

Juli 1814

1. Imodtog Brev fra Herr Clemens og Møller hvori var en Vexel paa 554 fr. paa
Perregeaut & Lafitte 17 b.
til N. 1 Scud.
for en stor Blindtramme 12 p.
for at lade omgiøre en dito 2 p.
2. for 4 cane Læret – 16 p.
Farver – 4 p.
3. tilbagebetalt til Malling 10 Scudi
fra den 4. til den 9. Modell 4 Timer om Dagen – 24 p.
9. Et Par nye Skoe – 8 p.
og en nye Vest – 17 p.
11. kiøbt en nye hvid Vest 17 p.
2 Par nye Bomuldsstrømper Paret 12
Paul – 24 p.
Modell den 11. og 12. V. 10 p.
13. Farver og Papir for – 3 p. 5 b.
16. faaet Vexelen fra Ruberg paa Perregeaut & Lafitte paa 554 fr. 65 Cent. betalt
med 100 Scudi 76 bajoco og optaget deraf hos Baron Brown 70 Scudi
kiøbt spagtelet Læret for – 3 Scudi 8 p.
Skrivepenne for – 3 p.
17. afbetalt til Malling 23 Scudi paa Gjælden af 60 Scudi
23. afsendt en liden Tegning51 til Hr. Baron Schubart med et Brev betalte for Sikkerhed paa Bureauet 1 p.
Ved samme Leilighed afsendt et Brev til Clemens, Møller og Bagge52
kiøbt en Messing Tegnepen – 2 p.
25. 2 Par nye Pantalons af Nankin Stk 3 Scudi – 6 Scudi
29. for at lade Dugen til Altertavlen53 spagtele – 3 Scudi
Denne kommer ialt paa 5 Scudi 8 p.
Farver for – 3 p.– 2½ b.
for Blindtrammen til Israel.54 – 15 p.
Modell den 29 og 30 – 10 p.
31. temmelig nær ved N. –


Hektors afsked med Andromache og Astyanax

C.W. Eckersberg: Hektors afsked med Andromache
og sønnen Astyanax. Olie på lærred. 49,1×34,6 cm.
Malet 1813-16. Hannover nr. 138, her dateret til 1813.
Thorvaldsens Museum, B213.


August 1814

6. til Drengen i Caffehuset – 3 p.
extra – 6 p.
7. hævet hos Brown, 30 Scudi
Modell og til August 4 p. 5 b.
Papir – [4 p.] 8 b.
til N. 2 Scudi og til Malling 5 Scudi
8. begyndt paa Thorwaldsons Portrait55
11. givet Malling endnu 5 Scudi
17. – extra – 5 p.
19. Eet Brev fra Clemens, Bagge og Møller med en Vexel paa 450 Mk Banco, for dette Aars to første Quartaler –
21. optaget hos Brown 20 Scudi og betalt til Malling 10 Scudi
21. et Par nye Skoe – 9 p.
23. laant til Huth 1 Scudo
25. dito til Huth i Scudo
26. bekomet et Brev fra Schubart – 8 b.
27. Et Par nye Skoe – 9 p.
28. til Malling 2 Scudi og til Huth laant 7 p.

September 1814

1. Optaget hos Baron Brown de sidste 20 Scudi af forige Suma, og faaet paa Vexelen af 450 Mk Banco 147 Scudi 2 bajoco. Betalt til Malling 10 Scudi
for Farver – 5 p.
samme Dag havt den Ære at være aresteret fordi man af Feiltagelse havde anmodet mig om at giøre Vagt, men alting blev jævnet samme Dag. Lod mit Sikkerhedskort fornye paa et heelt Aar.
Til Antonio for laberie 5 p.
8. Endt Thorwaldsens Portrait
10. betraadt det nye Sovekamer
11. betalt til Malling 3 Scudi
12. til Thor. – 4 p.
14. til Malling 1 Scudo
begyndt paa Altertavlen, til Modell 5 p.
15. til Malling 1 Scudi
16. Modell 4 p.
kjøbt af Rohentreter et Pibehoved og et Farveskrin – 6 p.
19. laant igjen af Thorwaldsen 15 Scudi
kjøbt Farver for – 4 p. 5 b.
og tilbagebetalt til Malling den sidste Rest af 3 Scudi af de 63 Scudi som jeg havde laant af ham, altsaa quit –
Første Gang Th. ÷ 6 p.
En Tegnebog og 2 Blyantspenne 4 p.
23. faaet den store Dug – 6 Scudi
og i Bæreløn – 4 p.
Th. – 7 p.
24. hendtet hos Baron Brown 5 Scudi
og laant til Malling 2 Scudi 5 p.
Modell 3 p.
26. Modell – Th. – 5 p.
27. dito – dito 5 p.
28. laant igjen af Thorwaldsen 5 Scudi og laant til Malling 2½ Scudi
Modell 4 p.
29. dito – 4 p.
30. dito – 4 p.

Oktobr. 1814

1. Hendtet hos Baron Brown 25 Scudi
og laant til Malling 5 Scudi
3. afsendt et Brev56 til Clemens, Bagge og Møller –
tegnet en Gruppe med Magdalena og hendes Broder57 – 7p.
og Moderens hoved – 3 p.
5. – Th. – 5 p.
dito – 4 p.
8. holdtes en Forsamling af alle Tydske Konstnere, hvortil de Danske og de Svendske ogsaa vare indbudne –
10. Th. – 4 p.
12. 13. 14. og 15. giordt en liden Tour til Frascati, Grotta Ferata, Marino Castello, Albano, Laricia, Nemi, kostede ialt 3 Scudi 3½ bai
16. Th. = 4 paul V. – 2 p.
17. hævet hos Hr. Baron Brown 50 Scudi
– et Par nye Skoe – 9 p
Modell – 3 p.
18. – Modell – 4 p.
Th. – 7 p.
19. Modell 3 p. Papir Blyandt – 3 p. 6 b.
Penseler for – 3 p. 6 b.
20. kjøbt mig en nye simpel Parepluie 16 p.
21. Støvler forsolet 6 p.
22. Th. – 5 p.
26. Th. – 5 p.
28. Et Par nye stærke Skoe – 10 p.
29. Th. – 4 p.
31. Modell. Saverio for Englen58

November 1814

1. 2. og 3. dito dito Modell ialt 18 p.
6. Med Huth og Familie spist uden for Porten – 5 p.
og for Kobberstik – 10 p.
8. Th. – 5 p.
Brev fra Hr. Clemens og Møller med en Vexel paa 225 Mk Banco, for dette Aars tredie Quartal – 2 p. 9 b.
10. laant til Malling 5 Scudi
Francesconi ialt 15 Scudi 12½ baiok
16. Modell. Antonio. – 4 p.
18. bekomet paa Vexelen paa 225 Mk ved Hr. B. Browns Omsætning
den Suma 71 Scudi 28 baiok –
faaet tillige de sidste 50 Scudi af forige
19. afbetalt til Hr. Thorwaldsen 25 scudi
resterer endnu 85 Scudi
kiøbt en Unze Ultramarin 16 Scudi
en Unze Ultramarin Aske 3 Scudi
leveret Brev59 paa Posten til Clemens og Møller
20. udlagt til Madam Butti 8 Scudi
spiist med Huth og Familien uden for Porten 8 p.
21. kiøbt Toy til et Par lange Vinter Buxer 56 p.
Skræderløn – 8 p.
26. givet til en fattig Tydsker 5 p.
og til Magdalena60 – 1 Scudi
for at lade min Frakke vende 16 p.
29. Laant til Malling 5 Scudi – 20 Scudi –12 ½ b.

