Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 606 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

16.2.1807 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af det afsendte brev af 16.2.1807.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

Altona

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Udkast til brev: Thorvaldsen foreslår motiver fra græsk mytologi til reliefferne på facaden af Christiansborg. Han ærgrer sig over, at statuerne af Solon og Lykurgos til Råd- og Domhuset ikke skal udføres i marmor. Til medaljonerne og frontonen samme sted, forestiller han sig motiver, der har med lovgivning at gøre.
Han kan først begynde sit arbejde, når han har modtaget et forskud, men har dog bestilt marmor til medaljonerne til Christiansborg.

Se original [Translation]

Jeg har modtaget Hr Professorens meget ærede Skrivelse af 31. D: angaaende de Arbeider til det kongl: Slot og Raadhuus som De med den Høye Commission behager at værdige mig –
Det er mig saare smigrende at Valget af Sysietterne overlades til mig selv – For at opfylde den høye Commissions Forlangende med Allegoriske Sysietter i Medaillionerne til Slottes troer ieg at giøre Brug af den Græske Mytologie, saa som samme er det mest cultivered og følgelig den værdigste for Konsten –
Jeg beklager blot at den smukke Idee med de tvende ærværdige Lovgivere saa caracteristiske Figurer og smukke Custymer, dertil saa heldigen anbragte ikke skal udføres i Marmor. I Medaillonerne over disse tænkker ieg at være passende at caracterisere enhvers Love – Og i Frontespitzen et Sysiet som giver Idee om den udøvende Lovgivning – Disse Ting til Raadhuuset skal ieg efter Forlangende gjøre Modellerne til, og fremdeles med Fornøyelse begiønde paa disse Arbeider saa snar den høye Commission sætter mig i Stand der til ved snarest mulig at forstrække mig med Forskud – Thi der bøer strax forlanges Marmor da det er ofte meget vanskelig at bekomme; Til et hvert basrelief[s] Udførelse behøves en Mand daglig Aaret igiennem; Og naar ieg skal ieg opfylde den Høye Commissions Forlangende saa ufortøvet at begiønde disse Ting nødsages ieg til at levne Tiid fra mine bestilte Arbeider hvis fulde Betaling ieg ik[k]e hæver før Samme ere fuldendte – De seer følgelig her af: at det ikke er mig mulig paa andre Vilkaar at begiønde paa de forlangte Arbeider: end at den Høye Commission bestemmer sig til at forstrække mig med et tusinde [tegn for piastre] aarlig, til de løbende Udgifter, og at en Banquer har ordre til at betale Marmor naar ieg fordrer det – Jeg anbefaler mig her ved Hr Professorens Venskab og den Høye Commissions Bevaagenhed; da ieg er fuldkommen overbevist om at de indsee at ieg med den beste Villige til at giøre alt muligt for min konge og mit Fædreneland ikke er i Stand til paa anden Maade at see dette mit kiæreste Ønske opfyldt –
Til behagelig Efterretning lader ieg her med Hr Professoren viide at ieg allerede til de forlangte Basreliefs til Slottet – haver bestilt Marmor paa det at ikke Mangel af samme skulde forhindre mig at opfylde Deres Ønske – Deres ærbødige beredvillige Tiener

Generel kommentar

Dette er et udkast til det afsendte brev af 16.2.1807, hvor kommentarerne til indholdet kan ses. Der er kun små forskelle mellem udkastet og brevet, om dette se også det færdige brev.

Arkivplacering
m28, nr. 117
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist C.F. Høyer
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Råd- og Domhuset · Kunstnerisk frihed · Relieffer, antik mytologi · Statuer, antik mytologi · Thorvaldsen om sin kunst · Thorvaldsens fædrelandskærlighed · Thorvaldsens værker, betaling for · Thorvaldsens værker, idéudvikling af
Personer
Slotsbygningskommissionen
Værker
Sidst opdateret 07.09.2015 Print