Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7878 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

København.

Afsenderinfo

Ingen.

5.1.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Modtagersted

København.

Modtagerinfo

Tilskrift: Til Hr. Conferentsraad Collin / Hr. Professor Clausen / Hr. Professor Thiele

Resumé

Kommentarerne til denne brevafskrift er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Afskrift

Som jeg hører, har Hans Majestæt nu skriftligen gjentaget, hvad han for 8 Dage siden var saa naadig at meddele mig, nemlig at Han skjenker til Locale for mine Kunstsager den Bygning, som ligger bagved Christiansborg Slotskirke, bestaaende af to Sidefløie og eet Endepartie. Jeg modtog min Konges Tilbud med Glæde og Taknemmelighed, og hvad jeg saaledes sagde til Hans Majestæt og til Kunstacademiets høie Præses, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian, saavelsom til alle mine Venner, som derom have talt med mig, det beder jeg Dem, mine Herrer! at De ufortøvet ville, paa mine Vegne, foredrage saavel for Deres gode Colleger i Committeen, som for den ærede Magistrat og Stadens deputerede Borgere. Jeg miskjender sandelig ikke den Iver og gode Villie, som besjæler nogle af mine Velyndere, idet de ønske et andet Locale, end dette, som jeg er fuldkommen tilfreds med, men det skulde smerte mig, om der derved skulde gives Anledning til den allermindste Yttring til Hans Majestæt eller til det Offentlige, hensigtende til at forandre hiin Kongelige Beslutning. Mit Ønske for mine Kunstsager er nærved at opnaaes. Fundamentet er, ved denne kongelige Gave, nu lagt; Udførelsen kan, ved de af mine Landsmænd og Medborgere allerede ydede velvillige betydelige Bidrag, som jeg erkjendtligen paaskiønner, og ved det Tilskud, som der kan ventes fra denne Stads Øvrighed, der allerede har givet mig umiskjendelige Prøver paa deres Hengivenhed, ikke længe udeblive.
Min Alder, min Kunst og mit Helbred fordrer Ro og Fred, og disse mig vigtige Goder vil Ingen, som har mig kjær, forstyrre!

Kjøbenhavn, den 5. Januar 1839. Med Høiagtelse
Thorvaldsen.
Generel kommentar

Brevet er stilet til Jonas Collin, H.N. Clausen og J.M. Thiele, der alle sad i Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum.

Som det fremgår, er brevet en afskrift af et originalbrev, hvis opholdssted ikke kendes.

Arkivplacering
m28, nr. 88
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist NN
Thiele
Gengivet hos Thiele IV, p. 94-95.
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
H.N. Clausen · Jonas Collin · Just Mathias Thiele
Sidst opdateret 17.05.2016 Print