December 1814

3. Modell – 4 p.–
5. Th. – 5 p.
8. Th. – 4 p.
10. Farver for – 6 p.
13. Th. Sans rien [?] 6 p.
Ladet kiøbe af Madam Butti 5½ cani Læred til Skiorter canen 14 paul ialt 7 Scudi 9 p. 6½ bajok –
14. for at lade slaae en List omkring Altertavlen – 5 p.
16. kjøbt Colona Antonino61 36 p.
17. havt et besøg af Hr. Cammucini for at see mit Malerie –
19. Et besøg af Hr. Canova i samme Ærinde. Mandag.
20. Th. = 4 paul –
21. Endt aldeles Altertavlen.
givet Saverio til Juul – 2 p. 5 b.
22. Kjøbt Julio Romanos Kompositioner af Amourer – stukket af Pinelli62 – 10 p.
23. Th. 2½ p.
Til Drengen i Caffehuuset – 3 p.
et andet dito – 1 p. 5 b.
en Almisse – 2 p.
24. Drikkepenge til Ana – 5 p. til Th. = 6 p.
til Balbeeren 1 p.
Coloraren [?] 2 p.
til N. – 4 p.
25. Juuledag spiist hos Huth 5 p.
26. begyndt Christus hos Jairus.63
været i Operaen – 3 p.
28. Th. 5 p.
30. Th. – 5 p.
31. tilbagebetalte mig Hr. Malling de 25 Scudi jeg havde laant ham altsaa quit Endt det gamle Aar glade og fornøyede med Baron Brown, Thorwaldsen, Malling og Hetsch hos Huth.

Jannuari 1815

1. Et Par nye Støvler – Halvstøvler – 26 p.
for at lade Haaret klippe – 3 p.
holdt den nyvalgte Senator sit festlige Indtog paa Campidogliet. Skiøn Dag.
2. Min 32 Aars Fødselsdag, holdt hos Huth 16 p.
havt Modell – 3 p.
havt besøg af Hr. Letær64 for at see mit Malerie
3. Th. – 5 p.
ankomet 2 af mine nye Skjorter og betalt Huusleje –
4. Et overordentlig stærkt Tordenveir med Hagel og Regn
5. Til et ret lystigt Bal hos Hr. Heideck65 11 p. 6 b.
6. Th. – 2 p.
7. I Theatret – 2 p.
9. Til Th. – 10 p.
afgik Hr. Thorwaldsens Portrait til Kjøben.
I Theatret Valle – 2 p.
12. begyndt at ebeauchere det store Malerie66 og aflagt et besøg hos Hr. Wagner67
13. Th. – 3 p.
15. laant til Malling 10 Scudi
16. til Farver – 4 p. 5 b.
1 u Kremserhvidt – 2 p. 5 b.
Kridt – 1 p.
20. Th. – 10 p.
21. til Ven Huths Søns Fødselsdag
24. Tirsdag, laandt af Hr.Thorwaldsen 5Scudi
Modell – 3 p.
Begyndte Carnevalen men uden Masker til Anna 5 p.
29. laant igien af Thorwaldsen 10 Scudi
Natten imellem 29. og 30. var Tiberen steeget meeget høyt –
30. kiøbt en Samling af 43 Blade forskiellige antike Kostumer 30 p. extra – 6 paul
31. Endnu 4 Blade af antike Kostumer 3 p.

Febraro 1815

4. Opviklet Maleriet de tre Marier og indpakket det i Kassen.
bekomet Brev fra Clemens, Møller og Bagge, med en Vexel paa forrige Aars sidste Quartal – 1 p. 7 b.
og om Aftenen havde vi et lystigt Bal hos Hr. Heideck – kostede 19 p. 2 b.
5. Th. 3
6. laant af Thorwaldsen 10 Scudi
7. givet Madam Butti 5 Scudi / Th. – 5 p.
9. Th. 3 p. Bekomet Licenzen til at sende Maleriet bort betalt derfor 20 p.
10. bekomet paa Vexelen 72 Scudi 2½ bai., tilbagebetalt til Malling 11 Scudi givet Madam Butti 4 Scudi til 2 andre Skjorter som kommer Stk paa 24 paul med Syelon og alt
11. sendt Brev68 bort til C.B. og M. og tillige til Akademiet – 1 p.
for at lade et Par Støvler forsole – 6 p.
13. begyndt for Alvor at male paa det store Malerie
15. 2 nye hvide Halstørklæder – 10 p.
Th. 3 p. –
16. Bleve Kasserne med Gipssagerne og mit Malerie ført til Ripa Granda og indskibet.
betalt til Snedkerne for Kassen og Rullen 15 p.
17. Til Ana 5 p
til Th. – 4 p –
21. Th. – 4 p –
24. Modell – 3 p –
25. for et Par nye Skoe – 10 p.
Th. – 4. – For Farver – 2 p. 8 b.
til 4 Par nye Strømper som Madam Butti kiøbte mig – ialt 37 p.
26. extra 6 p.
28. kiøbte en nye Dug af Waldara som var Skidt – 20 p.

Martii 1815

1. Modell – 2½ p.
2. Gjorde en meget behagelig Reise i Selskab med mange Tydskere 27 i Tallet til Ostia og Fiumincino hvor vi besaae det antike Ostia69 og Havnen af Trajano Mundingen af Tiberen og Havet, en skiøn Dag og en høyst interessant Reise 16 p.
3. kom den Efterretning til Rom at Bonaparte var løbet bort fra Øen Elba med 1000 Mand Tropper
4. tr – 5 p.
malet et lidet Partie af Gaarden i Kapuzinerklosteret Ara-celi70
7. givet til en stakkels Tydsk Tigger – 5 p.
9. tr = 4 p.
13. Mandag. Havde jeg det skjøne Skuespil i Selskab med endell Tydskere at see de fortrinligste Antiker i Museum Pio-Clementinum oplyst ved Fakkelskin, vi vare 37 i Tallet – 1 p.
17. Reiste Kongen af Spanien bort fra Rom med sin heele Suite af Frygt for Napolitanerne og Napoleon –
20. laante jeg paa nye af Hr. Thorwaldsen 10 Scudi
tr = 5 p. [ ] 23 – 4 p. –
22. Onsdag, været i Capella Sixtina og hørt det uforlignelige Miserere, samme Tid omtrendt Kl. 4 reiste ogsaa Paven bort fra Rom, af Frygt for at blive taget ved Vingebenet –
24. Langfredag ligeledes i Capella Sixtina
24. malet en liden Fabrik71 uden for Ponto Molle ved Tiberen –
28. begyndt at male 2 smaae Partier i Coloseet72
bekomet Resten af Pinellis Costumer bestaaende af 6 Blade med et Tittelblad, og et Register – 4½ p.
30. havt Modell 4 p. tr – 4 p.
et Par nye Skoesoler – 4 p.
og laant af Hr. Thorwaldsen andre 10 Scudi
31. Farver for – 4 p. vort Konstakademiets Aarsdag drukket dets Skaal i en god Punch hos Ven Huth– 5 p.

Aprill 1815

3. tr – 3 p a. 2 p.
5. begyndt et andet lidet Partie af Coloseet.73 Havt Efterretning at Napoleon igien var komet paa Tronen, og Efterretning fra Livourno, at de afgaaende Konstsager vare indskibede, endeel paa et Skib fra Kiøben. og en anden Deel paa Fregatskibet Vesta ført af Capt Hansen fra Flensborg, og at mit Malerie var vel forvaret i Kahyten – Thr – – 5 p.
7. malet Kirken St. Agnese74
11. laandt igien af Thorwaldsen 25 Scudi
15. reiste Malling og Hetsch til Neapel til tr. – 10 paul
17. Modell tr. – 6 paul
18. begynde et Partie i Kirken S. Lorenzo fuore delle Mure75
22. en Almisse til en fattig Artist 4 p.
tr – 2½ p.
28. Farver for – 3 p.
29. Modell et gamelt Skjægehoved 2½ p.

