9.3.1807

Afsender

C.F. Hansen

Afsendersted

Altona

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

C.F. Hansen foreslår, at statuerne af Solon og Lykurgos til Københavns Råd- og Domhus kan udføres i sandsten i stedet for marmor. Hansen er enig i valget af motiver til reliefferne og frontonen til Råd- og Domhuset. Hansen vil sørge for, at Thorvaldsen får forskud udbetalt.

Dokument

Altona den 9de Martz 1807.

Kiære Herr Professor

Jeg haver rigtig Modtaget Deres Brev af 16d forige MaanetI, og det fornøyer mig at De snarest Muelig vil foretage de opgivne ArbeÿderII, ieg er ganske Deres Mening at det var Ønskelig om de 2d LovgivereIII, kunde bleven udført [i Marmor]IV i Stæden for af Sandsteen. mens ieg [mener at naarV man nu engan?]g kuns kan faa dem af sidste slags Steen. man maa som Konstner trøste sig med, at den største VærtVI bestaar i Udførelsen, og ey i Steenen, en God Gibs Figur er mig kiærere, end en Slet, som er udført i Cararisk MarmorVII, De vil i øvrigt meget forbinde mig, naar De snarest Mueligt hialp os, med disse, og øvrige ModellerVIII til Raadhuset[.] Deres foreslagne Idee til Medaillongerne og Frontespidsen, finder ieg meget PassendeIX.
Hvad i øvrigt Herr Professorens ForlangendeX angaar, da finder ieg for min Part det meget billig, at De ey bøer staa i Forskud for Marmors Anskaffelse p: p:XI Og ieg skal strax ved min tilbagekomst til Kiøbenhavn, som vil være om en tid af 4 Uger, foredrage det i CommissionenXII, saa lenge maa ieg bede at have Taalmodighed da Skriftlig [papiret mangler] afgiøre. Da ieg i øvrigt haver den Ære at forblive Herr Professorens

beredvillige Tiener

C F Hansen

Oversættelse af dokument

Altona, March 9th 1807

Dear Professor.

I have duly received your letter of the 16th last month and I am pleased that you will make the stated works as soon as possible. I fully agree with you that it would be desirable if the two legislators could be executed in marble instead of sandstone. However, I think that as we can only have them of the latter mentioned stone one as an artist must take comfort in the thought that the greatest worth lies in the execution and not in the stone. A good plaster figure is dearer to me than a bad one executed in Carrara marble. Moreover, you would make me much obliged if as soon as possible you helped us with these and other models for the Town Hall. I find your suggested idea for the medallions and the pediment very suitable.
As regards your other demands, Sir I for my part find it very reasonable that you shall not be in advance for purchase of marble and so on; and immediately on my return to Copenhagen, which will be in about four weeks, I shall present it to the Commission. I must ask for patience for so long as written [paper missing] decide. Besides, I have the honour to remain your

benevolent servant,

C F Hansen

Arkivplacering

m2 1807, nr. 3

Thiele

Thiele II, p. 81-82.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Dvs. Thorvaldsens brev af 16.2.1807.

 2. Dvs. de værker, Hansen havde bestilt i sit brev af 31.12.1806, se mere i Bestillingen til Christiansborg og Bestillingen til Råd- og Domhuset.

 3. Dvs. tvende lovgivere = statuerne af Solon og Lykurgos, som Hansen bestilte til Domhusets facade, se hans brev af 31.12.1806.
  Den atheniensiske statsmand Solon (ca. 638 – ca. 560 f. Kr.) blev kaldt en af oldtidens syv vise og er kendt for citatet: Intet i overflod.
  Lykurgos var vistnok en historisk person fra 700-tallet f. Kr. og kendt for sin lovgivning i Sparta.
  Se mere om statuerne i Bestillingen til Råd- og Domhuset.

 4. Papiret mangler her, men der har uden tvivl stået i marmor, fordi Hansen refererer til præcis dette, som Thorvaldsens havde skrevet om i sit brev af 16.2.1807.
  Denne uenighed om hvilket materiale, statuerne skulle udføres i, førte til, at de aldrig blev til noget.
  Se mere i Bestillingen til Råd- og Domhuset.

 5. Papiret mangler også her, men der har antagelig stået noget, der minder om det forslag, der her er fremført.

 6. Her menes antagelig “værd”.

 7. Dvs. marmor fra Carrara.
  Hansens argumentation har Thorvaldsen uden tvivl været stærkt uenig i. Uanset hvor besnærende det kan lyde, at kvaliteten af en skulptur ikke afhænger af det materiale, den er udført i, så var endemålet for Thorvaldsens skulpturer (næsten) altid en udførelse i marmor netop pga. de kvaliteter, betydninger, associationer osv., som dette materiale har. For en nyklassicist som Thorvaldsen var marmor en nødvendig del af værket.

 8. Dvs. modellerne til to runde relieffer og et relief til trekantgavlen på Råd- og Domhuset. Thorvaldsen havde i sit brev af 16.2.1807 lovet at udføre disse.
  Ingen af delene blev dog til noget, se Bestillingen til Råd- og Domhuset.

 9. Thorvaldsen havde i sit foregående brev dog ikke svaret helt præcist på, hvilke motiver han fandt passende til Domhusets facaderelieffer. Han angav blot, at motiverne ville have noget med loven og lovgivning at gøre.

 10. Thorvaldsen havde bedt om et forskud for at kunne gå i gang med de ønskede værker, se brevet af 16.2.1807.
  Forskuddet blev udbetalt til Thorvaldsen kort tid efter, som Hansen lover i det følgende, se meddelelse af 16.5.1807 fra Slotsbygningskommissionen og Hansens brev af 15.5.1807.

 11. Dvs. forkortelse for præter plura, latin for med mere, som oftest bruges / blev brugt efter titler.

 12. Dvs. Slotsbygningskommissionen, som varetog opførelsen af både Domhuset og Christiansborg.

Sidst opdateret 20.05.2019