Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 608 af 10246
Afsender Dato Modtager
C.F. Hansen [+]

Afsendersted

Altona

9.3.1807 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

C.F. Hansen foreslår, at statuerne af Solon og Lykurgos til Københavns Råd- og Domhus kan udføres i sandsten i stedet for marmor. Hansen er enig i valget af motiver til reliefferne og frontonen til Råd- og Domhuset. Hansen vil sørge for, at Thorvaldsen får forskud udbetalt.

Se original [Translation]

Altona den 9de Martz 1807.

Kiære Herr Professor

Jeg haver rigtig Modtaget Deres Brev af 16d forige Maanet, og det fornøyer mig at De snarest Muelig vil foretage de opgivne Arbeÿder, ieg er ganske Deres Mening at det var Ønskelig om de 2d Lovgivere, kunde bleven udført [i Marmor] i Stæden for af Sandsteen. mens ieg [mener at naar man nu engan?]g kuns kan faa dem af sidste slags Steen. man maa som Konstner trøste sig med, at den største Vært bestaar i Udførelsen, og ey i Steenen, en God Gibs Figur er mig kiærere, end en Slet, som er udført i Cararisk Marmor, De vil i øvrigt meget forbinde mig, naar De snarest Mueligt hialp os, med disse, og øvrige Modeller til Raadhuset[.] Deres foreslagne Idee til Medaillongerne og Frontespidsen, finder ieg meget Passende.
Hvad i øvrigt Herr Professorens Forlangende angaar, da finder ieg for min Part det meget billig, at De ey bøer staa i Forskud for Marmors Anskaffelse p: p: Og ieg skal strax ved min tilbagekomst til Kiøbenhavn, som vil være om en tid af 4 Uger, foredrage det i Commissionen, saa lenge maa ieg bede at have Taalmodighed da Skriftlig [papiret mangler] afgiøre. Da ieg i øvrigt haver den Ære at forblive Herr Professorens

beredvillige Tiener

C F Hansen

Arkivplacering
m2 1807, nr. 3
Thiele
Thiele II, p. 81-82.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Råd- og Domhuset · Bestillinger, ikke antagne og urealiserede · Relieffer, allegorier · Relieffer, antik mytologi · Statuer, antik mytologi · Thorvaldsens samarbejde med arkitekter · Thorvaldsens værker, betaling for
Personer
Slotsbygningskommissionen
Sidst opdateret 20.05.2019 Print