May 1815

1. laandt igien af Thorwaldscn 10 Scudi
laant til Huth – 1 Scudi
2. faaet Brev fra Clemens, Møller og Gebauer, tillige med en Vexel paa 225 Mk
Banco – 19 b.
kiøbt et Par Skoe – 8 p
4. faaet paa Vexelen 70 Scudi – 65½ bajok
to Scudi mindre end forige Gang –
5. Blyantspenne Srivpapir – 2 p. 5 b.
Bianco di Crems 2 p. 5 b
laandt til Huth – 5 p
kiøbt 1½ Cane Læred –
leveret Brev paa Posten76 til Clemens og Møller –
tr = 5 paul
tilbagebetalt til Thorwaldsen 10 Scudi
8. Model – 3 p.
dito – 3 p.
tr. – 5 paul 2 smaae Duge – 6 p.
15. til tr – 1 Scudo
16. kiøbt en Lomekniv 3 p. Modell 3 p.
18. for et Par Støvlesoller – 6 p
tr – 4 p.
20. tr = 4 p [–]4 p.
– Modell – 3 p.
22. laant til Huth – 2 paul
24. Modell – 3 p.
25. Corpus Dominus tr = 4 p
til en fattig 2½ p.
26. Modell 5 p.
29. laant igien til Huth – 2 p.
Modell Antonio – 4 p.
30. dito – dito – 4 p.
31. tr = 3½ p. dito – 4 p.

Juni 1815

1. Modell – 4 p.
laandt til Huth 5 p.
2 Par nye Skoe 2 Scudi 1 p.
2. Modell – 4 p.
3. Modell Therese – 5 p.
for at lade 4 smaae Duge spagtele Stk. 2 paul – 8 p
Drikkepenger – 1 p.
og til Huth laandt – 2 p.
7. kom Paven igien tilbage til Rom
8. Modell – 3 p.
9. dito Therese – 6 p.
12. laandt til Huth – 2 p.
13. Modell, il Burino – 5 p.
16. Modell Nena – regl 5 – 5 p.
betalt for et Brev til Huth 15 b.
kom Malling igien tilbage fra Neapel
17. Modell Saverio – 8 p.
19. Modell Nena – 8 p.
til en nye Kjole til Nena ÷ ÷ ÷ 3 p.
laandt igien af Thorwaldsen 20 Scudi
21. Modell Saverio – 4 p.
tr 4 p. et Pakke Tobak – 4 p.
23. til Nena – 5 p.
24. St. Hansdag – tr – 5 p.
27. Modell – 4 p.
M. – 10 p.
29. St. Petersfest
30. Modell – 4 p.

July 1815

1. – tr– 5 p.–
M – 2 p.
3. atter laandt af Thorwaldsen 10 Scudi
havt Efterretning at Wellington havde slaaet Napoleon –
været til et lystigt Bal hos Heideck
5. Thr – 5 p – Farver for – 5 p.
7. – – – M. – 4 p.
8. – – – tr 5 p.
9. Søndag gjorde en Spatseeregan med dHr Malling og Huth i Ariccia hvor disse toge Afskeed – vendt tilbage den 11 July
13. tr – 6 p. havt Efterretning at de Alierte vare komet til Paris –
14. Modell M. – 10 p.
15. laandt atter af Thorwaldsen 10 Scudi
16. Modell 5 p. Punsh – 5 p.
17. tr. – 5 p
20. detto 4 p –
21. laandt igien af Thorwaldsen 10 Scudi
til M. – 8 paul – Penseler 6 p.
Farver 6 p.
28. havt Brev fra Hr. Clemens Møller og Bagge – med en Vexel paa dette Aars andet Quartal – 19 baiok
til N. 6 p.
29. Afreise herfra Vennerne Malling, Hetsch og Huth med Kone og Børn [ , ] Thorwaldsen og jeg leedsagede dem til la Storta med Moderen og Sødsteren
Vognen 25 p, forkost 25 p –
30. Spiist med Mariana77 og leedsaget hende paa Veien med Mad. Dey,78 Depense 3 Scudi

August 1815

1. bekomet paa Vexelen 225 Mk Banco 72 Scudi
afbetalt til Hr. Thorwaldsen 15 Scudi
til felice Far Augusto i Kaffehus 3 p.
2. Modell 4 p. – August 3 p.
3. Modell – 4 p.
4. Manga79 til Ana – 8 p.
Modell dobbelt – 8 p.
betalt til Peppe for Mariane paa Huths Regning – 23 p.
for 2 Par nye Skoe tilsammen 21 p.
5. afsendt et Brev80 til Hr. Clemens, Møller og Bagge
6. givet Almisse til en fattig Konstner 4 p.
og til M. – 6 p.
7. Modell – og Manga – 7 p.
8. Modell Antonio – 4 p.
10. Modell dobbelt – 8 p.
13. – – – M. 5 p.
16. kiøbt Penellis Costumer – 19 p.
17. En Foræring til N. – 20 p.
19. skrevet til Livourno til Senn & Guebhardt81 angaaende Pengerne for Altertavlen –
26. Kom Kongen af Spanien igien tilbage til Rom.
29. bekomet Brev fra Senn & Guebhardt med Anviisning paa 1200 Mk Banco at hæve her hos Scultheis –
30. Onsdagen bekom jeg her hos Schultheis paa Crediten af Senn & Guebhardt paa 1200 Mk Banco den Suma – 419 Scudi 24 bajo
laandt til Madam Butti 8 Scudi og givet hende 8 Scudi til 4 nye Skjorter
31. N. – Portrait82 – 5 p.

Sept. 1815

1. Mit Sikkerhedskort fornyet [ , ] til Antonio 5 p.
2. kiøbt to nye Vester Stk 16 p – 32 p.
N. Portrait – 5 p.
– tr – 5 p
4. og 5 Modell for Narcisus83 12 p.
6. givet M. til et Sløer – 15 p.
7. kiøbt Klæde til en nye Frakke 10 Sc 6 p.
og et Par nye Pantalon – 9 Sc 5 p.
og 2 nye Vester – 3 Sc 4 p.
11.. kiøbt en nye Lommekniv – 6 p.
Modell Saverio i 6 Dage til Narcissus til den 16. ialt – 34 p.
la Manga – 8 p.
16. bekomet Frakken, Pantalonen og Vesterne fra Skræderen betalt for Skræderlon og Tilbehør 6 Sc 75 bai
til N. – 6 p – Brev fra Huth 15 baiok
– Haarklip – 15 baiok
17. Et Par nye Støvler – 3 Scudi
et Par nye stærke Skoe – 15 paul
kiøbt Vasi Beskrivelse over Rom84
2 bind 15 p.
og tillige en Plan af Rom – 5 p.
– Blyantspenne – 2 p.
18. Et Par nye Skoe – 9 p. en Unze Jeaune de Crome 5 paul og en Unze Lac 5 paul, Farver 2. 12 p.
23. sendt Brev til Clemens85 og Capt. Huth
28. Malet Gaarden i St. Paul,86 Farver 32 baiok
30. En Gave til N. af 2 Scudi, kjøbt et stort Tørklæde til et Drapperie 43 p.

Octobr. 1815

6. bekom jeg en meeget skiøn Foræring af min Ven Thorwaldsen, af en Guldring med en kostbar antik Saphir hvori er udgravet et af hans Basreliefer forestillende Amor og Bachus87, N223
10. gjorde en liden Løstreise til Tivoli med Ven Thorw. vendt tilbage igien den 13 Octobr. depense – 5 Scudi
14. En Foræring til Helena og Vitoria for mine Skjorter, hver 2 Scudi 4 Scudi
15. for at lade min Kjole oppudse 2 Scudi 65 b
Drikkepenger 3 p.
Spiist første Gang hos Madam Butti
17. giordt en anden liden Løstreise med Hr. Thorwaldsen til Albano og Lariccia [, ] vendt tilbage igien 22. depense 6 Scud.
regalo 2 Scudi
23. Farver for 4 paul, og tr. – 6 p.
27. Brev fra Hr. Clemens, Møller og Gebauer, med en Vexel paa 225 mk B – 22 p.

