Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6787 af 10246
Afsender Dato Modtager
Kunstakademiet, København [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med Frederik 6.s monogram og teksten “SIGIL : REG : ACAD : PICTOR SCULPT ARCHITECTORUMQVE”.
Poststemplet: “DANEMARCK PAR HAMBOURG” og “T. T. HAMBURG 1. Jan. 36.” og “RO[MA] [X] [XXX] [18XX]”.

21.12.1835 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Signore illustmo / il Cavaliere, Alberto Thorwaldsen / Scultore celeberrimo pp. / Roma.
Tilskrift: Til / Akademiets Directeur / Etatsraad Thorvaldsen, Commandeur af Dannebroge.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Akademiet skylder dets høitærede Directeur en Meddelelse, som Man hidindtil kun har udsat for at kunne give den saa fuldstændig som muligt.

Ved Ankomsten af den Kongelige Fregat Bellona har Fædrenelandet atter haft den Glæde at modtage en betydelig Deel af Deres Arbeider og den Interesse, som stadig lever i Deres Fædreneland for Deres verdensberømte Kunstfrembringelser, gjorde det til et almindeligt Ønske, at disse paa en passende og tilgjængelig Maade maatte kunne opstilles til Kunstnernes Studium og samtlige Beskueres udeelte Beundring.

Ved Hans Majestæts allerhøieste Befaling til Slotsbygnings Commissionen af 4 Octobr d.A. er dette Akademiets og alle Kunstelskendes Ønske paa det glædeligste blevet opfyldt, idet Hans Majestæt allernaadigst befalede, at en Suite af Værelser paa Christiansborgslot skulle midlertidigen afbenyttes til Opbevarelsen af Deres hidsendte Værker. Ved Professor Freunds Bestræbelser er denne Hans Majestæts allerhøieste Naade saaledes benyttet, at en successive Opstilling af Deres hidsendte Arbeider der er begyndt, ligesom Man ogsaa har afbenyttet Deres Atteliers paa Charlottenborg til samme Hensigt.

De Kister, som indeholde Apostlene ere endnu ikke udpakkede, da Man forventer at erfare, hvorvidt disse Gjenstande efter Deres Ønske skulde henstilles i Deres Atteliers eller afleveres efter en nærmere Bestemmelse. De henstaae midlertidigen i et Pakhuus ved Søe Etatens Proviantgaard. Angaaende Deres hidsendte Malerier, Kobbere og Antiquiteter, da er et særegent Værelse paa Christiansborgslot hertil afbenyttet, og Akademiet haaber, at De ville tillade, at hvad der af de Dem tilhørende Malerier maatte ansees passende til Forskjønnelse af den forestaaende Udstilling dertil turde afbenyttes.

Ved Udgangen af det snart henrundne Aar og ved Nærmelsen af et nyt kan Akademiet ikke tilskrive dets hæderværdige Directeur uden tillige at bringe Dem dets Taksigelse for de sande Smykker, som Danmark i det afvigte har modtaget fra Deres Haand, og uden Yttring af Haab om at see Fædrenelandet end mere forskjønnet i det tilkommende ved Deres egen Nærværelse i et Land og i en Kreds af Kunstnere og Kunstens Venner, som beundrer og elsker Dem og Deres Værker.

Det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster d. 21 December 1835

H Freund CF Hansen C W Eckersberg J I Lund Koch
  Hetsch   Ursin N. Høyen W Stein


/ J Thiele

Arkivplacering
m20 1835, nr. 79
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1835 · Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Thorvaldsens bopæle · Thorvaldsens før-museum på Charlottenborg 1833 · Thorvaldsens før-museum på Christiansborg Slot 1835 · Thorvaldsens værksteder
Personer
C.W. Eckersberg · Hermann Ernst Freund · C.F. Hansen · G.F. Hetsch · N.L. Høyen · Joseph Anton Koch · J.L. Lund · Th. Stein · G.F. Ursin
Sidst opdateret 06.07.2020 Print