Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1511 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Odense

21.3.1816 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hr. Etatsraad Hansen! Vedlagte Brev til Academiet indeholder min Undskyldning fordi jeg iaar ej kan indfinde mig til den højtidelige Forsamling. De vil ej omtvivle hvormegen Overvindelse det har kostet mig at fatte den Beslutning, som jeg veed vil være Dem og Academietukier, men foruden de anførte Grunde have ej mindre tratende[?], ja selv oeconomiske Grunde , bevæget mig dertil Jeg haaber imidlertid til Sommer at indhente hvad jeg nu saareugierne forsømmer og oftere at deeltage i Academiets Forsamlinger.Lærebøgerne og de af samme afhængende Examiner er en Gienstand som visseligenmaaetilendebringes
Om Concoursens Udfaldventer jeg Underretning men af Malerne venter jeg ej stort denne gang. Architecterne vil derimod vist udmærke sig i deres Fag
Jeg haaber at oeconomiske Grunde ej har indskrænket Fund. § 54 lydende

Kan end ej meget ventes til Udstillingen noget vil det dog indbringe i Academiets Kasse
Baden glemmer vel ej hæderligen at omtale den afd. Müller og Neuhausen, hvilken har givet saa godt til Academiets Bedste!
Clemens’s Værelser ere vel i færd med at istandsættes? Troe nu blot ej at nogen Lunkenhed i mit Sindelag har bidraget til min Udeblivelse sandelig det vilde være umueligt for mig med mindre Interesse end sædvanlig at tænke paa og handle for Academiet, allerhelst naar det haver Dem til Directeur, med hvem jeg saa gierne arbejder og virker til fælles Maal
Om Værelserne ere indkomne tre Ansøgninger fra Lærerne, som alle troe at være de mest berettigede og dernæst fra Hornemann ogFritsch, som nok virkeligen ere det –
Jeg nævner mig HrEtatsraad og Directeur Hansen Deres

forbundne og velvillige
Christian Frederik

Odense d. 21 Marti 1816

Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering
m30A, nr. 39
Emneord
Kunstakademiets boliger · Kunstakademiets udstillinger
Personer
J.F. Clemens · C.D. Fritzsch · Christian Horneman
Sidst opdateret 23.01.2014 Print