Nov. 1815

2. afsendt et Brev til Clemens og Møller88 5 b.
Farver for 30 bajok 5 p.
3. faaet paa Vexelen 72 romerske Scudi
6. kiøbt Museo Romano 2 Bind89 – 30 p.
8. kiøbt Veduter af Rom i Kobber – 25 p.
9. et Brev fra Hr.Neergaard med en Englænder Mr. Jones. N – 6 p.
10. kiøbt et Hæfte med Antik Huusgeraad 22 p.
11. Et Par nye Buxeseeler og Handsker 9 p.
½ Unze chinesisk Sinober – 5 p.
25. Modell M. 5 p. M. i Scudo 4 p

December 1815

7. Modell – N – 10 p.
9. deto Modell – 6 p.
13. 14 og 15. stærk Frost og Norden Vind
15. En nye Hat 27½ paul og et Overtræk til samme – 5 p.
16. til Juul i Kaffeehuset
deto til Modellen Antonio 2 p.
deto til V. 6 p.
deto til M – 6 p.
19. til N. 10 paul
20. Haarklip – 2 p.
21. for at lade et Par Støvler forsole – 6 p.
kiøbt en nye Lommekniv da den forige var stjaalet – 7 p.
22. betalt forud til et Bal – 20 paul
23. for et Par nye Skoe – 10 p. Nytaar til Antonio 3, til V. 3 p.
24. Modell 3 p. for en Rame til Portraitet af den gamle Mand som Hr. Thorwaldsen fik90– 15 p.
26. til et Bal og til M – 10 p.
29. fik en Masquerade Dragt til Laans.
M – M – 5 p.
30. den gamle Mand 2 p –

Man adressire sich in Wien um ein gutes Logie zu haben in der Josephsstad, Keisergasse No. 29 bei der Schlange, im 2. Stock, bey Madam Neumeister. Man erfrägt es in der Stadt Belgrad [, ] der Wirth heist Fernkorn. Man sol auch daselbst zwey Holsteiner antreffen Hr. Schram und Hr. Bustorff – von Rasmussen empfohlen

Størrelsen af Maleriet, Israeliternes Udvandring af Egypten, maa være i Høyden 3 1/4 Allen og i Bredden 4½ Allen dansk Maal – Un Pied de France udgjør 12 3/8 Tommer dansk

Størrelsen af Hr. Thorwaldsens Portrait er i Breden 1 Allen 4 Tommer, og i Høyden 1Allen 10 1/4 Tommer Dansk Maal.

det lille Malerie, en liden Pige legende med en Kat, kjøbt af Hr. Groserer Knutzen91 holdt 15 1/4 Tommer og 18 7/8 Tommer –

Januari 1816

1. bona mano til Sig. Geltrude 1 p.
2. Brev fra Akademiet, at Pensionen var udløbet – 36 b.
et Pranzo med Thorwaldsen 2 p.
4. sendt et Brev bort til Hr.Clemens92 5 b.
ankom den første Transport af Konstsager fra Paris93
8. en halv Unze Lak – 50 b.
en Unze grøn Lak – 30 b.
2 Unzer mørk Oker – 10 b.
en Unze Stiil de grain 20 b.
til Modell – C. – 1 p.
10. til samme – 1 p.
11. en halv Unze Krap Lak – 50 b.
en halv Unze Aurum purgato 20 b.
16. Endt C.s Portrait Sciociaredragt94
17. Il Burino – 40 b.
reiste Hr. Capt. Beck95 fra Norge herfra
19. Et Par Skoesoler – 45 b.
20. Et Par Støvlesoler – 60 b.
22. Mandag, Brev fra Hr. Clemens og Møller, med en Vexel paa 225 Mk Hamb. Banco paa forige Aars sidste Quartal 34 b.
23. kiøbt en Unze Kraplak 1 p.
og betalt for Ciociaredragten for 14 dage – 60 b.
24. Modell Antonio – 40 b.
27. kiøbt 2 Unzer Ultramarinaske 50 b.
30. Ankom Hr. Lund96 og Hr. Leger97 til Rom –

Februar 1816

1. Afsendt Brev til Hr. Clemens, Møller og Bagge98 – og et til Akademiet –
bekomet paa Vexelen paa 225 Mk
Hamb. Banco 74 Scudi 25 Baiok
12. kiøbt en Dug – 3 p. 50 b.
17. Løverdag begyndte Carnevalen
17. 18. og 19. meegen stærk Kulde og Frost
20. Brev fra Hr. Malling – 28 b.
23. en Unze pourgert Gumigut 50 b.
27. betalt til Gr. Baron Brown paa Hr. Mallings Forlangende 12 Scudi for Mad. Cabot –
sidste Dag Carneval, til et Bal – 1 p. 82½ b.
29. sendt Brev til Hr. Malling99

Martii 1816

5. Endt Skizzen Moses med Tavlerne100
6. for et Par Støvlesoler – 60 b.
7. kiøbt 6 Unzer Ultramarinaske 1 p. 40 b.
19. reiste Brødrene Knutzen101 fra Norge
herfra –
22. Brev fra Hr. Clemens med en Anviisning paa en Sum af 1100 Mk Hamb.
Banco til Reisen og Medailler 55 b.
Brev fra Hr. Hetsch – 28 b.
23. sendt Anviisningen paa Pengerne til Senn Guebhardt & Comp, i Livourno afsendt et Brev til Hr. Malling102

Aprill 1816

1. Ankom Brev fra Senn Guebhardt i Livourno med Anviisning paa Penger –
2. været hos Schultheis for 1100 Mk Hamb.
Banco, 380 Scudi 47 bajok
kiøbt en Unze Ultramarin af den slettere for – 6 p.
og et Pund Terre de Casel 2 p. 40 b.
3. Et Par nye Skoe – 1 p.
regalo M – 2 p. 50 b.
kiøbt en Deel Penseler for 1 p. 60 b.
5. bekomet en skiøn Foræring af Kobberstik af Hr. Thorwaldsen
6. kiøbt for Hr. G.R. Bulow103 en Samling af 645 Stk antike Myndter for – 20 p.
med de 1100 Mk Banco var der 60 Scudi iberegnet til Myndters Indkiøb. Resterer 40 Sc.
kiøbt 4 Stk Sepia og to halve Stk Bister for – 1 p.
7. et Par nye Halvstøvler 30 p.
9. betalt for Kassen og Rullen til Maleriet 4p. 50 b.
kiøbt 3 Par fiine hvide Strømper 3 p. 35 b.
og tre Par grovere for – 2 p. 55 b.
et Par Knæspænder – 20 b.
et Par sorte Silkestrømper 1 p. 80 b.
13. kiøbt tvende Kort af Rom 80 b.
en nye Tegnebog 40 b.
for at lade to Boger indbinde 40 b.
19. Imodtog Brev fra Clemens Møller og Bagge – 28 b.
23. Indpakket det store Malerie og fleere smaae og en Deel Kobberstik, og henved et u Terre de Cassel –
27. Sendt et Brev bort til Clemens, Møller og Bagge104
kiøbt et Stykke graadt Kasimir til et Pantalon 7 p. 50 b.
og graadt Kastor til en Kjole 11 p. 25 b.
Skræderløn med alting for begge Deele – 4 p. 90 b.
for 2 u Spansk Sortkridt – 2 p.
for 4 Dusin Penseler til Stub 80 b.
2 smaae Hængelaas til Kuferten 80 b.
et Par nye Skoe og et Par Støvlesoller 1 p. 70 b.

