The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1511 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Odense

21.3.1816 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Hr. Etatsraad Hansen! Vedlagte Brev til Academiet indeholder min Undskyldning fordi jeg iaar ej kan indfinde mig til den højtidelige Forsamling. De vil ej omtvivle hvormegen Overvindelse det har kostet mig at fatte den Beslutning, som jeg veed vil være Dem og Academietukier, men foruden de anførte Grunde have ej mindre tratende[?], ja selv oeconomiske Grunde , bevæget mig dertil Jeg haaber imidlertid til Sommer at indhente hvad jeg nu saareugierne forsømmer og oftere at deeltage i Academiets Forsamlinger.Lærebøgerne og de af samme afhængende Examiner er en Gienstand som visseligenmaaetilendebringes
Om Concoursens Udfaldventer jeg Underretning men af Malerne venter jeg ej stort denne gang. Architecterne vil derimod vist udmærke sig i deres Fag
Jeg haaber at oeconomiske Grunde ej har indskrænket Fund. § 54 lydende

Kan end ej meget ventes til Udstillingen noget vil det dog indbringe i Academiets Kasse
Baden glemmer vel ej hæderligen at omtale den afd. Müller og Neuhausen, hvilken har givet saa godt til Academiets Bedste!
Clemens’s Værelser ere vel i færd med at istandsættes? Troe nu blot ej at nogen Lunkenhed i mit Sindelag har bidraget til min Udeblivelse sandelig det vilde være umueligt for mig med mindre Interesse end sædvanlig at tænke paa og handle for Academiet, allerhelst naar det haver Dem til Directeur, med hvem jeg saa gierne arbejder og virker til fælles Maal
Om Værelserne ere indkomne tre Ansøgninger fra Lærerne, som alle troe at være de mest berettigede og dernæst fra Hornemann ogFritsch, som nok virkeligen ere det –
Jeg nævner mig HrEtatsraad og Directeur Hansen Deres

forbundne og velvillige
Christian Frederik

Odense d. 21 Marti 1816

General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 39
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Residencies · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Exhibitions
Persons
J.F. Clemens · C.D. Fritzsch · Christian Horneman
Last updated 23.01.2014 Print