The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9327 of 10246
Sender Date Recipient
Johan Christian Theodor Bayer [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med utydeligt præg.

6.6.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København, antagelig videresendt til Nysø

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne! / Herr Conferentsraad Thorvaldsen! St: af D: og D:M: / samt Ridder af flere udenlandske Ordner, / Directeur ved Kunstacademiet / i / Kjøbenhavn.
Tilskrift: Høivelbaarne / Herr Conferentsraad Thorvaldsen, St: af D: og D:M: etc.

Abstract

Bayer asks Thorvaldsen to buy one of his drawings for a sum, which the sculptor finds suitable. He dare not dream that the drawing will be incorporated in Thorvaldsen’s famous collection of paintings.

See Original

Kjøbenhavn den 6te Juni 1843

Det er med Tillid til Herr Conferentsraadens almeen bekjendte Godgjørenhed imod unge Kunstnere, at Undertegnede, Søn og Elev af Blomstermaler Bayer, herved underdanigst vover at tilstillee Deres Høivelbaarenhed den hermed følgende Tegning, med Bøn om, naadigst at ville afkjøbe mig samme.

Da det ikke er Haabet om, at see mit Arbeide optaget i Herr Conferentsraadens verdensberømte Maleri=Samling, der ligger til Grund for denne min Dristighed, men alene Ønsket om, at opnaae en liden Erstatning for den paa Stykket anvendte Tid og Flid, saa henstiller jeg lige underdanigst – saafremt Tegningen maatte finde høigunstigst Antagelse – Honorarets Størrelse til Deres Høivelbaarenheds naadigste Bestemmelse.–

Med Høiagtelse
underdanigst
Theod: Bayer!

General Comment

Det vides ikke, om Thorvaldsen købte tegningen af Bayer, da den ikke er identificeret hverken i hans maleri- eller tegningssamling. Imidlertid var billedhuggeren kendt for at hjælpe kunstnere i pengenød ved at købe værker af dem. Se evt. hertil referenceartiklerne Thorvaldsens malerisamling – en samling med en særlig udeladelse og Thorvaldsens in Italien gesammelte Gemälde, samt emneordet Thorvaldsens Malerisamling.

Archival Reference
m25 1843, nr. 25
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Thorvaldsen as Mentor for Other Artists · Thorvaldsen's Collection of Paintings · Thorvaldsen's Collection of Drawings
Last updated 26.03.2020 Print