May 1816

2. Giorde en liden Afskeeds Reise til Albano, Ariccia, Ginzano, Nemi, Grotta Ferrata, og Frascati i selskab med Hr. Leger og Hr. Walkhof105 tilbage igien den 4 om Aftenen.
8. bestilt mit Reisepas, og ladet mig give et Kreditbrev paa 100 Piaster af Schultheis til at hæve enten i Florenz, Bologna eller Venedig.
9. bekomet mit Reisepas fra Politiet i Rom. Taget Afskeed med Museum Pio Clementinum, og været om Aftenen til et Afskeedsgilde hos Gaertner106
10. Ladet Passet paategne af den Østrigske, og den Baierske Minister, og antaget en Viturin til Peruggia, for 7 Scudi par tete
11. Reiste de Herrer Gaertner, Röster,107 Fromel,108 og Ohlmüller109 til Neapel og Sicilien, ledsagede dem til Porta St. Giovani
kiøbt Perler for 16 ½ paul
afsendt et Brev til Prinds Christian110
12. May Endte Hr. Thorwaldsen min Buste.111
En meeget skiøn Afskeedssmaus, foranstaltet af Hr. Lund, hvorved de fleste af de tydske Konstnere beærte os ved deres Nærværelse –
for at lade Kufferten plombere betalt 6 paul
Drikkepenger 5 poul [, ] om Aftenen betalt Madam Butti de sidste Maanedspenger 14 Scudi 82 bai
5 paul til den gamle
8 paul til Antonio, 10 paul til Sigra Geltrude, 10 paul til Børnene.
[nyt dagbogsbind]
13. Klokken 6 om Morgenen forlod Rom i Selskab med Hr. Berger,112 og Hr. Friedländer Chirurg.113 Hr. Thorwaldsen, Hr. Lund, Leger, Haselgreen,114 Byström115 og mange fleere ledsagede os ud til Neros Støtte. Vi gik over Bacano, Monte Rosi, Neppi til Civita Castellana.
14. over Otricoli Narni til Terni. Om Eftermiddagen en Fodreise ud til det forunderlige skiøne Vandfald.
15. fra Terni over det høye Bjerg la Somma til Spoletto, saae den skiøne Aquaduct, herlige Egne om Aftenen til Folignio
16. Til Peruggia besaae underveis det skiøne Kloster i Asisi, af St. Francesco, som er en meeget mærkværdig Bygning. I Peruggia findes fleere skiøne gamle Kierker, nogle af de bedste Malerier af Pietro.116 Il Cambio er det mærkværdigste, og et lidet Kapel ved Siden gandske udmerket og decoreret af ham – Betalt Viturinen fra Rom til Perugia 7 Scudi
19. Søndag forlode vi Peruggia passerte forbi den skiøne Lago di Trasimeni og den Pavelige Douane, ved den første florentinske bleve vi stærkt visiteret, om Aftenen til Castiglione
20. derfra forbi Arezzo hvor vi besaa den skjøne Domkirke, og et stort Malerie af Benvenutti117 forestillende Judith, om Aftenen til Montevarchi, en herlig Egn deromkring.
21. Derfra igiennem Linciso til Florenz, hvor vi ankom om Eftermiddagen Kl 5 – Vi besaae i Florenz de fleste Mærkværdigheder.
betalt Viturinen fra Peruggia til Florenz 6 Scudi
25. May afsendt et Brev til Hr. Clemens med Anmodning om 50 Specier med Addrese til Berlin.
27. Tiltraadt en liden Reise i Sælskab med Hr. Berger og en ung Kjøbmand fra Sveitz Hr. Tobler, ned til Pisa hvor vi ankom end samme Aften
28. besaa vi den skiøne Domkirke il Batesterio il Campo Santo, og det underlige Taarn, høyst mærkværdige Ting.
Om Middagen reist fra Pisa, forbi dets Bade til Luca derfra over Pistoya, Prato til Florenz hvor vi ankom om Aftenen den 29. efter den behageligste og skiøneste Reise.

Juni 1816

1. Efter et behageligt Ophold i Florenz afreist derfra Løverdag d. 1. Juni kom om Middagen til le Mascere om Aftenen til til Scarico Casino oppe paa Apeninerne, hvor vi Sildig bleve visiteerte af de Pavelige Douaniers i det Bolognesiske.
2. Pindsedag ankom vi til Bologna om Middagen Kl. 1.
Imellem Scarico Casino og Bologna har man fleere skiøne Udsigter imellem Apeninerne paa nogle Steder seer man det Adriatiske Hav.
betalt Viturinen en saakaldt Polastro118 5 Scudi
3. Hævet i Bologna efter en Anviisning af Schultheis paa 100 Scudi den Somma 98 Scudi hos Felix Levi. Beseet fleere Malerier og Mærkværdigheder. Reisen fra Florenz til Pisa og tilbage kostede ialt – 8 Scudi
4. betalt til Lejetjenerne 1 – 1½ p.
og for Logie Spise for 2 Dage 11½ frank fra Bologna over Modena Carpi til Novi [, ] slap godt fra Douanen
5. fra Novi over St. Benedetto, her i Nærheden passerte vi over Pofloden og ankom henved Kl 2 til Modena, fra Carpi til Modena gik Veien bestandig gennem Marker og Moser overstrømede med Vand af Poflodens Udtrædelser
I Mantoua som er en meeget stærk Fæstning, besaae vi II Palazzo del T, med Malerier af Julio Romano
6. Henimod Middag toge vi fra Mantoua og ankom om Aftenen til Verona, som ligger ved Foden af Tyroler Bjergene, betalt Veturinen fra Bologna til Verona 42 frank
7. I Verona besaae vi det skiøne Amphiteater og fleere Kierker, men det regnede stærkt den heele Dag.
8. Løverdag om Morgenen forlode vi Verona med Tyrolsk Viturin fra Saturn kom over Peró og om Aftenen igiennem skiøne Egne til Roveredo
9. Pindsedag, fra Roveredo, altid igienem skiøne Biergegne ved Siden af Etschfloden, om Middagen til Trento om Aftenen til Saturn, et smukt Sted, hvor vi bleve meget vel beværtete, her begynder man at tale tydsk.
10. Derfra, om Middagen til Bozen, en skjøn lille Stad, her udmærker alting sig ved Reenlighed og Orden, om Aftenen til Folkman
11. Derfra over Brixen en smuk lille Stad til Sterzingen om Aftenen, hvor vi blev overmaade vel beværtede, fra Verona hertil bestandig himelhøye Bierge – og ved Siden af Etschfloden, som man forlader ved Bozen og finder en anden der Eisak kaldet, som har sit Udspring oppe paa Brenner.
12. fra Sterzingen over det høye Bierg Brenner hvor Veyen dog altid gaaer igienem en Dal, der laae endnu overalt Snee i Grøvterne, om Eftermiddagen til Inspruk Hovedstaden i Tirol, en meget smuk og levende Stad med skiøne Huse, Kirker, Spazeergange og Broer, Beliggenheden er deilig, den er omgiven med himmelhøye Bierge med evig Snee paa Spidserne. I Korskirken findes fortrefeligt arbeidede Statuer i Bronze, af de gamle Hertuger af Habsburg.119
13. Var det Corpus Dominus Festen, Prosessionen blev med al Orden, udført med Pragt og Høytidelighed, henved Klokken 11 forlode vi Inspruk, og leede meeget af Heede ved Opgangen over det høye Bierg Seefeldt. Natten i Mittenwald.
14. til den skjønne Egn ved Wattersee hvor vi spiiste en herlig Ret Fisk, og drak for første Gang Øl og Brændevin, giorde en liden Tour i en Baad omkring paa den skiøne Søe. Passeerte siden igienem store Granskove, og smukke flade og veldyrkede Kornmarker, og ankom om Aftenen til Wolfertshausen en kion lille Landsbye.
15. Ankom vi da omtrent Klokken 9½ til den smukke Stad München
betalt Veturinen fra Verona til München
hver 6½ Louis
kiøbt Penseler for 4 6
i Lod Kraplak 1 30
Cochenille Lak 4
Blyantspenne 48
17. besaae vi Galleriet –
18. beseet Konstakademiet i München som er meget vel indrettet –
19. besøgt dHr Malere Langer Fader og Søn,120 talentfulde Konstnere, besøgt Biblioteket, seet skiøne Værker, nogle mærkværdige Bønnebøger hvoriblandt Albert Dürers.121 Vel imodtaget hos Hr. Bygningsintendant Gaertner122 og Architect Klump.123
beseet Galeriet, Elfenbeensarbeiderne, været ude i Scheisheim (hvor der findes en talrig Maleriesamling af den tydske Skole) med Hr. Gaertner og Familien, taget Afskeed med dem om Aftenen
20. forlode vi München om Aftenen til Mainburg.
21. over Anspach til Regensburg hvor vi ankom Kl. 1½ Eftermiddag, Regensburg er en ret smuk Stad ved Donaustrømmen. med en skjøn Gothisk Domkirke, den har en ret skjøn Beliggenhed i en Flade, omgiven med frugtbare Høye og fremspringende Klipper, deilige Promenader omkring Staden, man ser endnu tydelige Spor af Krigen 1809.
22. fra Regensburg til Neumark om Aftenen –
kiøbt en Pibe 1 Guiden
en Stok – 48 Kreutzer
et Par nye Støvler 9 Gulden
23. Søndag ankom vi til Nürnberg om Middagen.
Besøgt Hr. Prof. Pfaf124 og Hr. Director Keim125 paa Slottet, hvor vi besaae fleere gamle Malerier – besøgt Albert Dürers Grav. Nürnberg er en smuk stor reenlig gammeldags Stad, der findes nogle meget skiøne Gothiske Kirker betalt Vognen pro Persona 14 Guiden Drikkepenger 2 Guld 42 kr.
24. forlode vi Nürnberg, over Hüboldstein, Pignitz til Baireuth, hvor vi ankom 25. om Aftenen betalt for Vognen fra Nürnberg til Baireuth par tete 9 Gulden
Drikkepenger 1 Gulden
26. ankom ved vedholdende Regn om Aftenen til Hof.
27. En Times Marsch fra Hof passeerte vi den baierske Grændse, om Aftenen til Zwickau, en slet Vey
28. fra Zwickau over Kemritz til Oederau, bestandig paa slette Veye over Bierge og Bagger, i Regnveir
29. Løverdag Regn om Morgene, bedre Vey, ankom henad Klokken 5 Efterm. over Freiburg til Dresden –
betalt for Vognen fra Baireuth til Dresden par tete 3 Louisdor Drikkepenger
par tete 2 Gulden.

