16.2.1807

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

C.F. Hansen

Recipient’s Location

Altona

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af det afsendte brev af 16.2.1807.

Abstract

Draft for letter: Thorvaldsen suggests motifs from Greek mythology for the reliefs for the Christiansborg Palace façade. He regrets that the statues of Solon and Lycurgus for the Copenhagen city hall and courthouse will not be made in marble. For the medallions and the pediment, he suggests motifs related to legislation.
 He cannot begin the work until he receives an advance, although he has ordered marble for the Christiansborg medallions.

Document

Jeg har modtaget Hr Professorens meget ærede Skrivelse af 31. D: angaaende de Arbeider til det kongl: Slot og Raadhuus som De med den Høye Commission behager at værdige mig –
Det er mig saare smigrende at Valget af Sysietterne overlades til mig selv – For at opfylde den høye Commissions Forlangende med Allegoriske Sysietter i Medaillionerne til Slottes troer ieg at giøre Brug af den Græske Mytologie, saa som samme er det mest cultivered og følgelig den værdigste for Konsten –
Jeg beklager blot at den smukke Idee med de tvende ærværdige Lovgivere saa caracteristiske Figurer og smukke Custymer, dertil saa heldigen anbragte ikke skal udføres i Marmor. I Medaillonerne over disse tænkker ieg at være passende at caracterisere enhvers Love – Og i Frontespitzen et Sysiet som giver Idee om den udøvende Lovgivning – Disse Ting til Raadhuuset skal ieg efter Forlangende gjøre Modellerne til, og fremdeles med Fornøyelse begiønde paa disse Arbeider saa snar den høye Commission sætter mig i Stand der til ved snarest mulig at forstrække mig med Forskud – Thi der bøer strax forlanges Marmor da det er ofte meget vanskelig at bekomme; Til et hvert basrelief[s] Udførelse behøves en Mand daglig Aaret igiennem; Og naar ieg skal ieg opfylde den Høye Commissions Forlangende saa ufortøvet at begiønde disse Ting nødsages ieg til at levne Tiid fra mine bestilte Arbeider hvis fulde Betaling ieg ik[k]e hæver før Samme ere fuldendte – De seer følgelig her af: at det ikke er mig mulig paa andre Vilkaar at begiønde paa de forlangte Arbeider: end at den Høye Commission bestemmer sig til at forstrække mig med et tusinde [tegn for piastre] aarlig, til de løbende Udgifter, og at en Banquer har ordre til at betale Marmor naar ieg fordrer det – Jeg anbefaler mig her ved Hr Professorens Venskab og den Høye Commissions Bevaagenhed; da ieg er fuldkommen overbevist om at de indsee at ieg med den beste Villige til at giøre alt muligt for min konge og mit Fædreneland ikke er i Stand til paa anden Maade at see dette mit kiæreste Ønske opfyldt –
Til behagelig Efterretning lader ieg her med Hr Professoren viide at ieg allerede til de forlangte Basreliefs til Slottet – haver bestilt Marmor paa det at ikke Mangel af samme skulde forhindre mig at opfylde Deres Ønske – Deres ærbødige beredvillige Tiener

Oversættelse af dokument

I have received the professor’s favour of December 31st concerning the works for the royal palace and town hall which it pleases you with the high commission to vouchsafe me –
It is very flattering to me that the choice of the subjects is left to me – To meet the demands of the high commission for allegoric subjects in the medallions for the palace I intend to make use of the Greek mythology, as this is the most cultured and consequently the most deserving for art –
I only regret that the beautiful idea about the two venerable legislators so characteristic figures and beautiful dresses, besides being very well placed are not to be carried out in marble. In the medallions above these I think it will be appropriate to characterize everyone’s laws – And in the pediment a subject which suggests the executive power – According to request I shall make the models for these items for the town hall, and still with pleasure I shall begin these works as soon as the high commission enable me to by advancing me some money – for marble should be demanded immediately as it is often rather difficult to get; for the carrying out of each bas-relief one man is needed daily all the year round; And when I if I must meet the demand of the high commission to begin these works without delay I am obliged to take time from my commissioned works the full payment of which I do not draw until they have been finished – so you see from this: that it is not possible for me on other conditions to start the works demanded: than the high commission decides to advance me one thousand [sign for piasters] annually for current expenses, and that a banker be ordered to pay for marble when I demand it – I commend myself at the professor’s friendship and the good graces of the high commission; as I am fully convinced that you realize that with the best will to do everything possible for my King and my native land I am not able to see this my dearest wish fulfilled in any other way –
As a favourable piece of news I hereby inform the professor that for the commissioned bas-reliefs for the palace I have already ordered marble so that want of this should not prevent me from fulfilling your wish – Your humble and willing
servant

[Translated by Karen Husum]

General Comment

This is a draft of the finished letter of 16.2.1807, where the comments can be seen. Regarding the minor differences between the draft and the letter, see the finished version.

Document Type

Udkast af koncipist

Amanuensis

C.F. Høyer

Archival Reference

m28, nr. 117

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A317 Hebe skænker Herkules udødelighedens drik, Antagelig november 1808, inv.nr. A317
A318 Hygieia giver næring til Æskulaps slange, Antagelig november 1808, inv.nr. A318
A319 Minerva giver sjæl til menneske skabt af Prometheus, 1807 - 1808, inv.nr. A319
A320 Nemesis læser menneskenes gerninger højt for Jupiter, 1810, inv.nr. A320

Last updated 07.09.2015