The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 607 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Rester af Thorvaldsens eget laksegl i rødt. Læs mere om lakseglet ved at klikke på gengivelsen af det nederst på denne side.
Brevet er stemplet: ROMA

21.2.1807 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Herman Schubart [+]

Recipient’s Location

Pisa

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Monsieur le Baron de Schubart, / Chevalier de l’Ordre de Dannebrogue, / Chambellan de S.M. Danoise, Son Mini- / stre plenipotentiaire et Intendant / général du Commerce Danois en Italie / à / Pisa

Abstract

Thorvaldsen has received commissions from C.F. Hansen and the Building Commission for Christiansborg Palace. He is to execute four reliefs for the facade of Christiansborg and two statues, a decoration for a pediment, and two reliefs for the facade of the town hall and courthouse in Copenhagen. He is sorry that Hansen does not want the two statues executed in marble but in a poorer stone.
He is going to start the four reliefs when he has finished modelling Hebe, A37.

See Original [Translation]

Rom d 21de Februr 1807

Til behagelig efterretning har jeg hermed den ære at melde Deres Eccellenza, at jeg har bekommet Brev fra Hr Professor Hansen, hvori han underretter mig at Commissionen har for det første bestemt følgende Arbejder for mig. Fire ronde Bas-rilieffi af vid Marmor, som skal have en Alogorri paa de i Niskerne staaende Fegurer, forestillende Retfærdighed, Sundhed Klogskab, og Styrke, disse 4r Fegurer bliver giorde af Sandsteen, af Hr Professor Dajon, oven over disse Nisker, kommer de fire Medaillionger, som holder 2 alen og 9 tomme dansk Maael i Diameter, som jeg skal forfærdige, og som kommer til at staae paa det Kongelige Slots Portalet, Commissionen saa vel som Hr Professor Hansen overlader ganske til mig selv at velge Sujetter her til, kun ønskes saa lidet i ver som muligt, for at faa en passende Størelse, da de kommer temmelig høyt for Oyet. Til det nye Raad og Duomhuus skal jeg Componere og Modellere en liden Model til Frontespidsen og to ronde Medaillioner, hvor efter de skal udføres i det store paa Stædet i Stuk, foruden dette er to Fegurer der bliver 4 Alen høye, skal forestille de 2de første Lovgivere Solon og Lücurgus, Professor Hansen mener om der var i Rom eller i nerheden en blød Steen, hvoraf disse to Figurer uden al for stoer Bekostning, kunde udføres om jeg da vilde giøre den, i manglende fald blodt vilde skikke ham en Model af en ver, hvor efter han vil lade den udføre i Sandsteen. Det giør mig unt at disse tvende ærværdige Lovgivere saa caracteristiske Fegurer og smukke Custümer for Konsten, ikke skal udføres i det ringeste i ordinær Marmor, da jeg t[r]oer at der kun vil blive lidet forskel paa Prisen imod deres vær som de har i Marmor, saa meget mere da de kommer til at staa nær for Øyet, og under Tag. Saa stor Lyst som jeg endog har til at udføre disse to Fegurer, saa kan jeg dog ikke bestemme mig til at giøre dem af ensaadan slet Steen her i Rom i besønderlighed. Jeg har skreven Professor Hansen til, angaaende de to Fegurer har jeg ytredt mit Ønske, at vilde giøre dem af Marmor, samt bedet Professoren om at forrestille Commissionen om en forstrækkning af om[trent papiret mangler] Et Tusende Piaster, staaende hos en Banquer her eller i Livorno, hvoraf jeg kunde tage efter Haanden til de løbende udgifter, saa at jeg ikke kan stanses i Arbejdet ved tabbet af et brev elle[r] V[e]xel, og saaledes opfylde Commisionens Ønske at forfærdig disse Arbejder saa snart som mulig. til de 4r Basriliefs har jeg allerrede bestilt Marmor og saa snart jeg har min Hebe modellert begynder jeg strax paa at modellere disse Basreliefs til Slottet –
Det vilde være mig umulig og aaverflødigt at fremsette her den Glæde jeg føler; Da jeg er overbevist at Deres Eccellen[za] kjender mig, at jeg med den beste Villige til at giøre vad jeg kan og anbefaler mig til Deres Eccellenzes bevaagenhed, hvormed jeg har den Ære at forblive Der[e]s Eccellenza

underdanigste Tiener
B Thorvaldsen

General Comment

This letter was acquired for Thorvaldsens Museum in 1937 in exchange for a Thorvaldsen signature to an autograph collector, see THM journal no 5-25/1936. Until then, the letter had been privately owned, and for that reason Thiele did not know about the letter.

Archival Reference
m28A I, nr. 3
Document Type
Document, autograph
Thiele
Omtalt hos Thiele II, p. 78, men ikke kendt af ham.
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Copenhagen Town Hall and Courthouse · Otto Reedtz-Thott's Commission of Hebe 1806 · Portrait Statues, Historical Persons · Reliefs, Allegories · Reliefs, Classical Mythology · Statues, Classical Mythology
Persons
C.F. Hansen
Works
Last updated 18.11.2015 Print