Dresden er en meeget skiøn Stad har en deilig Beliggenhed, Broen over Floden er et herligt Værk. Den Bruhlske Have, ved Siden af Elbfloden med dens Casino og nyedelige Udsigt er herligt, besøgt Antik Kabinettet Vaabensamlingen, og Galleriet, fortræffelige Samlinger. Vel imodtaget hos Fru Grevinde Bombelles,126 behageligt Ophold.

Julii 1816

2. om Morgene Kl. 10 forlode vi Dresden, og gik med Posten, over Grossenhain, Elsterwerder, hvor den Preusiske Grændse begynder og hvor vi fik Preusisk Vogn, over Sonnenwalde Lukau Barenth Mittenwald til Berlin, hvor vi ankom Klokken 1 den 4 July, fra Dresden til Grossen Grafenhain, er Egnen frugtbar og vel kultiveeret, derfra til Berlin altid sand, og Granskover –
betalt im Grossen Kaufhaus 5 rth 2 Gr
Logis og alt – Sachsisch
7. En Tour til Charlottenburg med Berger og hans Familie, beseet den afdøde Droningens Monument af Rauch127 beseet Galleriet, beseet Rustkameret beseet det Anatomiske Kabinet været med dHr. Berger i det saakaldte Künstlerverein, men der kom ingen, da det var et overordentligt Tordenveir.
8. hævet 120 Preusiske Dalere paa en Vexel af Mayer & Trier, maatte først lade den stemple – kostede 8 Groschen
10. Indskrive paa Posten 1 r 22 Groschen
Overfragt 2 r 6 Gr
Fehrbelin 1 r 3 gr
Kyritz 1 r 12 gr
Perleberg 22 gr
Lenzen 3 r 4 gr
Overfragt 2 r 6 gr
fra Boizenburg 5 4
Drikkepenger fra Altona til Kiel 2 Spez
Pigen paa Eckhof 2 Spez
11. Kl 10 om Morgenen reiste fra Berlin med Posten og ankom den
14. Søndag Kl 12½ til Hamborg lod mit Tøy bringe til Altona hos Frank paa Palmaillie
18. Torsdag om Morgenen Kl. 4 reiste bort fra Altona med Hr. Kamerherre Neergaard,128 ankom endnu samme Aften til Kiel.
19. om Eftermiddagen til Eckhof
20. En behagelig Dag paa Eckhof besøgt Lorenz etc etc –
21. Søndag Afreist med Hr. Kammerherren fra Eckhof til Schlesvig, en skjøn Dag, tog fra Schlesvig til Flensborg med en Postvogn
Postvogn fra Schlesvig til Flensb 3 rdl 38 sk
Drikkepeng. 24 sk
26. Fredag giorde en Tour med Laus Kiøbmand til Blans, fandt de gode Forældre og Sødskende alle i god Stand.
28. Søndag over Hölnis igien tilbage til Flensborg.
29. Hævet en Arvepart af Salig Morbroder, af 57 rdl 16 S.
hos Herredsfoget Bodeker, og sendt den de gode Forældre.

Efter et meeget behageligt Ophold og venlig Imodtagelse af alle gode Venner var det den 1 August om Morgenen Klokken 8 at vi gik ombord paa Hr. Clemensens Jagt, om Middagen seilede vi fra Holnis med en god Vind, om Aftenen forbi Guldsta [,] om Natten og den følgende Dag Storm, om Morgenen Kl. 8 forbi Møens Klint, stærk Storm, og ankrede lykkeligen ved Tolboden i Kiøbenhavn Kl. 5 om Eftermiddagen den 2 August og naaede saaledes lykkelige det kiære Hiem. Gud være lovet.
betalt til Hr. Clemensen 3 rdl
Skibsfolket 1 rdl

