Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9327 af 10246
Afsender Dato Modtager
Johan Christian Theodor Bayer [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med utydeligt præg.

6.6.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København, antagelig videresendt til Nysø

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne! / Herr Conferentsraad Thorvaldsen! St: af D: og D:M: / samt Ridder af flere udenlandske Ordner, / Directeur ved Kunstacademiet / i / Kjøbenhavn.
Tilskrift: Høivelbaarne / Herr Conferentsraad Thorvaldsen, St: af D: og D:M: etc.

Resumé

Bayer beder Thorvaldsen om at købe en tegning, han har udført, for det beløb, som billedhuggeren måtte finde passende. Han tør ikke drømme om, at tegningen bliver indlemmet i Thorvaldsens berømte malerisamling.

Se original

Kjøbenhavn den 6te Juni 1843

Det er med Tillid til Herr Conferentsraadens almeen bekjendte Godgjørenhed imod unge Kunstnere, at Undertegnede, Søn og Elev af Blomstermaler Bayer, herved underdanigst vover at tilstillee Deres Høivelbaarenhed den hermed følgende Tegning, med Bøn om, naadigst at ville afkjøbe mig samme.

Da det ikke er Haabet om, at see mit Arbeide optaget i Herr Conferentsraadens verdensberømte Maleri=Samling, der ligger til Grund for denne min Dristighed, men alene Ønsket om, at opnaae en liden Erstatning for den paa Stykket anvendte Tid og Flid, saa henstiller jeg lige underdanigst – saafremt Tegningen maatte finde høigunstigst Antagelse – Honorarets Størrelse til Deres Høivelbaarenheds naadigste Bestemmelse.–

Med Høiagtelse
underdanigst
Theod: Bayer!

Generel kommentar

Det vides ikke, om Thorvaldsen købte tegningen af Bayer, da den ikke er identificeret hverken i hans maleri- eller tegningssamling. Imidlertid var billedhuggeren kendt for at hjælpe kunstnere i pengenød ved at købe værker af dem. Se evt. hertil referenceartiklerne Thorvaldsens malerisamling – en samling med en særlig udeladelse og Thorvaldsens in Italien gesammelte Gemälde, samt emneordet Thorvaldsens Malerisamling.

Arkivplacering
m25 1843, nr. 25
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Thorvaldsen som mentor for andre kunstnere · Thorvaldsens malerisamling · Thorvaldsens tegningsamling
Sidst opdateret 26.03.2020 Print