Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1512 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

22.3.1816 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.
Thorvaldsen er glad for at have modtaget brev fra både prins Christian og C.F. Hansen, der begge inviterer ham til Danmark for at arbejde med de kongelige bygninger. Thorvaldsen kommenterer Råd- og Domhuset og Christiansborg Slot, som C.F. Hansen har tegnet i København. Han ser frem til at arbejde i Danmark. Endvidere fortæller Thorvaldsen, at han ikke foreløbig er i stand til at tage afsted, da han har en del arbejdsopgaver, som skal være færdige til sommer.

Se original [Translation]

Rom den 22de Marts 1816

Høystærede Herr Etatsraad;

Med usigelig Glæde har jeg imodtaget Deres meget Venskabelige Brev, og samme Tiid tillige et fra Hans Høyhed Prinds Christian og et fra den Kongelige Bygningskommission, hvorved der gjøres mig de mest hædrende og skjønneste Indbydelser til at gjøre en Rejse til Fædrenelandet; for der at overtage flere Arbejder til de nye og under Arbejde staaende Kongelige Bygninger, som jeg sandeligen ikke kan Ansee, uden med den inderligste Følelse af Taknemlighed og Erkjendtlighed. –

Deres sjeldne Fortjenester Høystærede Herr Etatsraad som sand Konstner, Deres reene danede Smag, Deres dybe Kundskaber i det Theoretiske saavel som det Practiske ere allmindelige bekjendte, og det maa glæde enhver ædel Dansk, at besidde en Mand i Dem værdig til at opføre de første Bygninger i Staten. Deres Mesterværker; det nye Raad og Domhuus. og Christiansborgsslot, kjender jeg vel kun af Tegninger men jeg har ikke uden største Fornøyelse seet og beundret dem, disse Mesterværker vil sikkert som de Fortjener, saavel for Nutiiden som Efterværden altiid udgjøre Dannemarks Ziir og Stolthed. De Høystærede Ven, tillige med H: H: Prinds Christian og den Kongelige Bygningskommission, i Hans Majestæts Navn beviiser mig den mest udmærke Ære, i det De finder mig værdig, ogsaa at bidrage til disse skjønne Værkers Fuldendelser, for mig, kunde intet have noget mere tillokkende, eller fremskynde mine bestræbelser mere, end at gjøre mig denne store Tillid fortjendt.

At Tiltræde Rejsen saa snart som mueligt til mit kjære Fødeland som saa længe var mit eneste Ønske, og hvortil Omstændighederne nu saavel forener sig, vil nu være min en[e]ste Omsorg, men nødvendigt og uundgaaeligt vil det blive for mig e[n]dnu at opsætte den endnu for denne Sommer. Flere Arbejder som i saa lang Tiid kun har ma[n]glet den sidste Haand, formeedelst de mange nye Bestillinger jeg i den senere Tid har bekommet, har jeg forpligtet mig til at levere færdige denne Sommer, som jeg ogsaa ønsker for derved desbedre at vinde den Tiid der maatte behøves, uden at være nødt til at haste for meget med Tilbagerejsen til mine mange andre Forretninger her i Rom. De nyere bestilte Arbejder kan da beqvemt blive avanseret i Marmor medens min Fraværelse. Jeg agter desuden ikke heller at antage flere nye Bestillinger førend min tilbagekomst i Rom, des ubundnere, at kunde Afrejse herfra saa sna[r]d som muligt neste Vinter. Jeg har ogsaa tilskrevet Hans Høyhed Prinds Christian, og den Kongelige Bygnings Kommission og underrettet disse om samme Gjenstand.
Endeligen følger mine bedste Ønsker Høystærede Hr Etatsraad for Deres Vel, og jeg har med den største Høyagtelse og Hengivenhed den Ære stedse at forblive Herr Etatsraadens forbundneste og

ydmygste Tjener

A Thorvaldsen

P.S.
Herr Eckersberg formælder sig Hr. Etatsraaden helset. Det hengivneste og varmeste Ønske snarest muligt at see Dem glæder os begke. Det gjør mig usigelig undt ikke at kunde Rejse med denne Gode og fortreffelige Konstner

Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering
m28A I, nr. 6
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Råd- og Domhuset · Danmarksopholdet 1819-20
Sidst opdateret 07.10.2014 Print