Referencer

 1. I manuskriptet er regnskabstallene placeret som »Udgivt« i kolonner under henholdsvis »Paul« og »Bai«. Af typografiske grunde er tallene sat i fortsættelse af teksten og henholdsvis p. og b. tilføjet. Forkortelserne står for møntsorterne paolo og baiocco; senere nævnes scudi, flertal af scudo. i scudo = 10 paoli = 100 baiocchi.
 2. Casa Buti i Via Felice, nuværende Via Sistina 48, hvor Eckersberg boede under hele sit ophold i Rom i samme hus som Thorvaldsen.
 3. Den danske diplomat, baron Herman Schubart (1756-1833), gift med den hollandsk fødte Jacoba Elisabeth de Wieling og bosat i Italien.
 4. Opera af F. Paër.
 5. Opera af F. Paër.
 6. Den franske landskabsmaler Claude Gellée, kaldet le Lorrain (1600-1682), jvf. Eckersbergs omtale af ham i brev 2.
 7. Den italienske maler Vincenzo Camuccini (1771-1844), den betydeligste repræsentant for den akademiske klassicisme i Italien. Han havde en malerisamling af ældre kunst, åben hver søndag, i sit palads i Via dei Greci.
 8. Lucien Bonapartes kunstsamling, der kunne ses i hans palads i Via Condotti.
 9. De italienske malere Guido Reni (1575-1642) og Domenico Zampieri, kaldet Domenichino (1581-1641) udførte to scener af Sankt Andreas’ liv i Capella di S. Andrea ved kirken S. Gregorio Magno.
 10. Den danske arkitekt Peder Malling (1781-1865), som var i Rom i årene 1811-1815 og ligeledes boede i Casa Buti, Via Sistina 48.
 11. Napoleons fødselsdag fejredes hvert år under franskmændenes besættelse af Rom.
 12. Mausoleo di Augusto, hvor der afholdtes dyrehidsninger, såkaldte giostri.
 13. Galleria Corsini.
 14. Den danske forfatter og professor Lauritz Kruse (1778-1839), der i årene 1812-17 var på udenlandsrejse og også opholdt sig i Rom
 15. Løjtnant Frederik Carl Emil Oldeland, der var på udenlandsrejse 1812-14 og i 1813 rejste fra Rom til Paris (Magazin for Rejseiagttagelse, I, Kbh. 1820, p. 337-393).
 16. Brev 1, 2 og 3.
 17. Kobberstikker J.F. Clemens (1748-1831), professor ved Akademiet i København i 1813. Clemens varetog Eckersbergs interesser i Danmark.
 18. Kobberstikker Oluf Olufsen Bagge (1780-1836), der var Eckersbergs gode ven og havde hans lille søn Erling i pleje.
 19. Landskabsmaler og konservator J.P. Møller (1783-1854), Eckersbergs fortrolige. De opholdt sig sammen i Paris, inden Eckersberg rejste til Rom, og Møller vendte tilbage til Danmark.
 20. Den gode moder, 44,5×34 cm. Emil Hannover, C. W. Eckersberg, København 1898, nr. 133. I det følgende henviser Hannover nr. til denne bog.
 21. Tønnes Christian Bruun Neergaard (1776-1824), som Eckersberg var sammen med i Paris. Jvf.: Henrik Bramsen: C.W. Eckersberg i Paris. Dagbog og Breve. 1810-13. København 1947.
 22. Den italienske bankier Giovanni Raimondo Torlonia (1754-1829), hertug af Bracciano.
 23. Den italienske billedhugger Antonio Canova (1757-1822), hvis atelier i den nuværende Via Canova, ligesom senere Thorvaldsens, var en stor seværdighed.
 24. Se note 12.
 25. Forkortelse for navnet på en af de modeller Eckersberg benyttede, Vincenza.
 26. Jvf. Henrik Bramsen op. cit., p. 30 og andre steder.
 27. Erling Eckersberg (1808-1889), Eckersbergs søn af første ægteskab med Christine Rebekka Hyssing.
 28. Carl Wilhelm von Huth (1778(?)-i8i8), søn af officer og statsminister Wilhelm Heinrich von Huth (1717-1806).
 29. Porta Angelica og Villa del Belvedere i Rom (fig. 3). Pen og tusch, 24,5×35 cm. Kunsthandler Arne Bruun Rasmussen, København. Jvf. Knud Voss, Guldalderens Malerkunst. Dansk Arkitekturmaleri 1800-1850, København 1968, p. 48-50.
 30. Den italienske maler og tegner Bartolomeo Pinelli (1781-1835). Der er formodentlig tale om nogle af hans stik af italienske genrescener. »Fortegnelse over endeel Kobberstik,...«, Katalog over Eckersbergs dødsboauktion, København 1854, p. 4,6.
 31. Modellen »Magdalena« (Maddalena). Jvf. Henrik Bramsen, Damen med stråhatten, Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1970.
 32. Ukendt.
 33. Alkyones afskedshilsen til sin bortsejlende ægtefælle (fig. 4). 72,5×48,5 cm. Statens Museum for Kunst. Katalog over ældre dansk malerkunst, København 1970, inv.nr. 1769.
 34. Den danske arkitekt Olaus Peter Gram (1779- 1827).
 35. Forkortelser for Eckersbergs første kone Christine og sønnen Erling, se note 27.
 36. Opera af J.G. Händel.
 37. Eckersbergs værtinde.
 38. Den tyskfødte arkitekt Gustav Friedrich Hetsch (1788-1864) opholdt sig i Rom 1812-1815, hvorefter han tog til Danmark.
 39. Udstillinger af moderne kunstværker afholdtes flere gange i begyndelsen af det 19. årh. i et af paladserne på Capitol.
 40. 2. dec. var årsdagen for Napoleons kejserkroning.
 41. Parti af Colosseum i Rom, 1813. (fig. 7). Bly, pen og akvarel. 24,9×25,6 cm. Den kgl. Kobberstiksamling, Knud Voss op.cit., p. 62. Ligeledes dateret 1813 er en tegning med motiv fra Villa Borghese (fig. 9), også i Kobberstiksamlingen, se Møde med Italien, Thorvaldsens Museum 1971, kat. 113.
 42. John Brown (1738-1821), nordmand bosat i Rom, kaldet baron p.g. a. italienernes udtale af hans navn. Jvf. brev 7 og 9.
 43. Prospekt af Mars Vainqueur (Mars Ultor-templet på Augustus Forum) (fig. 12). 43×33,5 cm. Hannover nr. 141.
 44. Joachim Murat (1767-1815), konge af Neapel 1808.
 45. Canne er et gammelt italiensk mål på lidt over en meter.
 46. Cecrops døtre. Skitse, olie på lærred. 22×17 cm. Ny Carlsberg Glyptotek, Katalog over Malerier og Tegninger, København 1961, nr. 783.
 47. Den 21. marts 1800 blev Gregorio Barnabas Chiaramonti (1742-1823) kronet som pave under navnet Pius VII. I 1814 har man fejret denne dag, da paven kort tid forinden var blevet løsladt fra sit fangenskab i Frankrig og nu var på vej mod Rom, hvortil han kom d. 24. maj
 48. Ulysses’ hævn på frierne, 1814 (fig. 14). Olie på lærred. 24,5×43 cm. Den Hirschsprungske Samling, København 1972, kat. nr. 106.
 49. Eckersberg har besøgt Palazzo del Quirinale på Monte Cavallo for at beundre udsmykningen til ære for Napoleon. Til en af salene havde Thorvaldsen udført Alexanderfrisen.
 50. Den ene af Cecrops døtre. Formodentlig det fragment som er omtalt hos Hannover nr. 142: Kvindehoved i profil, 23,5×20,5 cm.
 51. Skitse til Cecrops døtre. Jvf. brev 8.
 52. Brev 10, 11 og 12.
 53. Kvinderne med englen ved Christi grav, Sem Kirke, Vestfold, Norge. Hannover nr. 152. Købt af grev Wedel Jarlsberg.
 54. Moses lader Det røde Hav træde tilbage og Faraos hær oversvømmes (fig. 15). 1813-16. Olie på lærred. 203,5×2.83,5 cm. Statens Museum for Kunst, inv.nr. 327, Hannover nr. 157.
 55. Portræt af Bertel Thorvaldsen i San Luca Akademiets ordensdragt (fig. 1). 90,5 X 74 cm. Kunstakademiet, København. Hannover nr. 147.
 56. Brev 13 og 14.
 57. Formodentlig skitse til Papirius og hans moder (fig. 16). Privateje, Hannover nr. 137, omtalt i Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1970, p. 46.
 58. Studie til altertavlen omtalt i note 53.
 59. Brev 15 og 16.
 60. Jvf. Henrik Bramsen, Damen med stråhatten, Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1970, p. 38 fl’.
 61. Kan muligvis være den af G.P. Bellori og G. S. Bartoli udgivne »Columna cochlis M. Aur. Antonio dicata«, Rom 1704.
 62. Pinelli udgav 1813 »Raccolta di undici soggetti di Amorini dipinti a fresco da Giulio Romano nel Palazzo della Farnesina …«. Disse fresker regnes nu ikke for at være af den italienske maler og arkitekt Giulio Romano (1499-1546), men af Baldassare Peruzzi (1481-1536).
