The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 608 of 10246
Sender Date Recipient
C.F. Hansen [+]

Sender’s Location

Altona

9.3.1807 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

C.F. Hansen foreslår, at statuerne af Solon og Lykurgos til Københavns Råd- og Domhus kan udføres i sandsten i stedet for marmor. Hansen er enig i valget af motiver til reliefferne og frontonen til Råd- og Domhuset. Hansen vil sørge for, at Thorvaldsen får forskud udbetalt.

See Original [Translation]

Altona den 9de Martz 1807.

Kiære Herr Professor

Jeg haver rigtig Modtaget Deres Brev af 16d forige Maanet, og det fornøyer mig at De snarest Muelig vil foretage de opgivne Arbeÿder, ieg er ganske Deres Mening at det var Ønskelig om de 2d Lovgivere, kunde bleven udført [i Marmor] i Stæden for af Sandsteen. mens ieg [mener at naar man nu engan?]g kuns kan faa dem af sidste slags Steen. man maa som Konstner trøste sig med, at den største Vært bestaar i Udførelsen, og ey i Steenen, en God Gibs Figur er mig kiærere, end en Slet, som er udført i Cararisk Marmor, De vil i øvrigt meget forbinde mig, naar De snarest Mueligt hialp os, med disse, og øvrige Modeller til Raadhuset[.] Deres foreslagne Idee til Medaillongerne og Frontespidsen, finder ieg meget Passende.
Hvad i øvrigt Herr Professorens Forlangende angaar, da finder ieg for min Part det meget billig, at De ey bøer staa i Forskud for Marmors Anskaffelse p: p: Og ieg skal strax ved min tilbagekomst til Kiøbenhavn, som vil være om en tid af 4 Uger, foredrage det i Commissionen, saa lenge maa ieg bede at have Taalmodighed da Skriftlig [papiret mangler] afgiøre. Da ieg i øvrigt haver den Ære at forblive Herr Professorens

beredvillige Tiener

C F Hansen

Archival Reference
m2 1807, nr. 3
Thiele
Thiele II, p. 81-82.
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Copenhagen Town Hall and Courthouse · Commissions, not Accepted and Unrealized · Reliefs, Allegories · Reliefs, Classical Mythology · Statues, Classical Mythology · Thorvaldsen's Cooperation with Architects · Thorvaldsen's Works, Payment
Persons
Slotsbygningskommissionen
Last updated 20.05.2019 Print