The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 606 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

16.2.1807 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af det afsendte brev af 16.2.1807.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

Altona

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Draft for letter: Thorvaldsen suggests motifs from Greek mythology for the reliefs for the Christiansborg Palace façade. He regrets that the statues of Solon and Lycurgus for the Copenhagen city hall and courthouse will not be made in marble. For the medallions and the pediment, he suggests motifs related to legislation.
 He cannot begin the work until he receives an advance, although he has ordered marble for the Christiansborg medallions.

See Original [Translation]

Jeg har modtaget Hr Professorens meget ærede Skrivelse af 31. D: angaaende de Arbeider til det kongl: Slot og Raadhuus som De med den Høye Commission behager at værdige mig –
Det er mig saare smigrende at Valget af Sysietterne overlades til mig selv – For at opfylde den høye Commissions Forlangende med Allegoriske Sysietter i Medaillionerne til Slottes troer ieg at giøre Brug af den Græske Mytologie, saa som samme er det mest cultivered og følgelig den værdigste for Konsten –
Jeg beklager blot at den smukke Idee med de tvende ærværdige Lovgivere saa caracteristiske Figurer og smukke Custymer, dertil saa heldigen anbragte ikke skal udføres i Marmor. I Medaillonerne over disse tænkker ieg at være passende at caracterisere enhvers Love – Og i Frontespitzen et Sysiet som giver Idee om den udøvende Lovgivning – Disse Ting til Raadhuuset skal ieg efter Forlangende gjøre Modellerne til, og fremdeles med Fornøyelse begiønde paa disse Arbeider saa snar den høye Commission sætter mig i Stand der til ved snarest mulig at forstrække mig med Forskud – Thi der bøer strax forlanges Marmor da det er ofte meget vanskelig at bekomme; Til et hvert basrelief[s] Udførelse behøves en Mand daglig Aaret igiennem; Og naar ieg skal ieg opfylde den Høye Commissions Forlangende saa ufortøvet at begiønde disse Ting nødsages ieg til at levne Tiid fra mine bestilte Arbeider hvis fulde Betaling ieg ik[k]e hæver før Samme ere fuldendte – De seer følgelig her af: at det ikke er mig mulig paa andre Vilkaar at begiønde paa de forlangte Arbeider: end at den Høye Commission bestemmer sig til at forstrække mig med et tusinde [tegn for piastre] aarlig, til de løbende Udgifter, og at en Banquer har ordre til at betale Marmor naar ieg fordrer det – Jeg anbefaler mig her ved Hr Professorens Venskab og den Høye Commissions Bevaagenhed; da ieg er fuldkommen overbevist om at de indsee at ieg med den beste Villige til at giøre alt muligt for min konge og mit Fædreneland ikke er i Stand til paa anden Maade at see dette mit kiæreste Ønske opfyldt –
Til behagelig Efterretning lader ieg her med Hr Professoren viide at ieg allerede til de forlangte Basreliefs til Slottet – haver bestilt Marmor paa det at ikke Mangel af samme skulde forhindre mig at opfylde Deres Ønske – Deres ærbødige beredvillige Tiener

General Comment

This is a draft of the finished letter of 16.2.1807, where the comments can be seen. Regarding the minor differences between the draft and the letter, see the finished version.

Archival Reference
m28, nr. 117
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis C.F. Høyer
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Copenhagen Town Hall and Courthouse · Artistic Freedom · Reliefs, Classical Mythology · Statues, Classical Mythology · Thorvaldsen on His Own Art · Thorvaldsen's Patriotism · Thorvaldsen's Works, Payment · Thorvaldsen's Works, Conceptualization
Persons
Slotsbygningskommissionen
Works
Last updated 07.09.2015 Print