 63. Hannover nr. 153.
 64. Den franske maler Lethiére, egentlig Guillaume Guillon (1760-1832), der var direktør for Académie de France i Rom 1807-17.
 65. Formodentlig den tyske maler og raderer Adolf von Heydeck, kaldet Poussin-Heydeck (1787-1856), som opholdt sig i Rom 1813-1820.
 66. Se note 54.
 67. Formodentlig den tyske maler og billedhugger Martin Wagner (1777-1858), som opholdt sig i Rom fra 1804 til sin død. Han arbejdede sammen med Thorvaldsen.
 68. Brev 17 og 18.
 69. På denne udflugt udførte Eckersberg antagelig tegningerne fra 1815, nr. 326-28 i »Fortegnelser over en Samling af Malerier, Skizzer og Haandtegninger …«, katalog over Eckersbergs dødsboauktion, 17.januar 1854.
 70. To malerier med dette motiv kendes, et i Statens Museum for Kunst (30,5×39,5 cm, inv. nr. 721) og et forstudie i Nationalmuseum Stockholm (fig. 20) til det langt senere udførte med figurer (se Knud Voss, op.cit., p. 56-60).
 71. En bygning i den romerske Campagne (fig. 21). 27,5×31,5 cm. Statens Museum for Kunst, inv. nr. 720, Hannover nr. 157. Deponeret i Sorø Kunstmuseum.
 72. Adskillige malerier med dette emne kendes: Et parti af det indre af Colosseum. 34×35 cm. Statens Museum for Kunst, inv. nr. 1776, Hannover nr. 158; samme motiv, i forgrunden en gående munk, 24,5×37 cm., Hannover nr. 159; samme motiv, en kapuciner prædiker, 28,5×25,5 cm., Hannover nr. 187; samme motiv, 32×25,5 cm., Thorvaldsens Museum, inv. nr. B405 (fig. 5). Endvidere kan der måske være tale om Udsigt gennem tre buer i Colosseums tredje stokværk (fig. 22), 32×49,5 cm., Statens Museum for Kunst, inv. nr. 3123, Hannover nr. 185 eller to andre malerier med motiver fra Colosseum, Hannover 186 og 189.
 73. Se note 72.
 74. S. Agnese fuori le mura (fig. 23). Olie på lærred. 32×50 cm. Statens Museum for Kunst, inv. nr. 723, Hannover nr. 160.
 75. Parti af kirken S. Lorenzo fuori delle mura (fig. 25). Den Hirschsprungske Samling, kat. 1965, nr. 108, Hannover nr. 161.
 76. Brev 19.
 77. Slægtning til Captajn von Huths hustru (jvf. brev 25).
 78. Moder til von Huths italienske hustru (jvf. brev 25).
 79. Mancia, det italienske ord for drikkepenge.
 80. Brev 21 og 22.
 81. Brev 23.
 82. Jvf. Henrik Bramsen, Damen med stråhatten. Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1970, p. 38ff.
 83. Narcissus. 45×56 cm. Kammerherre C.C. Scavenius, Klintholm. Hannover nr. 162.
 84. Giuseppe Vasi: Itinario istruttivo di Roma. Første udgave 1763, senere genudgivet adskillige gange af sønnen Mariano Vasi.
 85. Brev 24 og 25.
 86. Klostergården ved St. Paul. 33,5×44 cm. Hannover nr. 163.
 87. Efter Eckersbergs død arvede datteren Emilie ringen. Den skænkedes 1937 til Thorvaldsens Museum (inv. nr. N223). Motivet på gemmen er identisk med Thorvaldsens relief, Amor og Bacchus, Thorvaldsens Museum, inv. nr. A797.
 88. Brev 26 og 27.
 89. Antagelig »Romanum Museum sive Thesaurus erudite antiquitatis … opera, et studio Michaeli Angeli Causei«, I-II, Rom 1746.
 90. En romersk tigger (fig. 27). Thorvaldsens Museum, inv.nr. B211. Hannover nr. 165.
 91. Grosserer Knutzen er formodentlig identisk med den norske købmand Jørgen von Cappelen Knudtzon (1784-1854), se note 101.
 92. Antagelig brev 21.
 93. De fleste af de af Napoleon bortførte kunstværker blev efter Wienerkongressen tilbageleveret til Italien.
 94. C. i ciociaradragt. 53×47 cm. Hannover nr. 166. Ciociaradragt er betegnelsen for Campagnens landbefolknings påklædning.
 95. Ukendt.
 96. Den danske landskabs- og historiemaler J.L. Lund (1777-1867).
 97. Formodentlig historie- og portrætmaler Johann Leger (1793-1830) fra Altona. Han kom til Rom efter et ophold i København 1810-1814 og sluttede sig til kredsen omkring Nazarenerne.
 98. Brev 29 og antagelig 30.
 99. Antagelig brev 31, dateret 1. marts.
 100. Moses viser det isralitiske folk lovens tavler. Skitse, 28,5×36 cm. Hannover nr. 168.
 101. Thorvaldsens norske ven Købmand Jørgen von Cappelen Knudtzon (1784-1854) og hans yngre broder Hans Carl Knudtzon (1794-1821). Se Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, I, Kbh. 1963, p. 243-255.
 102. Brev 32.
 103. Gehejmeråd Johan Bülow (1751-1828), ejede herregården Sanderumgård på Fyn og var kendt for at støtte kunst og videnskab. Han ejede en stor møntsamling, som i 1827 solgtes på auktion. Se brev 28.
 104. Brev 33 og 34.
 105. Den tyske landskabsmaler Wilhelm Walkhoff (1789-1822), der boede i Rom fra omkring 1815 til sin død.
 106. Den tyske arkitekt Friedrich von Gärtner (1792-1847), der opholdt sig i Rom 1814-1818.
 107. Ubekendt, men kan måske være fejlskrivning for den Rücker, som man fra et stik af C.L. Frommel véd ledsagede de tre andre omtalte på rejsen til Sicilien. Se Hans Geller: Die Bildnisse der deutschen Künstler in Rom, Berlin 1952, p 54, nr. 335.
 108. Den tyske landskabsmaler Karl Ludwig Frommel (1789-1863), der opholdt sig i Rom 1812-1817.
 109. Den tyske arkitekt Daniel Ohlmüller (1791-1839) han opholdt sig i Rom 1815-1819.
 110. Brevet til prins Christian Frederik, senere Christian VIII, findes nu i Rigsarkivet.
 111. Thorvaldsens Museum, originalmodellen inv. nr. A224, i marmor A788 (fig. 29).
 112. Wenzel Berger, kobberstikker, der var i Rom 1815-16.
 113. Den tyske læge, Ludwig Hermann Friedländer (1790-1851), der var i Rom 1815-16. Sine erindringer fra dette ophold udgav han under titlen »Ansichten von Italien …«, I-II, Leipzig 1819-20.
 114. Den svenske maler Gustav Erik Hasselgren (1781-1827), som opholdt sig i Rom 1810-1816.
 115. Den svenske billedhugger Johan Niklas Byström (1783-1848); han var kommet til Rom 1810 og opholdt sig til sin død for det meste her.
 116. Den italienske maler Pietro Vannucci (ca. 1450- 1523) kaldet Perugino.
 117. Den italienske maler Pietro Benvenuti (1769- 1844), som 1803 til domkirken i Arezzo malede det store maleri af Judiths triumf.
 118. Pollastro betyder hanekylling, men må vel være et folkeligt udtryk for en mønt.
 119. En række store figurer af medlemmer af Habsburg-familien udført til kejser Maximilian I’s gravmæle af den tyske billedhuger Peter Vischer den ældre (1460-1529) og flere andre kunstnere.
 120. Den tyske maler og raderer Peter Langer (1756-1824), der i sin kunst var påvirket af J.L. David, og hans søn Robert Langer (1783-1843), som havde været elev hos David.
 121. Kejser Maximilian I’s bønnebog med illustrationer af bl.a. Dürer; den opbevares nu i Bayerische Staatsbibliothek, München.
 122. Den tyske arkitekt Andreas Gaertner (1744-1826), udnævnt som Hofbauintendant i München 1804.
 123. Den tyske arkitekt Karl Klumpp den ældre (1785-1852).
 124. Ukendt.
 125. Antagelig den bayerske byggeinspektør Franz Xaver Keym (1771-1855).
 126. Ida Brun (Adelaide Caroline Johanne), datter af storkøbmanden Constantin Brun og Friederike Brun, gift 1816 med den østrigske diplomat, grev Louis Philippe de Bombelles, der var af fransk familie. Kort efter vielsen forflyttedes han til Dresden, hvor Ida sluttede sig til ham i maj 1816, kort før Eckersbergs besøg.
 127. Den tyske billedhugger Christian Daniel Rauch (1777-1857), der 1810 fik bestilling på et gravmonument for dronning Luise af Preussen. Udførelsen strakte sig over flere år.
 128. Kammerherre Jens Peter Bruun Neergaard (1764-1848) til Eckhof, broder til T.C. Bruun Neergaard, se note 21.

Sidst opdateret 14.08.2020